SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 8 - धातुविज्ञान [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 8 - धातुविज्ञान - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 8: धातुविज्ञान

Below listed, you can find solutions for Chapter 8 of Maharashtra State Board SCERT Maharashtra Question Bank for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी].


खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.जोड्या जुळवा.नावे लिहा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहाओळखा पाहू मी कोण!
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 8 धातुविज्ञान खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 1

ब्राँझ हे कोणत्या धातूंचे संमिश्र आहे?

 • तांबे व कथील

 • तांबे व जस्त

 • तांबे व लोखंड

 • लोखंड व निकेल

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 2

लोखंड व कार्बन, क्रोमियम यांचे संमिश्र ____ हे आहे.

 • पितळ

 • ब्राँझ

 • स्टेनलेस स्टील

 • अमालगम

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 3

______ हे आम्लारिधर्मी ऑक्साइड आहे.

 • CO2

 • K2O

 • SO2

 • Al2O3

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 4

ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटनी क्षपण करताना ____ ॲनोड म्हणून वापरतात.

 • सल्फर

 • ग्रॅफाईट

 • प्लॅटिनम

 • ॲल्युमिनिअम

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 5

लोखंड हे ____.

 • जस्तापेक्षा जास्त क्रियाशील आहे.

 • ॲल्युमिनिअमपेक्षा जास्त क्रियाशील आहे.

 • तांब्यापेक्षा कमी क्रियाशील आहे.

 • ॲल्युमिनिअमपेक्षा कमी क्रियाशील आहे.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 6

जर Zn, Fe, Al, Cu ही मूलद्रव्ये त्यांच्या क्रियाशीलतेच्या चढत्या क्रमाने मांडली, तर योग्य क्रम पुढीलपैकी कोणता असेल?

 • Cu, Fe, Zn, Al

 • Al, Cu, Fe, Zn

 • Zn, Al, Cu, Fe

 • Fe, Zn, Al, Cu

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 7

पितळेच्या भांड्यावर क्षरणामुळे हिरवट रंगाचा थर जमा होणे टाळण्यासाठी पुढीलपैकी कोणती पद्धत वापरतात?

 • विद्युत विलेपन

 • धनाग्रीकरण

 • कथिलीकरण

 • संमिश्रीकरण

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 8

विल्फ्ली टेबल पद्धतीत मृदा अशुद्धी वेगळ्या करण्यासाठी _____ पद्धत वापरतात.

 • चुंबकीय

 • फेनतरण

 • अपक्षालन

 • गुरुत्वीय

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 9

ॲल्युमिनिअम ऑक्साइड हे ______ आहे.

 • आम्लधर्मी

 • आम्लारिधर्मी

 • उभयधर्मी

 • उदासीन

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 10

ॲल्युमिनिअमचा अणुक्रमांक _____ असून इलेक्ट्रॉन संरूपण _____ आहे.

 • 13, (2, 8, 3)

 • 12, (2, 8, 2)

 • 13, (3, 10)

 • 12, (2, 10)

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 11

झिंक ब्लेंडचे रेणुसूत्र ____ आहे.

 • ZnSO4

 • ZnS

 • XnCO3

 • Zn

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 12

मध्यम अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण _____ व _____ या पद्धतीने करतात.

 • भाजणे व निस्तापन

 • भाजणे व क्षपण

 • विलगीकरण व निस्तापन

 • यांपैकी नाही.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 13

चांदीचे क्षरण झाल्यामुळे काळ्या रंगाचा _____ थर जमा होतो.

 • सिल्व्हर नायट्रेट

 • सिल्व्हर ऑक्साइड

 • सिल्व्हर सल्फाइड

 • सिल्व्हर कार्बोनेट

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 14

लोखंड व स्टीलचे (पोलाद) क्षरण रोखण्यासाठी _____ ही पद्धत वापरतात.

 • विद्युत विलेपन

 • धनाग्रीकरण

 • कथिलीकरण

 • जस्त विलेपन

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 15

एक धातू दुसऱ्या धातूवर आदळल्यास आवाज निर्माण होतो, या गुणधर्माला _____ म्हणतात.

 • सुवाहक

 • वर्धनीयता

 • नादमयता

 • तन्यता

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 16

_____ हा अधातू कक्ष तापमानाला द्रव अवस्थेत आढळतो.

 • क्लोरीन

 • ब्रोमीन

 • आयोडीन

 • फ्लूओरीन

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 17

विद्युतदृष्ट्या आयनिक संयुगे _____ असतात.

 • धनप्रभारित

 • ऋणप्रभारित

 • उदासीन

 • वाहक

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 18

_____ हा उष्णतेचा सुवाहक, तर विद्युतधारेचा दुर्वाहक आहे.

 • ग्रॅफाईट

 • हिरा

 • कोळसा

 • आयोडीन

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 19

_____ हा सर्वांत कमी क्रियाशील धातू आहे.

 • चांदी

 • सोडियम

 • जस्त

 • सोने

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 20

______ हा पदार्थ पाण्यामध्ये हिरवा रंग तयार करतो.

 • CuSO4

 • FeSO4

 • NaCl

 • वरीलपैकी सर्व.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 21

स्टेनलेस स्टील हा _____ चा संमिश्र आहे.

 • तांबे

 • कथिल

 • जस्त

 • लोह

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 22

संमिश्रामध्ये जेव्हा एक धातू पारा असतो तेव्हा त्याला _____ म्हणतात.

 • पारदसंमिश्र

 • सोडियम अमल्गम

 • झिंक अमल्गम

 • वरील सर्व

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 23

ज्या खनिजापासून सोयीस्कर आणि फायदेशीररित्या धातू मिळवतात त्यांना _____ म्हणतात.

 • खनिजे

 • धातुके

 • मृदा अशुद्धी

 • संमिश्र

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 8 धातुविज्ञान सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा | Q 1

स्टेनलेस स्टील : लोह, क्रोमिअम व कार्बन : : ब्रँझ : _____

सहसंबंध ओळखा | Q 2

प्रेशर कुकर : धनाग्रीकरण : : चांदी विलेपित चमचे : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 3

ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटनी क्षपण – धनाग्र : ______ : : ऋणाग्र : ग्रॅफाईट अस्तर

सहसंबंध ओळखा | Q 4

सल्फाइड धातुके : भाजणे : : कार्बोनेट धातुके : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 5

बॉक्साईट : ॲल्युमिनिअमचे धातुक : : कॅसिटराईट : ________

सहसंबंध ओळखा | Q 6

धातुंचे पत्रे : वर्धनीयता : : धातुंच्या तारा : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 7

झिंक सल्फाइड : भाजणे : : झिंक कार्बोनेट : ______ 

सहसंबंध ओळखा | Q 8

लोखंडाचे क्षरण : Fe2O3 : : तांब्याचे क्षरण : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 9

हिरा : विद्युत दुर्वाहक : : ग्रॅफाईट : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 10

मऊ धातू : Na : : कठीण धातू : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 11

ॲल्युमिनिअम : ______ : : सोने : विद्युत दुर्वाहक

सहसंबंध ओळखा | Q 12

ब्रॉंझ : ______ : : स्टेनलेस स्टील : Fe + Cr + C

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 8 धातुविज्ञान गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 1

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • सोडिअम 

 • पोटॅशिअम 

 • चांदी

 • सल्फर

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 2

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • बोरॉन 

 • क्लोरिन

 • ब्रेमिन

 • फ्लुरिन

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 3

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • तांबे

 • लोखंड 

 • पारा

 • पितळ

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 4

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • पितळ

 • ब्रॉंझ

 • फॉस्फरस

 • स्टील

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 5

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • कथिलीकरण 

 • संमिश्रीकरण

 • धनाग्रीकरण 

 • फेनतरण

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 6

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • जस्त विलेपन

 • कथिलीकरण 

 • विद्युत विलेपन

 • निस्तापन

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 7

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • Na

 • K

 • Cu

 • Li

जोड्या जुळवा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 8 धातुविज्ञान जोड्या जुळवा.

जोड्या जुळवा. | Q 1

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) KBr अ) ज्वलनशील
2) निऑन ब) पाण्यात विद्राव्य
3) गंधक क) रासायनिक अभिक्रिया नाही
4) सल्फर ड) उच्च तन्यता
जोड्या जुळवा. | Q 2

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) बॉक्साईट अ) पारा
2) कॅसिटराईट ब) ॲल्युमिनिअम
3) सिनाबार क) कथील
जोड्या जुळवा. | Q 3

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) ZnS अ) कॉपर सल्फाइड
2) HgS ब) बॉक्साईट
    क) सिनाबार
    ड) झिंक ब्लेंड
जोड्या जुळवा. | Q 4

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) तांबे व जस्त अ) पितळ
2) तांबे व कथील ब) ब्राँझ
    क) स्टेनलेस स्टील
जोड्या जुळवा. | Q 5

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) विद्युत विलेपन अ) प्रेशर कुकर
2) धनाग्रीकरण ब) चांदी विलेपित चमचे
    क) तांब्यावर कथिलाचा थर
    ड) लोखंडावर जस्ताचा थर
जोड्या जुळवा. | Q 6

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) धातुंचे पत्रे बनवणे अ) नादमयता
2) धातुंची भांडी बनवणे ब) वर्धनीयता
3) तांब्याच्या तारा बनवणे क) उष्णता सुवाहकता
4) धातुपासून घंटा बनवणे ड) तन्यत
नावे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 8 धातुविज्ञान नावे लिहा.

नावे लिहा. | Q 1

नावे लिहा.

ॲल्युमिनिअमच्या सामान्य धातुकाचे रेणुसूत्र.

नावे लिहा. | Q 2

नावे लिहा.

धातुक भरडण्यासाठी वापरण्यात येणारे साधन

नावे लिहा. | Q 3

नावे लिहा.

विद्युत सुवाहक अधातू

नावे लिहा. | Q 4

नावे लिहा.

राजधातूंना विरघळवणारे अभिक्रियाकारक

नावे लिहा. | Q 5

नावे लिहा.

उभयधर्मी ऑक्साइड तयार करणारे धातू.

नावे लिहा. | Q 6

नावे लिहा.

तांबे व जस्ताचे संमिश्र.

नावे लिहा. | Q 7

नावे लिहा.

दोन अतिक्रियाशील धातू.

नावे लिहा. | Q 8

नावे लिहा.

कार्बोनेट धातुके मर्यादित हवेत जाळण्याची प्रक्रिया.

नावे लिहा. | Q 9

नावे लिहा.

ॲल्युमिनापासून ॲल्युमिनिअम मिळवण्याची पद्धत.

नावे लिहा. | Q 10

नावे लिहा.

तांब्याचे क्षरण रोखण्यासाठी वापरण्यात येणारी पद्धत.

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 8 धातुविज्ञान पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 1

अशुद्ध धातुपासून शुद्ध धातू मिळवण्यासाठी विद्युत अपघटनी क्षपण वापरतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 2

आयनिक संयुगे केरोसिनमध्ये द्रावणीय असतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 3

स्थायूरूपातील आयनिक संयुगे विद्युत वहन करतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 4

पारा, चांदी, सोने हे अति अभिक्रियाशील धातू आहेत.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 5

विद्युत विलेपन पद्धतीत अति क्रियाशील धातुचा थर कमी क्रियाशील धातुवर दिला जातो.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 6

ॲल्युमिनाच्या विद्युत अपघटनी क्षपण पद्धतीत ग्रॅफाईटचे अस्तर धनाग्र म्हणून काम करते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 7

कॅसिटराईट हे तांब्याचे धातूक आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 8

हिरा हा कठीण पदार्थ आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 9

सोने आणि चांदी क्रियाशील धातू आहेत.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 10

हॅलोजनची आम्लाबरोबर अभिक्रिया होते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 11

बेअरच्या प्रक्रियेत बॉक्साइटची सोडिअम हायड्रॉक्साइड बरोबर अभिक्रिया घडवून आणतात.

 • बरोबर

 • चूक

ओळखा पाहू मी कोण!

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 8 धातुविज्ञान ओळखा पाहू मी कोण!

ओळखा पाहू मी कोण! | Q 1

ओळखा पाहू मी कोण !

कार्बनची अपरूपे : ______

ओळखा पाहू मी कोण! | Q 2

ओळखा पाहू मी कोण !

उभयधर्मी ऑक्साईड निर्माण करणारा धातू : ______

ओळखा पाहू मी कोण! | Q 3

ओळखा पाहू मी कोण !

ॲल्युमिनिअमचा धातुक : ______

ओळखा पाहू मी कोण! | Q 4

ओळखा पाहू मी कोण !

द्रवरूप अवस्थेतील धातू : ______

Solutions for Chapter 8: धातुविज्ञान

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.जोड्या जुळवा.नावे लिहा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहाओळखा पाहू मी कोण!
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 8 - धातुविज्ञान - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 8 - धातुविज्ञान

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. SCERT Maharashtra Question Bank solutions for Mathematics 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 8 (धातुविज्ञान) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 8 धातुविज्ञान are धातूंचे भौतिक गुणधर्म (Physical Properties of Metals), अधातूंचे भौतिक गुणधर्म (Physical properties of non-metals), धातूंचे रासायनिक गुणधर्म (Chemical properties of metals), धातूंच्या अभिक्रिया, धातूंची अभिक्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity series of metals), अधातूंचे रासायनिक गुणधर्म (Chemical properties of non- metals), आयनिक संयुगे, धातुविज्ञान (Metallurgy), धातूंचा आढळ (Occurrence of metals), धातुविज्ञानाची मूलतत्त्वे, धातुकांचे संहतीकरण (Concentration of ores), धातूंचे निष्कर्षण (Extraction of metals), धातूंचे शुद्धीकरण, धातूंचे क्षरण (Corrossion of metals), क्षरण प्रतिबंध (Prevention of corrosion).

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] solutions धातुविज्ञान exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] students prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 8, धातुविज्ञान 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×