Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 15 - वीरांगना [Latest edition]

Chapters

Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 15: वीरांगना

कृती (अ)कृती (आ)भाषाभ्यासअपठित गद्य आकलन
कृती (अ) [Page 60]

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] Chapter 15 वीरांगना कृती (अ) [Page 60]

कृती (अ) | Q (१) | Page 60

खालील आकृती पूर्ण करा.

कृती (अ) | Q (२) | Page 60

‘कठोर परिश्रमांमुळेच स्वाती महाडिक यांना स्वत:चा निर्धार पूर्ण करता आला’, या विधानाबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा.

कृती (अ) | Q (३) | Page 60

‘पती निधनानंतर आपण सैन्यात भरती व्हायचं’, स्वाती महाडिक यांच्या या निर्धारातून समाजाला काय संदेश मिळतो, ते तुमच्या शब्दांत लिहा.

कृती (अ) | Q (४) (अ) | Page 60

टिपा लिहा.

देशप्रेमी कर्नल संतोष महाडिक

कृती (अ) | Q (४) (आ) | Page 60

टिपा लिहा.

जिद्दी लेफ्टनंट स्वाती महाडिक

कृती (अ) | Q (५) | Page 60

‘प्राप्त परिस्थितीतून आत्मविश्वासाने आणि परिश्रमाने कार्य करणे म्हणजेच यश’, पाठाच्या (वीरांगना) आधारे स्पष्ट करा.

कृती (अ) | Q (६) | Page 60

‘मुक्कामापेक्षा नियोजनबद्ध प्रवासावर अधिक विश्वास ठेवावा’, या विधानाविषयीचे तुमचे विचार स्पष्ट करा.

कृती (अ) | Q (७) | Page 60

हा पाठ (वीरांगना) वाचल्यावर तुमच्या मनात येणारे भाव शब्दबद्ध करा.

कृती (आ) [Page 62]

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] Chapter 15 वीरांगना कृती (आ) [Page 62]

कृती (आ) | Q (१) | Page 62

मुद्‌द्यांवरून एक परिच्छेद तयार करा.

कृती (आ) | Q (२) (अ) | Page 62

पाठाच्या (वीरांगना) आधारे टिप लिहा.

कृती (आ) | Q (२) (आ) | Page 62

पाठाच्या (वीरांगना) आधारे टिप लिहा.

कृती (आ) | Q (३) | Page 62

‘प्रेम आणि आपुलकी’ या गोष्टींमुळे भरकटलेली मुले पुन्हा स्वगृही जाण्यास तयार होतात, हे पाठाच्या (वीरांगना) आधारे स्पष्ट करा.

कृती (आ) | Q (४) | Page 62

‘भरकटलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी रेखाजींनी केलेले प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत’, हे पाठाच्या (वीरांगना) आधारे स्पष्ट करा.

कृती (आ) | Q (५) | Page 62

सबइन्स्पेक्टर रेखा मिश्रा यांच्या कार्याची माहिती वाचून तुमच्या मनात येणारे विचार स्पष्ट करा.

भाषाभ्यास [Pages 62 - 63]

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] Chapter 15 वीरांगना भाषाभ्यास [Pages 62 - 63]

भाषाभ्यास | Q (१) (अ) | Page 62

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा व त्याचा विग्रह करा.

तलावातील नीलकमल किती शोभून दिसते आहे! 

भाषाभ्यास | Q (१) (आ) | Page 62

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा व त्याचा विग्रह करा.

महाराष्ट्र राज्य समृद्ध आहे.

भाषाभ्यास | Q (१) (इ) | Page 62

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा व त्याचा विग्रह करा.

या पुस्तकाचे भाषांतर चांगले झाले आहे - ______ 

भाषाभ्यास | Q (१) (ई) | Page 62

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा व त्याचा विग्रह करा.

आकाशात पांढराशुभ्र ढग तरंगत आहे - ______ 

भाषाभ्यास | Q (२) (अ) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

रक्तचंदन - ______ 

भाषाभ्यास | Q (२) (आ) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

घनश्याम - ______ 

भाषाभ्यास | Q (२) (इ) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

काव्यामृत - ______

भाषाभ्यास | Q (२) (ई) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

पुरुषोत्तम - ______

भाषाभ्यास | Q (३) (अ) | Page 63

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा.

नेत्रांच्या पंचारतींनी सैनिकांना ओवाळावे - ______ 

भाषाभ्यास | Q (३) (आ) | Page 63

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा.

असा माणूस त्रिभुवन शोधले तरी सापडायचा नाही - ______ 

भाषाभ्यास | Q (३) (इ) | Page 63

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा.

नवरात्रात ठिकठिकाणी गरबा नृत्य चालते - ______ 

भाषाभ्यास | Q (३) (ई) | Page 63

खालील वाक्य वाचून त्यातील सामासिक शब्द ओळखा.

शाळेत आता हिंदी सप्ताह चालू आहे - ______ 

भाषाभ्यास | Q (४) (अ) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

अष्टाध्यायी - ______ 

भाषाभ्यास | Q (४) (आ) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

पंचपाळे - ______ 

भाषाभ्यास | Q (४) (इ) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

द्‌विदल - ______

भाषाभ्यास | Q (४) (ई) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

बारभाई - ______ 

भाषाभ्यास | Q (४) (उ) | Page 63

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

त्रैलोक्य - ______ 

अपठित गद्य आकलन [Page 64]

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] Chapter 15 वीरांगना अपठित गद्य आकलन [Page 64]

अपठित गद्य आकलन | Q (अ) | Page 64

उतारा वाचून दिलेल्या कृती करा.

तक्ता पूर्ण करा.

जंगलाचा स्वभाव  माणसाचा स्वभाव
(१) ______ (१) ______
(२) ______ (२) ______

      जंगलाने सर्वांचे स्वागत केले-दिलखुलास, मनमोकळे. जंगलाचा स्वभावच असा मोकळाढाकळा असतो. अढी धरावी, तेढ बाळगावी यासाठीसुद्धा एखादा कोपरा लागतो. जंगलाला असा कोपरा नसतो. माणसं आणि त्यांची घरं यांना कोपरे असतात म्हणून ती जंगलाइतकी मुक्त, मोकळी नसतात. जंगल मनमोकळे असते. सहजसुंदर असते. ऊनपावसाशी ते लपंडाव खेळते. थंडीवाऱ्याशी गप्पा मारते. फुलताना, खेळताना, डुलताना, हसताना ते मनापासून सगळे काही करते. एप्रिलचा हा महिना, उन्हाळ्याचे दिवस, भामरागडच्या जंगलाची वेश बदलण्याची वेळ, तर त्या जंगलाने अंगाखांद्यावरची पर्णभूषणे ढाळलेली दिसली. त्यातही संकोच नाही, की संशय नाही. त्यामुळे जमीन दिसू नये इतका हातभर खाली वाळलेल्या पानांचा सुदूर सडा. राखाडी, पिंगट रंगाचा. वारा हलकेच त्यात शिरायचा तेव्हा सळसळ आवाज व्हायचा. नागमोडी पाऊलवाटेने जेव्हा पावले त्यावर पडायची तेव्हा त्यातून चर्रचर्र आवाज उठायचा. जणू जंगल बोलते आहे असे वाटते. जंगल कुजबुजते आहे असे भासते. वेळूच्या घनदाट बनात वारा घुमतो तेव्हा तो गाणे होऊनच घुमत घुमत बाहेर पडतो. पानं, फांद्या, फुलं सर्वांनीच जंगल हसते, गाते आणि डुलते. पावसाच्या सरी झेलते. सचैल न्हाते. भिजत चिंब होऊन जाते.

-राजा मंगळवेढेकर.

अपठित गद्य आकलन | Q (आ) | Page 64

चौकटी पूर्ण करा.

अपठित गद्य आकलन | Q (इ) (१) (i) | Page 64

खालील शब्दाची जात ओळखा.

अपठित गद्य आकलन | Q (इ) (१) (ii) | Page 64

खालील शब्दाची जात ओळखा.

अपठित गद्य आकलन | Q (इ) (२) (i) | Page 64

सूचनेप्रमाणे सोडवा.

जंगल मनमोकळे असते. (काळ ओळखा.)

अपठित गद्य आकलन | Q (इ) (२) (iii) | Page 64

सूचनेप्रमाणे सोडवा.

सहसंबंध लिहा.

पाने : ______ 

अपठित गद्य आकलन | Q (इ) (२) (ii) | Page 64

सूचनेप्रमाणे सोडवा.

सहसंबंध लिहा.

कोपरे : ______ 

स्वमत.

अपठित गद्य आकलन | Q (४) | Page 64

जंगलाचा मनमोकळा स्वभाव सोदाहरण स्पष्ट करा.

Chapter 15: वीरांगना

कृती (अ)कृती (आ)भाषाभ्यासअपठित गद्य आकलन
Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 15 - वीरांगना

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 15 (वीरांगना) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 15 वीरांगना are गद्य आकलन/सारांशलेखन [इयत्ता १० वी], स्थूलवाचन [इयत्ता १० वी], व्याकरण [इयत्ता १० वी].

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions वीरांगना exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 15 वीरांगना 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×