Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 1 - गुरुत्वाकर्षण [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 1 - गुरुत्वाकर्षण - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: गुरुत्वाकर्षण

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 1 गुरुत्वाकर्षण खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 1

एखाद्या वस्तूच्या वेगाच्या परिमाणात किंवा गतीच्या दिशेत बदल घडवून आणण्यासाठी त्यावर ______ प्रायुक्त होणे आवश्यक असते.

 • बल

 • जडत्व

 • संवेग

 • गती

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 2

ताऱ्यांभोवती परिभ्रमण करणाऱ्या ग्रहाची कक्षा ______ असते.

 • वर्तुळाकार

 • सरळ रेषेत

 • नाभी बिंदूच्या दिशेने

 • लंबवर्तुळाकार

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 3

सूर्याची परिक्रमा करणाऱ्या आवर्तकालाचा वर्ग हा ग्रहाच्या सूर्यापासूनच्या सरासरी अंतराच्या समानुपाती ______ असतो.

 • वर्गाला

 • वर्गमुळाला

 • घनाला

 • घनमुळाला

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 4

दोन वस्तूंमधील गुरुत्वीय बल हे त्या वस्तूंच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराशी समानुपाती आणि त्या वस्तूंमधील अंतराच्या ______ असते.

 • वर्गाशी व्यस्तानुपाती

 • वर्गाशी समानुपाती

 • घनाशी व्यस्तानुपाती

 • वर्गमुळाशी व्यस्तानुपाती

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 5

वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक (उ) चे मूल्य एघ् एकक प्रणालीत ______ आहे.

 • 6.673 × 10–11 Nm2/kg2

 • 6.673 × 1011 Nm/kg

 • 9.673 × 10–11 Nm/kg

 • 9.673 × 10–11 Nm2

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 6

______ हे निसर्गातील इतर बलांच्या तुलनेत अत्यंत क्षीण असते.

 • गुरुत्वाकर्षणाचे बल

 • विद्युत चुंबकीय बल

 • अणू केंद्रकीय बल

 • आंतररेण्वीय

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 7

पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण (g) चे मूल्य ______.

 • ध्रुवांवर सर्वांत जास्त असते.

 • विषुववृत्तावर सर्वांत जास्त असते.

 • पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सर्वत्र सारखे असते.

 • ध्रुवांवर सर्वांत कमी असते.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 8

विषुववृत्तावर गुरुत्व त्वरण (g) चे मूल्य ______ असते.

 • 9.78 m/s2

 • 9.832 m/s2

 • 9.8 m/s2

 • 6.67 m/s2

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 9

वस्तूचे मुक्त पतन हे केवळ ____ शक्य आहे.

 • हवेत

 • निर्वातात

 • पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर

 • यांपैकी नाही.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 10

कोणत्याही वस्तूचे चंद्रावरील वजन पृथ्वीवरील वजनाच्या जवळजवळ ______ आहे.

 • `1/6`

 • `1/8`

 • `1/2`

 • `2/6`

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 11

पृथ्वीवरील 60 N वजनाच्या व्यक्तीचे चंद्रावरील वजन साधारण ______ असेल.

 • 360N

 • 60N

 • 6N

 • 10N

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 1 गुरुत्वाकर्षण पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 1

दोन द्रव्यकणांमधील अंतर दुप्पट केल्यास त्यांच्यातील गुरुत्वीय बल आधीच्या बलाच्या निमपट होते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 2

G चे CGS एकक dyne.cm2/g2 आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 3

पृथ्वीच्या केंद्राशी गुरुत्वीय त्वरणाचे मूल्य शून्य होते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 4

g चे मूल्य विषुववृत्तावर सर्वाधिक असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 5

G चे मूल्य स्थानानुसार बदलते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 6

पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जसजसे उंच जावे, तसतसे g चे मूल्य वाढत जाते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 7

वस्तूचा मुक्तिवेग वस्तूच्या वस्तुमानावर अवलंबून नसतो.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 8

वस्तुमान हे वस्तूच्या जडत्वाचे गुणात्मक माप आहे.

 • बरोबर

 • चूक

Advertisement Remove all ads

Chapter 1: गुरुत्वाकर्षण

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 1 - गुरुत्वाकर्षण - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 1 - गुरुत्वाकर्षण

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 1 (गुरुत्वाकर्षण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 1 गुरुत्वाकर्षण are गुरुत्वाकर्षण (Gravitation), वर्तुळाकार गती (Circular motion), अभिकेंद्री बल (Centripetal force), केप्लरचे नियम (Kepler’s Laws), न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत (Newton’s universal law of gravitation), पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल (Earth’s gravitational force), पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण (Earth’s gravitational acceleration), ‘G’ च्या मूल्यात होणारे बदल, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (Gravitational potential energy), मुक्तिवेग (Escape velocity), वस्तुमान व वजन (Mass and Weight), मुक्त पतन.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions गुरुत्वाकर्षण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 गुरुत्वाकर्षण 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×