Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 5 - उष्णता [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 5 - उष्णता - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 5: उष्णता

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.जोड्या जुळवा.नावे लिहा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 5 उष्णता खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 1

जर दाब वाढला, तर त्या पदार्थाचा द्रवणांक ______.

 • बदलत नाही.

 • कमी होतो.

 • वाढतो.

 • स्थिर राहतो.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 2

हवेतील पाण्याच्या वाफेचे प्रमाण _____ या राशीच्या साहाय्याने मोजले जाते.

 • सापेक्ष आर्द्रता

 • दवबिंदू

 • निरपेक्ष आर्द्रता

 • यांपैकी नाही.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 3

हवेतील दमटपणा किंवा कोरडेपणा _____ वर अवलंबून नसतो.

 • हवेमध्ये असणारे बाष्पाचे प्रमाण

 • हवा संपृक्त करण्यासाठी लागणारे बाष्प

 • हवेचे तापमान

 • पाण्याचे असंगत आचरण

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 4

हवेतील बाष्पाचे संघनन होऊन ______.

 • धुके तयार होते.

 • हिमवर्षा होते.

 • पाऊस पडतो.

 • अ, ब, आणि क.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 5

पाण्याचे तापमान 4°C पेक्षा कमी झाल्यास तिचे आकारमान _____.

 • कमी होते.

 • वाढते.

 • स्थिर राहते.

 • यापैकी नाही.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 6

थंड प्रदेशातील जलीय प्राणी 4°C तापमानास जिवंत राहू शकतात कारण...

 • पाण्यावर तरंगणारे बर्फ विसंवाहक असते.

 • बर्फाखालील पाण्याची उष्णता वातावरणात जाऊ शकत नाही.

 • पाण्याच्या असंगत आचरणामुळे

 • वरील सर्व पर्याय बरोबर

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 7

खालीलपैकी ______ या धातूची विशिष्ट उष्माधारकता सर्वांत जास्त आहे.

 • तांबे

 • चांदी

 • लोखंड

 • पारा

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 8

किसलेल्या गोळ्यापासून परत बर्फाचा गोळा बनवतात हे _______ चे उदाहरण आहे.

 • द्रवण

 • संघनन

 • पुनर्हिमायन

 • गोठण

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 9

विशिष्ट उष्माधारकतेचे SI मापन पद्धतीतील एकक _____ आहे.

 • KCal

 • cal

 • cal/g°C

 • J/Kg°C

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 10

पाण्याच्या असंगत आचरणाचा अभ्यास करण्यासाठी _____ याचा उपयोग करतात.

 • कॅलरीमापी

 • ज्यूलचे उपकरण

 • होपचे उपकरण

 • थर्मास प्लास्क

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 11

1 kg पाण्याचे तापमान 14.5°C ते 15.5°C पर्यंत वाढवण्यासाठी _____ उष्णता लागते.

 • 4180 ज्यूल

 • 1 किलोज्यूल

 • कॅलरी

 • 4180 कॅलरी

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 5 उष्णता सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा | Q 1

बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होताना : तापमान स्थिर : : पाण्याचे वाफेत रूपांतर होण्यापूर्वी : ______.

सहसंबंध ओळखा | Q 2

सापेक्ष आर्द्रता ६०% पेक्षा जास्त : हवा दमट :: सापेक्ष आर्द्रता ६०% पेक्षा कमी : ______.

सहसंबंध ओळखा | Q 3

पाण्याच्या असंगत आचरण अभ्यासात होपच्या उपकरणात वरच्या तापमापीचे तापमान : 0°C : : खालच्या तापमापीचे तापमान : _____

सहसंबंध ओळखा | Q 4

4°C ला पाण्याची घनता जास्त : पाण्याचे असंगत आचरण : : दोन बर्फाच्या तुकड्यावर दाब दिल्यास एक होणे : ______

सहसंबंध ओळखा | Q 5

बाष्पनाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा : J/Kg : : विशिष्ट उष्माधारकता : ______

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 5 उष्णता गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 1

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • cal/g

 • cal/g °C

 • Kcal/Kg °C

 • erg/g°C

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 2

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • ज्यूल 

 • अर्ग

 • कॅलरी

 • न्यूटन

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 3

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • इंद्रधनुष्य

 • भूकंप

 • सूर्यास्त

 • सूर्योदय

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 5 उष्णता एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1

द्रवाचा उत्कलनांक म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2

पुनर्हिमायन म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3

धुके कसे तयार होते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 4

दवबिंदू तापमान म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 5

पहाटेच्या वेळी झाडाच्या पानांवर पाण्याचे थेंब जमा होतात हे कशाचे अस्तित्व दर्शवतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 6

उष्णतेचे एकक ठरवताना कोणता तापमानखंड निवडतात? का?

जोड्या जुळवा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 5 उष्णता जोड्या जुळवा.

जोड्या जुळवा. | Q 1

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) वितळनाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा अ) हवा बाष्पाने संपृक्त होणे
2) बाष्पनाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा ब) स्थायूचे द्रवात रूपांतर होणे
3) दवबिंदू तापमान क) द्रवाचे वायूत रूपांतर होणे
जोड्या जुळवा. | Q 2

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
  राशी   एकके
1) निरपेक्ष आर्द्रता अ) J किंवा cal
2) अप्रकट उष्मा ब) J/kg°C
3) विशिष्ट उष्माधारकता क) kJ/kg
4) उष्णता ड) एकक नाही
    इ) kg/m3
जोड्या जुळवा. | Q 3

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) कोरडी हवा अ) 4°C
2) दमट हवा ब) सापेक्ष आर्द्रता 100%
3) संपृक्त हवा/दवबिंदू तापमान क) सापेक्ष आर्द्रता 60% पेक्षा कमी
4) पाण्याची महत्तम घनता ड) सापेक्ष आर्द्रता 60% पेक्षा जास्त
    इ) - 4°C
नावे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 5 उष्णता नावे लिहा.

नावे लिहा. | Q 1

नावे लिहा.

साखरेचे औष्णिक अपघटन केल्यानंतर तयार होणारे उत्पादित.

नावे लिहा. | Q 2

नावे लिहा.

पदार्थाचे स्थायू रूपातून द्रवरूप अवस्थेत रूपांतर होण्याची अवस्था.

नावे लिहा. | Q 3

नावे लिहा.

ज्या स्थिर तापमानावर एकक वस्तुमानाच्या द्रव पदार्थाचे वायमध्ये पूर्ण रूपांतर होत असताना द्रवात शोषलेली उष्णता.

नावे लिहा. | Q 4

नावे लिहा.

दाबामुळे बर्फ वितळणे व दाब काढून घेतल्यास पुन्हा बर्फ होणे.

नावे लिहा. | Q 5

नावे लिहा.

पाण्याच्या असंगत आचरणाचा अभ्यास ज्या उपकरणाच्या साहाय्याने केला जातो.

नावे लिहा. | Q 6

नावे लिहा.

मिश्रण पद्धतीने पदार्थाच्या विशिष्ट उष्माधारकतेचे मापन करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन.

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 5 उष्णता पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 1

हवेत असणाऱ्या बाष्पाच्या प्रमाणावर दवबिंदू तापमान अवलंबून नसते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 2

पाण्याची विशिष्ट उष्माधारकता 1 cal/g°C आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 3

बाष्पनाचा अप्रकट उष्मा हा वायूचे द्रवात रूपांतर होण्यासाठी संबोधला जातो.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 4

पाण्याच्या असंगत आचरणाचा अभ्यास करण्यासाठी कॅलरीमापीचा उपयोग करतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 5

पुनर्हिमायन होत असताना 0°C तापमानास बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 6

40°C तापमानाच्या 1 किलोग्रॅम कोरड्या हवेत जास्तीत जास्त 49 ग्रॅम पाण्याचे बाष्प सामावू शकते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 7

विशिष्ट उष्माधारकतेचे मापन करण्यासाठी कॅलरीमापी या उपकरणाचा उपयोग करतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 8

सर्व धातूंची विशिष्ट उष्माधारकता सारखीच असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 9

दवबिंदू तापमानास सापेक्ष आर्द्रता 100% असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 10

निरपेक्ष आर्द्रतेचे एकक kg/m3 हे आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 11

1 कॅलरी म्हणजे 4.81 ज्यूल.

 • बरोबर

 • चूक

Advertisement Remove all ads

Chapter 5: उष्णता

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.जोड्या जुळवा.नावे लिहा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 5 - उष्णता - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 5 - उष्णता

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 5 (उष्णता) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 5 उष्णता are अप्रकट उष्मा (latent heat), पुनर्हिमायन (Regelation), पाण्याचे असंगत आचरण (Anomalous behaviour of water ), दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता (Due point and Humidity), उष्णतेचे एकक (Unit of heat), विशिष्ट उष्मा धारकता (Specific Heat Capacity), विशिष्ट उष्माधारकतेचे मापन (मिश्रण पद्धती) व कॅलरीमापी.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions उष्णता exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 5 उष्णता 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×