SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 7 - गवताचे पाते [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 7 - गवताचे पाते - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 7: गवताचे पाते

कृती क्रमांक १कृती क्रमांक २
कृती क्रमांक १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 7 गवताचे पाते कृती क्रमांक १

आकलन कृती: गुण (७)

कृती क्रमांक १ | Q 1. (अ)

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) कारण लिहा.  (२)

  1. झाडावरून पिकलेली पाने गळून पडू लागली...
  2. गवताच्या पात्याच्या स्वप्नांचा चुराडा होण्याचे कारण...

हिवाळा नुकताच सुरू झालेला होता.
झाडावरून एकामागोमाग एक पिकलेली पाने गळून पडू लागली.
पट... पट...पट...
त्यांचा तो पट...पट... असा कर्णकटू आवाज...
     तो आवाज ऐकून धरणीमातेच्या कुशीत झोपी गेलेले एक चिमणे गवताचे पाते जागे झाले. गिरक्या खात खात जमिनीवर येणाऱ्या एका पानाला ते म्हणाले.
    ’पडता पडता किती कटकट करतोयस तू? तुझ्या या दंग्यानं माझ्या साऱ्या गोड गोड स्वप्नांचा चुराडा झाला की!“
    पानाला राग आला. ते चिडून म्हणाले, ’अरे जा! चिडखोर बिब्बा कुठला! मातीत जन्मून मातीतच लोळणाऱ्या तुझ्यासारख्या क्षुद्र गवताच्या पात्याला आमच्या या उच्च वातावरणाची कल्पना कशी येणार? हा दंगा नाही, बेटा! हे गाणं चाललंय! जन्मात कधी आ न करणाऱ्या तुझ्यासारख्या अरसिकाला ते समजायचं नाही!“ हे बोलता बोलताच ते पान पृथ्वीवर पडले आणि धरणीमातेच्या कुशीत झोपी गेले.
    ते पुन्हा जागे झाले. ते वसंताच्या संजीवक स्पर्शाने! त्या स्पर्शात विलक्षण जादू होती. त्या जादूने आता त्या पानाचे रूपांतर गवताच्या चिमुकल्या पात्यात झाले होते. पुन्हा हिवाळा आला.

२) दिलेल्या घटना कालानुक्रमे लावा. (ओघतक्ता तयार करा.) (२)

विधाने-

अ) पान धरणीमातेच्या कुशीत झोपी गेले.

ब) गवताच्या पात्याच्या गोड स्वप्नांचा चुराडा झाला.

क) हिवाळा सुरू झाला होता.

ड) चिमणे गवताचे पाते जागे झाले.

३) स्वमत-  (३)

रूपक कथेची वैशिष्ट्ये प्रस्तुत रूपककथेद्वारे स्पष्ट करा.

कृती क्रमांक २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 7 गवताचे पाते कृती क्रमांक २

गुण (७)

कृती क्रमांक २ | Q 1. (अ)

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) आकृतिबंध पूर्ण करा. (२)

       पानाला राग आला. ते चिडून म्हणाले, ’अरे जा! चिडखोर बिब्बा कुठला! मातीत जन्मून मातीतच लोळणाऱ्या तुझ्यासारख्या क्षुद्र गवताच्या पात्याला आमच्या या उच्च वातावरणाची कल्पना कशी येणार? हा दंगा नाही, बेटा! हे गाणं चाललंय! जन्मात कधी आ न करणाऱ्या तुझ्यासारख्या अरसिकाला ते समजायचं नाही!“ हे बोलता बोलताच ते पान पृथ्वीवर पडले आणि धरणीमातेच्या कुशीत झोपी गेले.
       ते पुन्हा जागे झाले, ते वसंताच्या संजीवक स्पर्शाने! त्या स्पर्शात विलक्षण जादू होती. त्या जादूने आता त्या पानाचे रूपांतर गवताच्या चिमुकल्या पात्यात झाले होते. पुन्हा हिवाळा आला. थंडीने कुडकुडत गवताचे पाते धरणीमातेच्या कुशीत लपू लागले-झोपू लागले. पण पुन:पुन्हा त्याची झोपमोड होऊ लागली. जिकडे तिकडे झाडांवर पाने सळसळत होती... पट पट असा आवाज करीत पृथ्वीवर पडत होती!
       ते गवताचे पाते कपाळाला आठी घालून स्वत:शीच पुटपुटले, 'काय ही हिवाळ्यातली पानं! जीव खाऊन टाकला यांनी अगदी! केवढा हा कर्णकटू आवाज... छी छी छी! माझ्या साऱ्या गोड गोड स्वप्नांचा चेंदामेंदा केला यांनी!'

२) परिणाम लिहा.  (२)

  1. वसंताच्या संजीवक स्पर्शाने गळून पडलेल्या पानाला स्पर्श केला. 
  2. हिवाळा सुरू झाल्याचा परिणाम...

३) स्वमत कृती -  (३)

कथेत दिसून येणारे मानवी गुणधर्म स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 7: गवताचे पाते

कृती क्रमांक १कृती क्रमांक २
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 7 - गवताचे पाते - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 7 - गवताचे पाते

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 7 (गवताचे पाते) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 7 गवताचे पाते are गवताचे पाते.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions गवताचे पाते exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 7 गवताचे पाते 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×