SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 6 - वस्तू [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 6 - वस्तू - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 6: वस्तू

कृती क्रमांक १कृती क्रमांक २
कृती क्रमांक १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 6 वस्तू कृती क्रमांक १

गुण (८)

कृती क्रमांक १ | Q 2. (अ)

पुढील कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) आकृतिबंध पूर्ण करा.  (२)

i. वस्तूंजवळ माणसासारख्या नसणाऱ्या गोष्टी-

 1. ____________
 2. ____________

२) मानव व वस्तू यांच्यातील समान भावना -  (2)

मानव  
वस्तू  
वस्तूंना जीव नसेलही कदाचित, पण
जीव नसल्यासारखे वागवू नये त्यांना.
वस्तूंना मनही नसेल कदाचित, पण ते
असल्यासारखे वागलो तर वस्तू
प्रचंड सुखावतात.
वस्तू निखालस सेवकच असतात आपल्या,
तरीही बरोबरीचाच मान द्यावा त्यांना.
वस्तूंना वेगळी स्वतंत्र खोली नको असते,
त्यांना फक्त 'आपल्या मानलेल्या' जागेवरून
निष्कासित न होण्याची हमी द्या.
वस्तूंनाही असते आवड स्वच्छ राहण्याची,
हे हातांना लक्षात ठेवायला सांगा.
वस्तूंना जपावे, लाडावूनही ठेवावे त्यापुढे जाऊन.
त्याच जिवंत ठेवणार आहेत आपला स्नेह
नंतरच्या काळातही. 
आयुष्य संपले की वस्तूंनाही आजवरच्या
हक्काच्या घरात राहू देत नाहीत, तेव्हा
कृतज्ञतापूर्ण निरोपाचा त्यांचा हक्क
शाबूत ठेवावा.

३) कवितेतील दोन ओळींचा सरळ अर्थ लिहा.  (२)

त्यांना फक्त आपल्या मानलेल्या जागेवरून
निष्कासित न होण्याची हमी द्या.

४) काव्यसाैंदर्य लिहा. (२)

वस्तूंनाही असते आवड स्वच्छ राहण्याची याबाबत तुमचा दृष्टिकोन सांगा. 

खालील मुद्द्यांच्या आधारे कोणत्याही एका कवितेसंबंधी खालील कृती सोडवा. गुण (४)

कृती क्रमांक १ | Q 2. (आ) i)

खालील मुद्दयांचा आधारे कवितेसंबंधी कृती सोडवा.

उत्तमलक्षण

 1. प्रस्तुत कवितेच्या कवीचे/ कवयित्रीचे नाव लिहा.  (१)
 2. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश.  (१)
 3. कविता आवडण्याची किंवा न आवडण्याची कारणे लिहा. (२)

गुण (४)

कृती क्रमांक १ | Q 2. (आ) ii)

खालील मुद्दयांचा आधारे कवितेसंबंधी कृती सोडवा.

भरतवाक्य

 1. प्रस्तुत कवितेच्या कवीचे/ कवयित्रीचे नाव लिहा.  (१)
 2. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश.  (१)
 3. कविता आवडण्याची किंवा न आवडण्याची कारणे लिहा. (२)

गुण (४)

कृती क्रमांक १ | Q 2. (इ)

पुढील काव्यपंक्तींचे रसग्रहण करा.

वस्तू निखालस सेवकच असतात आपल्या,
तरीही बरोबरीचा मान द्यावा त्यांना.

कृती क्रमांक २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 6 वस्तू कृती क्रमांक २

गुण (८)

कृती क्रमांक २ | Q 2. (अ)

पुढील कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१) आकृतिबंध पूर्ण करा.  (२)

 1. वस्तूंना या गोष्टी नकोत- ______
 2. वस्तूना याची हमी हवी- ______

२) उत्तरे लिहा.  (२)

वस्तूंना असे ठेवावे.

 1. ____________
 2. ____________
वस्तूंना जीव नसेलही कदाचित, पण
जीव नसल्यासारखे वागवू नये त्यांना.
वस्तूंना मनही नसेल कदाचित, पण ते
असल्यासारखे वागलो तर वस्तू
प्रचंड सुखावतात.
वस्तू निखालस सेवकच असतात आपल्या,
तरीही बरोबरीचाच मान द्यावा त्यांना.
वस्तूंना वेगळी स्वतंत्र खोली नको असते,
त्यांना फक्त 'आपल्या मानलेल्या' जागेवरून
निष्कासित न होण्याची हमी द्या.
वस्तूंनाही असते आवड स्वच्छ राहण्याची,
हे हातांना लक्षात ठेवायला सांगा.
वस्तूंना जपावे, लाडावूनही ठेवावे त्यापुढे जाऊन.
त्याच जिवंत ठेवणार आहेत आपला स्नेह
नंतरच्या काळातही.
आयुष्य संपले की वस्तूंनाही आजवरच्या
हक्काच्या घरात राहू देत नाहीत, तेव्हा
कृतज्ञतापूर्ण निरोपाचा त्यांचा हक्क
शाबूत ठेवावा.

३) कवितेतील दोन ओळींचा सरळ अर्थ लिहा.  (२)

वस्तूंना जपावे, लाडावूनही ठेवावे त्यापुढे जाऊन.
त्याच जिवंत ठेवणार आहेत आपला स्नेह

४) काव्यसाैंदर्य लिहा.   (२)

कृतज्ञतापूर्ण निरोपाचा त्यांचा हक्क
शाबूत ठेवावा

खालील मुद्द्यांच्या आधारे कोणत्याही एका कवितेसंबंधी खालील कृती सोडवा. गुण (४)

कृती क्रमांक २ | Q 2. (आ) i)

खालील मुद्दयांचा आधारे कवितेसंबंधी कृती सोडवा.

खोद आणखी थोडेसे

 1. प्रस्तुत कवितेचे कवी/कवयित्री.  (1)
 2. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश. (1)
 3. प्रस्तुत कविता तुम्हांला आवडली किंवा न आवडली ते सकारण स्पष्ट लिहा. (2)

गुण (४)

कृती क्रमांक २ | Q 2. (आ) ii)

खालील मुद्दयांचा आधारे कवितेसंबंधी कृती सोडवा.

वस्तू

 1. प्रस्तुत कवितेचे कवी/कवयित्री.  (1)
 2. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश. (1)
 3. प्रस्तुत कविता तुम्हांला आवडली किंवा न आवडली ते सकारण स्पष्ट लिहा.  (2)

गुण (४)

कृती क्रमांक २ | Q 2. (इ)

पुढील ओळींचे रसग्रहण करा. 

वस्तूंना जीव नसेल कदाचित, पण
जीव नसल्यासारखे वागवू नये त्यांना.

Advertisement Remove all ads

Chapter 6: वस्तू

कृती क्रमांक १कृती क्रमांक २
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 6 - वस्तू - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 6 - वस्तू

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 6 (वस्तू) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 6 वस्तू are वस्तू.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions वस्तू exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 6 वस्तू 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×