SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 21 - अपठित गद्य [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 21 - अपठित गद्य - Shaalaa.com
Advertisements
Advertisements

Solutions for Chapter 21: अपठित गद्य

Below listed, you can find solutions for Chapter 21 of Maharashtra State Board SCERT Maharashtra Question Bank for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी].


कृती क्रमांक १कृती क्रमांक २कृती क्रमांक ३कृती क्रमांक ४
कृती क्रमांक १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 21 अपठित गद्य कृती क्रमांक १

गुण (४)

कृती क्रमांक १ | Q 1. (इ)

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) उत्तर लिहा.  (२)

 1. ग्रंथपालांना काय संबोधले आहे?
 2. फुले म्हणजे निसर्गाची कोणती अभिव्यक्ती आहे असे लेखक म्हणतो?

पुस्तकांना आपण जवळ घेता घेता पुस्तकेही आपल्याला जवळ घेतात. वाचकांचा प्रवास हळूहळू लेखनापर्यंतही होऊ लागतो. शब्दांच्या छटांची तरलता जगण्याचे उत्सव फुलवू लागते.

नव्या पिढीला माणूसपणाच्या तरलतम सुंदरतेकडे नेणं. हे तर पालक व शिक्षकांचं मूळ कार्य!

या आनंदमय कामात ग्रंथ आपले प्रेरक ठरतात. म्हणूनच, ग्रंथपाल हे ग्रंथसंस्कृतीचे लोकपाल असतात.

२) पुढील आकृतिबंध पूर्ण करा. (२)

  ←नव्या पिढीला माणूसपणाच्या सुंदरतेकडे नेणारे→  
कृती क्रमांक २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 21 अपठित गद्य कृती क्रमांक २

गुण (४)

कृती क्रमांक २ | Q 1. (इ)

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) एका वाक्यात उत्तरे लिहा.  (२)

 1. परिच्छेदामध्ये या महिन्याचा उल्लेख आला आहे.
 2. झाडाच्या या रंगांनी अवकाश भरून टाकलं आहे.

चैत्राचा महिना आहे. आसमंतातल्या साऱ्याच झाडांना पोपटी पालवी फुटली आहे. दृष्टी जाई तिथं झाडाच्या फिक्या आणि गडद हिरव्या रंगानं अवकाश भरून टाकलं आहे. उन्ह तापत चाललं आहे; पण एवढ्या तीव्र उन्हातही ही झाडं भक्क उजेड पिऊन आतून रसरशीत आणि हिरवीगार दिसत आहेत.

ह्या झाडाचं प्रत्येक पान आणि हरेक डहाळी साैंर्द्यानंदानं बहरली आहे. ते उंच पिंपळाचे झाड बघत रहावं असं आहे. त्याची ती लालसर हिरवी पालवी, वाऱ्याच्या उष्ण झुळुकीनं सळसळणं, तीव्र उन्हाच्या उजेडातही मुग्ध बनून उभं असणं किती देखणं आहे! खरंतर हा हृदयाला आनंद बहाल करणारा दृष्टीचा पाडवाच आहे.

२) सहसंबंध लक्षात घेऊन वाक्य पूर्ण करा. (२)

 1. पिंपळाच्या झाडाची लालसर हिरवा ______
 2. हृदयाला आनंद बहाल करणारा ______
कृती क्रमांक ३

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 21 अपठित गद्य कृती क्रमांक ३

गुण (४)

कृती क्रमांक ३ | Q 1. (इ)

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) योग्य पर्याय निवडून विधान पूर्ण करा. (२)

i. बहुतेकजण परस्परांमधल्या नात्याबाबत गंभीर नसतात.  (१)

अ) कारण ते आधी दुसऱ्याचा विचार करतात नंतर स्वत:चा विचार करतात.

ब) कारण ते आधी स्वत:चा विचार करतात नंतर दुसऱ्याचा विचार करतात.

क) त्यांच्या दृष्टीने नातं ही एका अंतरावरली गोष्ट असते.

ड) त्यांच्या दृष्टीने नातं अवकाश देणारे असावे.

ii. आपल्या दृष्टीने नातं ही एक _____   (१)

अ) गुंतलेली गोष्ट असते.

ब) विखुरलेली गोष्ट असते.

क) अंतरावरील गोष्ट असते.

ड) आपल्यासाठी सोईची गोष्ट असते.

दुसऱ्या माणसाशी असलेलं आपलं नातं ही खरंतर किती महत्त्वाची गोष्ट आहे. बहुतेकजण परस्परांमधील नात्याबाबत गंभीर नसतात, कारण ते आधी स्वत:चा विचार करतात आणि नंतर दुसऱ्याचा विचार करतात. दुसरे आपल्यासाठी सोयीचे असतील, सुख देणारे असतील किंवा आपल्या विचारभावनांना अवकाश देणारे असतील, तरच आपण त्यांना विचारात घेतो. बर्याचदा आपल्य दृष्टीने नातं ही एक अंतरावरील गोष्ट असते. आपण एखाद्याशी नात्यानं जोडलेले आहोत म्हणजे त्यांच्यात गुंतलेलो आहोत, पूर्णपणे सामावले आहोत असा अनुभव म्हणूनच आपल्याला येत नाही. खऱ्या नात्यामध्ये संवेदना विखुरलेली विभागलेली नसते, एकात्म असते. मात्र आपण नात्यात संवेदनेचे वेगवेगळे स्तर अनुभवतो.

२) वैशिष्ट्ये लिहा. (२)

खऱ्या नात्यामधील संवेदना

 1. ______
 2. ______
 3. ______
 4. ______
कृती क्रमांक ४

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 21 अपठित गद्य कृती क्रमांक ४

गुण (४)

कृती क्रमांक ४ | Q 1. (इ)

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) एका वाक्यात उत्तरे लिहा.  (२)

 1. परिच्छेदामध्ये या महिन्याचा उल्लेख आला आहे.
 2. झाडाच्या या रंगांनी अवकाश भरून टाकलं आहे.

चैत्राचा महिना आहे. आसमंतातल्या साऱ्याच झाडांना पोपटी पालवी फुटली आहे. दृष्टी जाई तिथं झाडाच्या फिक्या आणि गडद हिरव्या रंगानं अवकाश भरून टाकलं आहे. उन्ह तापत चाललं आहे; पण एवढ्या तीव्र उन्हातही ही झाडं भक्क उजेड पिऊन आतून रसरशीत आणि हिरवीगार दिसत आहेत.

ह्या झाडाचं प्रत्येक पान आणि हरेक डहाळी साैंर्द्यानंदानं बहरली आहे. ते उंच पिंपळाचे झाड बघत रहावं असं आहे. त्याची ती लालसर हिरवी पालवी, वाऱ्याच्या उष्ण झुळुकीनं सळसळणं, तीव्र उन्हाच्या उजेडातही मुग्ध बनून उभं असणं किती देखणं आहे! खरंतर हा हृदयाला आनंद बहाल करणारा दृष्टीचा पाडवाच आहे.

२) सहसंबंध लक्षात घेऊन वाक्य पूर्ण करा. (२)

 1. पिंपळाच्या झाडाची लालसर हिरवा ______
 2. हृदयाला आनंद बहाल करणारा ______

Solutions for Chapter 21: अपठित गद्य

कृती क्रमांक १कृती क्रमांक २कृती क्रमांक ३कृती क्रमांक ४
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 21 - अपठित गद्य - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 21 - अपठित गद्य

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. SCERT Maharashtra Question Bank solutions for Mathematics 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 21 (अपठित गद्य) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 21 अपठित गद्य are अपठित गद्यांश.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] solutions अपठित गद्य exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] students prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 21, अपठित गद्य 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×