Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

कारणे लिहा. रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही हे पटवण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला. - Marathi [मराठी]

One Line Answer

कारणे लिहा.

रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही हे पटवण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला.

Advertisement Remove all ads

Solution

वाफेच्या गाडीविषयी पसरलेल्या अफवांमुळे रेल्वेत बसण्याचा कोणी धीर करत नव्हते, म्हणून रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही हे पटवून देण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला.

Concept: गद्य (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी]
Chapter 4.1 जी. आय. पी. रेल्वे
स्वाध्याय | Q ५. (अ) | Page 14
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×