Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 - कार्बनी संयुगे [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 9: कार्बनी संयुगे

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.जोड्या जुळवा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहाव्याख्या लिहा.
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 1

सामान्यत: कार्बनी संयुगाचे उत्कलनांक _____ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी असल्याचे आढळते.

 • 300

 • 100

 • 200

 • 150

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 2

कार्बनी अणूमधील संयुजा कवचातील इलेक्ट्रॉन संख्या _____ आहे.

 • 4

 • 5

 • 1

 • 3

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 3

ऑक्सिजनच्या दोन अणूंमध्ये बंध प्रकार _____.

 • दुहेरी असतो.

 • तिहेरी असतो.

 • एकेरी असतो.

 • यांपैकी नाही.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 4

कार्बनी संयुगाच्या रेणुवस्तुमानाची व्याप्ती ____ पर्यंत पसरलेली आहे.

 • 1012

 • 1014

 • 1010

 • 1013

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 5

कार्बन-कार्बन दुहेरी बंध असलेल्या असंपृक्त हायड्रोकार्बन यांना _____ म्हणतात.

 • अल्कीन

 • अल्केन

 • अल्काइन

 • अल्कोहोल

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 6

ज्यांच्या संरचनेमध्ये कार्बन-कार्बन तिहेरी बंध असतो अशा असंपृक्त हायड्रोकार्बन यांना _____ असे म्हणतात.

 • अल्कीन

 • अल्केन

 • अल्काइन

 • अल्कोहोल

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 7

भिन्न रचनासूत्रे असणाऱ्या संयुगाचे रेणुसूत्र जेव्हा एकच असते, तेव्हा या घटनेला ____ म्हणतात.

 • रचना समघटकता

 • श्रृंखला बंधन

 • समजातीय श्रेणी

 • क्रियात्मक गट

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 8

पुढील हायड्रोकार्बनमधील _____ वलयांकित हायड्रोकार्बन आहे.

 • आयसोब्युटेन

 • प्रोपाइन

 • बेंझिन

 • आयसोब्युटीलीन

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 9

कोणत्याही समजातीय श्रेणीमध्ये लांबीच्या चढत्या क्रमाने जाताना सदस्यांच्या रेणुवस्तुमानात ______ इतकी वाढ होत असते.

 • 14 u

 • 15 u

 • 16 u

 • 17 u

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 10

अल्काइनांच्या समजातीय श्रेणीसाठी सामान्य रेणुसूत्र ______ असे आहे.

 • CnH2n

 • CnH2n + 2

 • CnH2n - 2

 • CnH2n - 1

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 11

एल. पी. जी. मध्ये _____ हा एक ज्वलनशील घटक असतो.

 • मिथेन

 • इथेन

 • प्रोपेन

 • ब्युटेनॉल

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 12

इथेनॉल कक्ष तापमानाला _____ अवस्थेत असतो.

 • स्थायू

 • वायू

 • प्लाज्मा

 • द्रव

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 13

_____ ला सामान्यत: स्पिरीट म्हणतात.

 • मिथेनॉल

 • इथेनॉल

 • प्रोपेनॉल

 • ब्युटेनॉल

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा | Q 1

स्थायू : आयोडीन : : ______ : ब्रेमिन

सहसंबंध ओळखा | Q 2

CH3-CH2-CHO : प्रोपेनल : : CH3-COOH : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 3

कीटोन : -CO- : : इस्टर : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 4

सायक्लोहेक्झेन : वलयांकित हायड्रोकार्बन : : आयसोब्युटीलीन : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 5

संपृक्त हायड्रोकार्बन : एकेरी बंध : : असंपृक्त हायड्रोकार्बन : _______

सहसंबंध ओळखा | Q 6

संपृक्त कार्बनी संयुगे : निळी ज्योत : : असंपृक्त कार्बनी संयुगे : ______

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 1

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • इथिलीन

 • स्टायरीन

 • प्रोपीलीन 

 • टेफ्लॉन

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 2

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • ब्युटेन

 • मिथेन

 • बेंझीन

 • ओझोन

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 3

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • CH4

 • C2H6

 • C5H12

 • CaCO3

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 4

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • C2H2

 • C3H8

 • C2H6

 • CH4

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 5

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • C2H4

 • C4H10

 • C3H8

 • CH4

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1.1

पुढील संयुगांची रचना सूत्र लिहा.

एथील इथेनॉइट

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1.2

पुढील संयुगांची रचना सूत्र लिहा.

सोडिअम इथेनॉइट

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1.3

पुढील संयुगांची रचना सूत्र लिहा.

सोडिअम ईथॉक्साइड

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1.4

पुढील संयुगांची रचना सूत्र लिहा.

स्टीअरिक ॲसिड

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1.5

पुढील संयुगांची रचना सूत्र लिहा.

ओलेइक ॲसिड

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1.6

पुढील संयुगांची रचना सूत्र लिहा.

पामिटीक ॲसिड

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.01

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

एथिलीन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.02

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

बेंझीन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.03

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

ॲसेटिक ॲसिड

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.04

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

प्रोपिलीन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.05

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

ॲसिटिलीन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.06

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

एथिल अल्कोहोल

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.07

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

ॲसिटोन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.08

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

प्रोपाइन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.09

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

ईथेनॉल

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.1

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

इथेनॉइक ॲसिड

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2.11

पुढील संयुगाची रचना सूत्र लिहा.

आयसोब्यूटेन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3.1

पुढील रेणूच्या इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना व रेषा संरचना काढा.

हायड्रोजन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3.2

पुढील रेणूच्या इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना व रेषा संरचना काढा.

ऑक्सिजन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3.3

पुढील रेणूच्या इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना व रेषा संरचना काढा.

मिथेन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3.4

पुढील रेणूच्या इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना व रेषा संरचना काढा.

नायट्रोजन

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3.5

पुढील रेणूच्या इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना व रेषा संरचना काढा.

एथिन

जोड्या जुळवा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे जोड्या जुळवा.

जोड्या जुळवा. | Q 1

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) C2H6 अ) असंपृक्त हायड्रोकार्बन
2) C2H2 ब) एका अल्कोहोलचे रेणुसूत्र
3) CH4O क) संपृक्त हायड्रोकार्बन
4) C3H6 ड) तिहेरी बंध
जोड्या जुळवा. | Q 2

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) सरळ शृंखला हायड्रोकार्बन अ) बेंझीन
2) शाखीय शृंखला हायड्रोकार्बन ब) प्रॉपाइन
3) वलयांकित हायड्रोकार्बन क) आयसोब्युटीलीन
जोड्या जुळवा. | Q 3

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) इथर अ) -OH
2) कीटोन ब) -O-
3) ईस्टर क) -CO-
4) अल्कोहोल ड) -COO-
पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 1

कार्बन अणूंच्या संयुजा कवचातील इलेक्ट्रॉन संख्या 4 असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 2

आपले शरीर कार्बनपासून बनलेले आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 3

कार्बनी संयुगामध्ये कार्बन अणूंच्या फक्त मुक्तशृंखला असतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 4

दोन कार्बन अणूंमध्ये नेहमी एक किंवा दोनच सहसंयुज बंध तयार होऊ शकतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 5

साधारणपणे संपृक्त संयुगे ही असंपृक्त संयुगापेक्षा जास्त अभिक्रियाशील असतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 6

बेंझीन हे वलयांकित असंपृक्त हायड्रोकार्बन आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 7

सायक्लोहेक्झेन हे शाखीय शृंखला प्रकारचे हायड्रोकार्बन आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 8

कोणत्याही समजातीय श्रेणीमध्ये चढत्या क्रमाने जाताना भौतिक गुणधर्मामध्ये एका दिशेने बदल होत जातो.

 • बरोबर 

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 9

समजातीय श्रेणीच्या सर्व सदस्यांसाठी वेगवेगळी सामान्य रेणुसूत्र असतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 10

एल. पी. जी. मध्ये ब्युटेन हा एक ज्वलनशील घटक असतो.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 11

जे पदार्थ दुसऱ्या पदार्थांना ऑक्सिजन देऊ शकतात त्यांना क्षपणक म्हणतात.

 • बरोबर 

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 12

पोटॅशिअम परमँगनेट हे नेहमीच्या वापरातील ऑक्सिडिकारक संयुग आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 13

रंगहीन इथेनॉल कक्ष तापमानाला द्रव अवस्थेत असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 14

इथेनॉल पाण्यामध्ये सर्व प्रमाणात द्रावणीय असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 15

इस्टर हे गोड वासाचे पदार्थ असतात.

 • बरोबर

 • चूक

व्याख्या लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे व्याख्या लिहा.

व्याख्या लिहा. | Q 1

व्याख्या लिहा.

अल्काइन

व्याख्या लिहा. | Q 2

व्याख्या लिहा.

अल्कीन

व्याख्या लिहा. | Q 3

व्याख्या लिहा.

अल्केन

Chapter 9: कार्बनी संयुगे

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.जोड्या जुळवा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहाव्याख्या लिहा.
10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 - कार्बनी संयुगे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 (कार्बनी संयुगे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 कार्बनी संयुगे are कार्बनी संयुगांमधील बंध (Bonds in Carbon compounds), कार्बन: एक आगळेवेगळे मूलद्रव्य (Carbon : A Versatile Element), हायड्रोकार्बन: संपृक्त व असंपृक्त (Hydrocarbons: Saturated and Unsaturated), कार्बनी संयुगांमधील क्रियात्मक गट (Functional groups in carbon compounds), समजातीय श्रेणी (Homologous series), कार्बनी संयुगांच्या नामकरण पद्धती, कार्बनी संयुगांचे रासायनिक गुणधर्म, ज्वलन (Combusion), समावेशन अभिक्रिया (Addition Reaction), प्रतियोजन अभिक्रिया (Substitution Reaction), ऑक्सीडीकरण (Oxidation), ईथेनॉलचे रासायनिक गुणधर्म, ईथेनॉइक ॲसिडचे रासायनिक गुणधर्म, महारेणू व बहुवारिके (Macro molecules and Polymers).

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions कार्बनी संयुगे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 9 कार्बनी संयुगे 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×