Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 6: प्राण्यांचे वर्गीकरण

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाजोड्या लावाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा.

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 1

सर्वांत पहिल्यांदा प्राण्यांचे वर्गीकरण __________ या तत्त्ववेत्त्याने केले.

 • जॉन रे

 • ॲरिस्टॉटल

 • लिनियस

 • प्लिनी

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 2

माझे शरीर मऊ, बुळबुळीत असते म्हणून मला ____________ प्राणी म्हणतात.

 • मृदुकाय

 • कंटकचर्मी

 • वलयी

 • संधिपाद

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 3

खालीलपैकी __________ हा उभयलिंगी प्राणी आहे.

 • डोलिओलम

 • विंचू

 • पैसा

 • झुरळ

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 4

खालीलपैकी _________ हा प्राणी आपल्या शरीराच्या तुटलेल्या भागाची पुनर्निर्मिती करू शकतो.

 • बेडूक

 • तारामासा

 • चिमणी

 • कबूतर

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 5

खालीलपैकी कोणता प्राणी उष्णरक्ती आहे?

 • वटवाघूळ

 • कासव

 • पाल

 • सुसर

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 6

पाण्याचा प्रतिरोध कमीत कमी होण्यासाठी माझे शरीर दोन्ही टोकांना ___________ असते.

 • टोकदार

 • निमुळते

 • कास्थिमय

 • चुषीमुख

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 7

_________ या प्राण्याला शेतकऱ्यांचा मित्र म्हणतात.

 • ससा

 • मांजर

 • जळू

 • गांडूळ

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 8

असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये _________ हा सर्वांत हुशार प्राणी आहे.

 • गोगलगाय

 • ऑक्टोपस

 • कालवं

 • शिंपला

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 9

खालीलपैकी कोणत्या प्राण्याला कॅल्शिअम कार्बोनेट युक्त संरक्षक कवच असते?

 • नेरीस

 • शार्क

 • द्विपूट

 • हर्डमानिया

वेगळा घटक ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण वेगळा घटक ओळखा

वेगळा घटक ओळखा | Q 1

वेगळा घटक ओळखा.

 • कासव

 • कावळा

 • सरडा

 • सुसर

वेगळा घटक ओळखा | Q 2

वेगळा घटक ओळखा.

 • मोर

 • पोपट

 • कांगारू

 • बदक

वेगळा घटक ओळखा | Q 3

वेगळा घटक ओळखा.

 • मानव

 • डॉल्फीन

 • वटवाघूळ

 • पाल

वेगळा घटक ओळखा | Q 4

वेगळा घटक ओळखा.

 • झुरळ

 • फुलपाखरू

 • कोळी

 • मधमाशी

वेगळा घटक ओळखा | Q 5

वेगळा घटक ओळखा.

 • तारामासा

 • सी-अर्चिन

 • नेरीस

 • सी-ककुंबर

वेगळा घटक ओळखा | Q 6

वेगळा घटक ओळखा.

 • नलिका पाद

 • दृढरोम

 • परापाद

 • चूषक

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा.

सहसंबंध ओळखा | Q 1

पट्टकृमी : चपट्या कृमींचा संघ : : पोटातील जंत : ________

सहसंबंध ओळखा | Q 2

सस्तन प्राणी : फुप्फुसावाटे श्वसन : : मत्स्य : ___________

सहसंबंध ओळखा | Q 3

चपटे कृमी : उभयलिंगी : : गोलकृमी : _____________

सहसंबंध ओळखा | Q 4

रंध्रीय : असममित : : निडारीया : __________

सहसंबंध ओळखा | Q 5

संधिपाद : सर्वांत मोठा संघ : : मृदुकाय : ___________

चूक की बरोबर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण चूक की बरोबर लिहा

चूक की बरोबर लिहा.

चूक की बरोबर लिहा | Q 1

शुंडकाचा उपयोग भक्ष पकडण्यासाठी होतो.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 2

प्राण्यांचे शरीर छोट्या छोट्या समान भागांत विभागलेले नसेल, तर अशा शरीराला खंडीभवन म्हणतात.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 3

पेट्रोमायझॉन हा प्राणी बाह्यपरजीवी नसतो.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 4

तारामासा हा प्राणी छद्मपादच्या साहाय्याने प्रचलन करतो.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 5

वर्गीकरणामुळे प्राण्यांचा अभ्यास करणे सोपे झाले आहे.

 • चूक

 • बरोबर

जोड्या लावा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण जोड्या लावा

जोड्या लावा | Q 1

जोड्या लावा.

'अ' गट 'ब' गट
1) देहगुहाहीन शरीर अ) मृदूकाय
2) फसवी देहगुहा ब) ऊती
3) खरी देहगुहा क) गोलकृमी
  ड) रंध्रीय
एका वाक्यात उत्तरे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण एका वाक्यात उत्तरे लिहा

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 1

कोणत्या प्राण्याला तीन पायांच्या जोड्या असतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 2

अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राण्यांचे शरीर किती भागांमध्ये विभागलेले असते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 3

तुम्हांला माहीत असलेल्या कोणत्याही एक शीतरक्ती प्राण्यांचे नाव लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 4

स्पाँजिला या प्राण्याच्या शरीरावर सूक्ष्म छिद्रे असतात. त्या छिद्रांना काय म्हणतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 5

ज्या प्राण्यांच्या शरीरात पाठीचा कणा असतो त्या प्राण्यांना काय म्हणतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 6

ज्या प्राण्यांच्या शरीरात पाठीचा कणा नसतो त्या प्राण्यांना काय म्हणतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 7

कोणत्या संघातील प्राण्यांचे शरीर अरिय सममित आणि द्विस्तरीय असते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 8

फसवी देहगुहा असणाऱ्या प्राण्याचे नाव लिहा?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 9

कोणत्या प्राण्याला मान नसते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 10

हुकवर्म हा किती लांबीचा गोलकृमी असतो?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 11

आकृतीमधील प्राणी स्वसंरक्षण कसे करतो?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 12

आकृतीमधील प्राण्याच्या प्रचलनाचे अवयव कोणते?

शास्त्रीय कारणे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण शास्त्रीय कारणे लिहा

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 1

शास्त्रीय कारणे लिहा.

गांडूळाला शेतकऱ्यांचा मित्र म्हणतात.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 2

सरीसृप प्राण्यांच्या शरीराचे तापमान अस्थिर असते.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 3

जेलीफिश या प्राण्याबरोबर संपर्क आल्यास आपल्या शरीराचा दाह होतो.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 4

कासव जमिनीवर आणि पाण्यातही राहते, तरीही त्याचा उभयचर या वर्गामध्ये समावेश करता येत नाही.

Chapter 6: प्राण्यांचे वर्गीकरण

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाजोड्या लावाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 (प्राण्यांचे वर्गीकरण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण are प्राणी वर्गीकरणाचा इतिहास (History of animal classification), प्राणी वर्गीकरणाची पारंपरिक पद्धती (Traditional method of animal classification), प्राणी वर्गीकरणाची नवीन पद्धती : वापरलेले आधारभूत मुद्दे, प्राणीसंघ (Phylum), रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum-Porifera), सिलेंटराटा/निडारीया प्राणीसंघ (Phylum - Coelenterata/Cnidaria), चपट्या कृमींचा संघ (Phylum - Platyhelminthes), गोलकृमी प्राणीसंघ (Phylum- Aschelminthes), वलयी प्राणीसंघ (Phylum - Annelida), संधिपाद प्राणीसंघ (Phylum- Arthropoda), मृदुकाय प्राणीसंघ (Phylum- Mollusca), कंटकचर्मी प्राणीसंघ (Phylum- Echinodermata), अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राणीसंघ (Phylum- Hemichordata), समपृष्ठरज्जू प्राणीसंघ (Phylum- Chordata), उपसंघ पृष्ठवंशीय प्राण्यांचे सहा वर्गांत वर्गीकरण.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions प्राण्यांचे वर्गीकरण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×