HSC Arts (English Medium) 12th Standard Board Exam - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi

Advertisement
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement
Advertisement
Marathi
< prev  1 to 20 of 586  next > 

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

मनाची कवाडं-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

आनंदाचा पाऊस-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

Advertisement

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
दान्याचा पूर

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
माणसानं पयले पानी पावावं आन् मंग पोवावं

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
पाखरानं पयले पख पारखावं आन् मंग उळावं

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
मले पा आन् फुलं वहा

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थलिहा.

तात्पर्य-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थलिहा.

गुंता-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थलिहा.

लळा-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थलिहा.

सोहळा-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

वृश्चिक ______

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

दाह ______

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

क्रोध ______

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

दारुण ______

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

उंचच उंच पण अरुंद बालपण-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

डोळ्यांत उतरलेलं थकव्याचं आभाळ-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

स्टेशनवरल्या बाकाएवढं मुलाचं बालपण-

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला कळलेला अर्थलिहा.

घनगर्द संसार- ______

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला कळलेला अर्थलिहा.

प्रेयस चांदणे- ______

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला कळलेला अर्थलिहा.

प्राण हरवलेली पुतळी- ______

[0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Chapter: [0.06] अतिरिक्त व्याकरण
Concept: शब्दसंपत्ती > शब्दार्थ
< prev  1 to 20 of 586  next > 
Advertisement
Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×