SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 10 - भारताचा विदेशी व्यापार [Latest edition]

Advertisement

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 10 - भारताचा विदेशी व्यापार - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 10: भारताचा विदेशी व्यापार

Below listed, you can find solutions for Chapter 10 of Maharashtra State Board SCERT Maharashtra Question Bank for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी].


योग्य पर्याय निवडासहसंबंध पूर्ण करा.आर्थिक पारिभाषिक शब्दविसंगत शब्द ओळखा.विधाने पूर्ण करा.विधान व तर्क प्रश्नफरक स्पष्ट करा.
योग्य पर्याय निवडा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार योग्य पर्याय निवडा

योग्य पर्याय निवडा

योग्य पर्याय निवडा | Q 1

भारताच्या विदेशी व्यापाराच्या रचनेची वैशिष्ट्ये

(अ) स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचा वाढता हिस्सा

(ब) व्यापाराच्या आकारमानात व मूल्यात वाढ

(क) श्रमविभागणी आणि विशेषीकरण

(ड) किंमत पातळीतील स्थैर्य

 • अ, ड

 • अ, ब

 • ब, क

 • क, ड

योग्य पर्याय निवडा | Q 2

व्यापारतोल संबंधित चुकीची विधाने

(अ) व्यापारतोलाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारतोल असेही म्हणतात.

(ब) निर्यात मूल्य आयात मूल्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्याला अनुकूल व्यापारतोल असे म्हणतात.

(क) जर आयात मूल्य निर्यात मूल्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्याला प्रतिकूल व्यापारतोल असे म्हणतात.

(ड) व्यापारतोलाचा संबंध दृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्याशी होतो.

 • फक्त ड

 • फक्त अ

 • ब, क, ड

 • अ, ब, क

सहसंबंध पूर्ण करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार सहसंबंध पूर्ण करा.

सहसंबंध पूर्ण करा.

सहसंबंध पूर्ण करा. | Q 1

दुसऱ्या देशाकडून केलेली वस्तू व सेवांची खरेदी : ______:: दुसऱ्या देशाला केलेली वस्तू व सेवांची विक्री : निर्यात

सहसंबंध पूर्ण करा. | Q 2

निर्यात मूल्य > आयात मूल्य : अनुकूल व्यापारतोल :: आयात मूल्य > निर्यात मूल्य : ______

आर्थिक पारिभाषिक शब्द

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार आर्थिक पारिभाषिक शब्द

आर्थिक पारिभाषिक शब्द

आर्थिक पारिभाषिक शब्द | Q 1

एका देशाने दुसऱ्या देशाकडून केलेली वस्तू व सेवांची खरेदी.

आर्थिक पारिभाषिक शब्द | Q 2

एका वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांची पद्धतशीरपणे केलेली नोंदणी.

विसंगत शब्द ओळखा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार विसंगत शब्द ओळखा.

विसंगत शब्द ओळखा. | Q 1

विसंगत शब्द ओळखा.

विदेशी व्यापाराचे प्रकार:

 • आयात व्यापार

 • निर्यात व्यापार

 • पुनर्निर्यात व्यापार

 • राष्ट्रीय व्यापार

विसंगत शब्द ओळखा. | Q 2

विसंगत शब्द ओळखा.

नवीन बंदरांचा विकास:

 • कांडला

 • कोचीन

 • मुंबई

 • नावाशेवा

विधाने पूर्ण करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार विधाने पूर्ण करा.

विधाने पूर्ण करा.

विधाने पूर्ण करा. | Q 1

राष्ट्राच्या भौगोलिक सीमांच्या अंतर्गत केली जाणारी वस्तू व सेवांची खरेदी-विक्री म्हणजे ______.

 • विदेशी व्यापार

 • देशांतर्गत व्यापार

 • निर्यात व्यापार

 • पुनर्निर्यात व्यापार

विधाने पूर्ण करा. | Q 2

व्यापारतोल हा ______.

 • देशांतर्गत व्यापारतोल

 • आंतरराष्ट्रीय व्यापारतोल

 • व्यवहारतोल म्हणतात

 • पद्धतशीरपणे केलेली नोंदणा

विधान व तर्क प्रश्न

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार विधान व तर्क प्रश्न

विधान व तर्क प्रश्न

विधान व तर्क प्रश्न | Q 1

विधान (अ): व्यापारतोलाला व्यवहारतोल असेही म्हणतात.

तर्क विधान (ब): व्यापारतोलाचा संबंध दृश्य व अदृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्यांशी येतो.

 • विधान 'अ' सत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' असत्य आहे.

 • विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही

फरक स्पष्ट करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार फरक स्पष्ट करा.

फरक स्पष्ट करा. | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

आयात व्याापार व निर्यात व्यापार

फरक स्पष्ट करा. | Q 2

फरक स्पष्ट करा.

अंतगर्त व्यापार व विदेशी व्यापार

फरक स्पष्ट करा. | Q 3

फरक स्पष्ट करा.

व्यवहारतोल व व्यापारतोल

Advertisement

Solutions for Chapter 10: भारताचा विदेशी व्यापार

योग्य पर्याय निवडासहसंबंध पूर्ण करा.आर्थिक पारिभाषिक शब्दविसंगत शब्द ओळखा.विधाने पूर्ण करा.विधान व तर्क प्रश्नफरक स्पष्ट करा.
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 10 - भारताचा विदेशी व्यापार - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 10 - भारताचा विदेशी व्यापार

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. SCERT Maharashtra Question Bank solutions for Mathematics 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Maharashtra State Board 10 (भारताचा विदेशी व्यापार) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार are व्यापारतोल, अंतर्गत व्यापार, विदेशी व्यापार, भारताच्या विदेशी व्यापाराची रचना व दिशा, भारताच्या विदेशी व्यापाराचा कल (2001 पासून).

Using SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] solutions भारताचा विदेशी व्यापार exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] students prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 10, भारताचा विदेशी व्यापार 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] additional questions for Mathematics 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×