Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 9 - भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] - Shaalaa.com

Chapter 9: भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार

योग्य पर्याय निवडासहसंबंध पूर्ण करा.आर्थिक पारिभाषिक शब्दविसंगत शब्द ओळखा.विधाने पूर्ण करा.विधान व तर्क प्रश्नफरक स्पष्ट करा.
Advertisement Remove all ads
योग्य पर्याय निवडा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार योग्य पर्याय निवडा

योग्य पर्याय निवडा

योग्य पर्याय निवडा | Q 1

नाणेबाजारातील संघटित क्षेत्र

(अ) भारतीय रिझर्व्ह बँक

(ब) व्यापारी बँका

(क) सहकारी बँका

(ड) स्थानिक बँकर्स

 • अ, ब, ड

 • अ, ब, क

 • ब, क, ड

 • अ, क, ड

योग्य पर्याय निवडा | Q 2

व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण

(अ) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका

(ब) खाजगी क्षेत्रातील बँका

(क) विदेशी बँका

(ड) मध्यवर्ती बँका

 • फक्त अ

 • अ, ब, क

 • ब, क, ड

 • अ, क, ड

सहसंबंध पूर्ण करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार सहसंबंध पूर्ण करा.

सहसंबंध पूर्ण करा.

सहसंबंध पूर्ण करा. | Q 1

प्राथमिक बाजार : ______ :: दुय्यम बाजार : जुने रोखे

आर्थिक पारिभाषिक शब्द

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार आर्थिक पारिभाषिक शब्द

आर्थिक पारिभाषिक शब्द

आर्थिक पारिभाषिक शब्द | Q 1

ठरावीक कालावधीसाठी ठेवल्या जाणाऱ्या ठेवी.

विसंगत शब्द ओळखा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार विसंगत शब्द ओळखा.

विसंगत शब्द ओळखा. | Q 1

विसंगत शब्द ओळखा.

संघटित क्षेत्र:

 • सहकारी बँका

 • व्यापारी बँका

 • सावकार

 • भारतीय रिझर्व्ह बँक

विसंगत शब्द ओळखा. | Q 2

विसंगत शब्द ओळखा.

अनियंत्रित बिगर बँक वित्तीय मध्यस्थ:

 • स्थानिक बँकर्स

 • चिटफंड

 • निधी

 • कर्ज कंपन्या

विधाने पूर्ण करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार विधाने पूर्ण करा.

विधाने पूर्ण करा.

विधाने पूर्ण करा. | Q 1

भांडवल बाजार हा ______.

 • कमी मुदतीच्या निधीचा बाजार होय

 • दीर्घ मुदतीच्या निधीचा बाजार होय

 • तरलता व्यवस्थापनेचा बाजार होय

 • स्थानिक बँकर्सचा बाजार होय

विधान व तर्क प्रश्न

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार विधान व तर्क प्रश्न

विधान व तर्क प्रश्न

विधान व तर्क प्रश्न | Q 1

विधान (अ): पतनियंत्रण करणे हे व्यापारी बँकेचे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे.

तर्क विधान (ब): व्यापारी बँका ठेवी निर्माण करतात, ठेवीतून कर्ज देतात, कर्जातून ठेवी निर्माण होतात व त्यातून पतपैशांची निर्मिती होते.

 • विधान 'अ' सत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' असत्य आहे.

 • विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

विधान व तर्क प्रश्न | Q 2

विधान (अ): वायदेबाजार हा नाणेबाजाराचा महत्त्वाचा घटक आहे.

तर्क विधान (ब): वायदेबाजार ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये समभाग, रोखे इत्यादींचा व्यापार होतो.

 • विधान 'अ' सत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' असत्य आहे.

 • विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

 • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

फरक स्पष्ट करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार फरक स्पष्ट करा.

फरक स्पष्ट करा. | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

नाणे बाजार व भांडवल बाजार

फरक स्पष्ट करा. | Q 2

फरक स्पष्ट करा.

मागणी ठेवी व मुदत ठेवी

Chapter 9: भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार

योग्य पर्याय निवडासहसंबंध पूर्ण करा.आर्थिक पारिभाषिक शब्दविसंगत शब्द ओळखा.विधाने पूर्ण करा.विधान व तर्क प्रश्नफरक स्पष्ट करा.
12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 9 - भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 9 (भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार are भारतातील नाणे बाजार, वित्तीय बाजारपेठ, संघटित क्षेत्र, भारतातील नाणे बाजाराची संरचना, असंघटित क्षेत्र, भारतातील भांडवली बाजार.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2021 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×