SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 3 - मागणीचे विश्लेषण [Latest edition]

Advertisement

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 3 - मागणीचे विश्लेषण - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 3: मागणीचे विश्लेषण

Below listed, you can find solutions for Chapter 3 of Maharashtra State Board SCERT Maharashtra Question Bank for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी].


योग्य पर्याय निवडासहसंबंध पूर्ण करा.आर्थिक पारिभाषिक शब्दविसंगत शब्द ओळखा.विधाने पूर्ण करा.विधान व तर्क प्रश्नफरक स्पष्ट करा.
योग्य पर्याय निवडा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 3 मागणीचे विश्लेषण योग्य पर्याय निवडा

योग्य पर्याय निवडा

योग्य पर्याय निवडा | Q 1

गिफेनच्या विरोधाभासासंबंधित विधान

(अ) मागणीच्या नियमाचा अपवाद

(ब) कनिष्ठ वस्तू किंवा हलक्या प्रतीच्या वस्तूमध्ये समावेश होतो.

(क) कनिष्ठ वस्तूची किंमत कमी झाली असता मागणी वाढते.

(ड) हा विरोधाभास आल्फ्रेड मार्शल यांनी ओळखला.

 • फक्त अ

 • अ, ब

 • ब, क, ड

 • अ, ब, क, ड

योग्य पर्याय निवडा | Q 2

मागणीच्या ऱ्हासाशी संबंधित विधाने

(अ) हा मागणीच्या बदलातील एक प्रकार आहे.

(ब) इतर परिस्थिती जसे उपभोक्त्यांच्या आवडीनिवडी, उपभोक्त्याचे उत्पन्न इत्यादींमध्ये प्रतिकूल बदल होतो तेव्हा मागणीचा र्हास होतो.

(क) या प्रकारामुळे किंमत बदलत नाही.

(ड) मागणी वक्र हा मूळ मागणी वक्राच्या उजवीकडे स्थानांतरित होतो.

 • अ, ब, क, ड

 • अ, ब, क

 • ब, क, ड

 • अ, क, ड

सहसंबंध पूर्ण करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 3 मागणीचे विश्लेषण सहसंबंध पूर्ण करा.

सहसंबंध पूर्ण करा.

सहसंबंध पूर्ण करा. | Q 1

मागणी वक्र : ______ :: पुरवठा वक्र : वर जाणारा.

सहसंबंध पूर्ण करा. | Q 2

चहा आणि कॉफी : ______ :: वीज : संमिश्र मागणी

आर्थिक पारिभाषिक शब्द

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 3 मागणीचे विश्लेषण आर्थिक पारिभाषिक शब्द

आर्थिक पारिभाषिक शब्द

आर्थिक पारिभाषिक शब्द | Q 1

विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला बाजारातील सर्व उपभोक्त्यांनी केलेली मागणी.

आर्थिक पारिभाषिक शब्द | Q 2

एका वस्तूची मागणी जी अनेक उपयोगांसाठी केली जाते.

विसंगत शब्द ओळखा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 3 मागणीचे विश्लेषण विसंगत शब्द ओळखा.

विसंगत शब्द ओळखा. | Q 1

विसंगत शब्द ओळखा.

मागणी सिद्धान्ताची गृहीतके:

 • स्थिर उत्पन्न पातळी

 • कर धोरणात बदल नाही

 • लोकसंख्येच्या आकारमानात बदल नाही

 • संख्यात्मक मापन

विसंगत शब्द ओळखा. | Q 2

विसंगत शब्द ओळखा.

मागणीचे प्रकार:

 • वैयक्तिक मागणी

 • प्रत्यक्ष मागणी

 • स्पर्धात्मक मागणी

 • पूरक मागणी

विधाने पूर्ण करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 3 मागणीचे विश्लेषण विधाने पूर्ण करा.

विधाने पूर्ण करा.

विधाने पूर्ण करा. | Q 1

एका वस्तूची मागणी अनेक उपयोगांसाठी केली जाते तेव्हा त्यास ______.

 •  संमिश्र मागणी असे म्हणतात

 • पूरक मागणी असे म्हणतात

 • प्रत्यक्ष मागणी असे म्हणतात

 • परोक्ष मागणी असे म्हणतात

विधाने पूर्ण करा. | Q 2

मागणीचा नियम ______.

 • ॲडम स्मिथ यांनी मांडला.

 • आल्फ्रेड मार्शल यांनी मांडला.

 • जॉन रॉबिन्सन यांनी मांडला.

 • केन्स यांनी मांडला.

विधान व तर्क प्रश्न

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 3 मागणीचे विश्लेषण विधान व तर्क प्रश्न

विधान व तर्क प्रश्न

विधान व तर्क प्रश्न | Q 1

विधान (अ): सर्व इच्छा म्हणजे मागणी नाही.

तर्क विधान (ब): अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या मागणी म्हणजे अशी इच्छा जिला खरेदीशक्तीचे पाठबळ व ते खर्च करण्याची मानसिक तयारी असते.

 • विधान 'अ' सत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' असत्य आहे.

 • विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

विधान व तर्क प्रश्न | Q 2

विधान (अ): अपवादात्मक परिस्थितीत मागणी वक्र डावीकडून उजवीकडे खालून वर जाणारा असतो.

तर्क विधान (ब): अपवादात्मक परिस्थितीत वस्तूंची किंमत वाढते तेव्हा उपभोक्ता अधिक वस्तूंची खरेदी करतो आणि किंमत कमी झाल्यावर कमी वस्तूंची खरेदी करतो.

 • विधान 'अ' सत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' असत्य आहे.

 • विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

फरक स्पष्ट करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 3 मागणीचे विश्लेषण फरक स्पष्ट करा.

फरक स्पष्ट करा. | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

प्रत्यक्ष मागणी व अप्रत्यक्ष मागणी 

फरक स्पष्ट करा. | Q 2

फरक स्पष्ट करा.

पूरक (संयुक्त) मागणी व संमिश्र मागणी

फरक स्पष्ट करा. | Q 3

फरक स्पष्ट करा.

वैयक्तिक मागणी पत्रक व बाजार मागणी पत्रक

फरक स्पष्ट करा. | Q 4

फरक स्पष्ट करा.

मागणी वक्र व पुरवठा वक्र

फरक स्पष्ट करा. | Q 5

फरक स्पष्ट करा.

मागणीचा विस्तार व मागणीचा संकोच

फरक स्पष्ट करा. | Q 6

फरक स्पष्ट करा.

मागणीतील वृद्धी व मागणीतील ऱ्हास

Advertisement

Solutions for Chapter 3: मागणीचे विश्लेषण

योग्य पर्याय निवडासहसंबंध पूर्ण करा.आर्थिक पारिभाषिक शब्दविसंगत शब्द ओळखा.विधाने पूर्ण करा.विधान व तर्क प्रश्नफरक स्पष्ट करा.
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 3 - मागणीचे विश्लेषण - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 3 - मागणीचे विश्लेषण

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. SCERT Maharashtra Question Bank solutions for Mathematics 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Maharashtra State Board 3 (मागणीचे विश्लेषण) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 3 मागणीचे विश्लेषण are मागणीचे विश्लेषण, मागणीचा नियम, मागणीचे प्रकार, मागणी निर्धारित करणारे घटक, मागणीच्या नियमचे अपवाद.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] solutions मागणीचे विश्लेषण exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] students prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 3, मागणीचे विश्लेषण 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] additional questions for Mathematics 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×