SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 - भाष्याभ्यास [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 - भाष्याभ्यास - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 22: भाष्याभ्यास

Below listed, you can find solutions for Chapter 22 of Maharashtra State Board SCERT Maharashtra Question Bank for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी].


अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृतीआ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती

कर्मधारय समास- गुण (८)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.1

खाली दिलेल्या सामासिक शब्दांचा आपण विग्रह व समासाचे नाव असा अभ्यास करावा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
नीलकमल    
महाराष्ट्र    
भाषांतर    
पांढराशुभ्र    
घननीळ    
शामसुंदर    
कमलनयन    
नरसिंह    
विद्याधन    
रक्तचंदन    
घनश्याम    
काव्यामृत    
पुरुषोत्तम    
महादेव    

द्विगू समास

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.2

खाली दिलेल्या सामासिक शब्दांचा विग्रह व समासाचे नाव लिहा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
पंचारती    
त्रिभुवन    
नवरात्र    
सप्ताह    
अष्टाध्यायी    
पंचपाळे    
द्विदल    
बारभाई    
त्रैलोक्य    

द्वंद्व समास

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.3

खाली दिलेल्या सामासिक शब्दांचा विग्रह व समासाचे नाव लिहा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
१) इतरेतर द्वंद्व समास
बहिणभाऊ    
आईवडील    
नाकडोळे    
सुंठसाखर    
कृष्णार्जुन    
विटीदांडू    
कुलूपकिल्ली    
स्त्रीपुरुष    
२) वैकल्पिक द्वंद्व समास
बरेवाईट    
सत्यासत्य    
चारपाच    
तीनचार    
खरेखोटे    
३) समाहार द्वंद्व समास
अंथरूण पांघरूण    
भाजीपाला    
कपडालत्ता    
अन्नपाणी    
पालापाचोळा    
केरकचरा    

समास कृती

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.1

योग्य जोड्या लावा.

सामासिक शब्द समासाचे नाव
1) भाजीपाला अ. कर्मधारय समास
2) पुरुषोत्तम ब. इतरेतर द्वंद्व समास
  क. समाहार द्वंद्व समास
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.2

खालील तक्ता पूर्ण करा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
आईवडील    
नवरात्र    
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.3

खालील तक्ता पूर्ण करा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
नरसिंह    
तीनचार    
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.4

योग्य जोड्या लावा.

सामासिक शब्द समासाचे नाव
काव्यामृत अ. इतरेतर द्वंद्व समास
पंचारती ब. कर्मधारय समास
  इ. द्विगू समास
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 1.5

खालील तक्ता पूर्ण करा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
______ उत्तम असा पुरुष ______
बरेवाईट ______ ______

शब्दसिद्धी- गुण (२)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2

खाली दिलेले शब्द उपसर्गघटित शब्द, प्रत्ययघटित शब्द, की अभ्यस्त शब्द ते लिहा.

अवघड   लढाऊ  
अवकळा   झोपाळू  
भरजरी   लाजाळू  
भरधाव   दयाळू  
भरदिवसा   दुकानदार  
निरोगी   जमीनदार  
निनावी   गुलामगिरी  
निकोप   कारागिरी  
अतिरेक   मानसिक  
अतिशय   सामाजिक  
उपसंपादक   लौकिक  
उपमुख्याध्यापक   आनंदित  
उपप्रमुख   प्रेरित  
उपवास   जडत्व  
बेडर   लाल लाल  
बेफिकीर   गुरुत्व  
बेपर्वा   हळूहळू  
बिनचूक   तुकडेतुकडे  
बिनतक्रार   बिनतक्रार  
बिनहरकत   कामबिम  
नाराज   शेजारीपाजारी  
नापसंत   कडकड  
खोदाई   झटपट  
लढाई   खटपट  
चढाई   मागोमाग  
टिकाऊ   वटवट  
गल्लोगल्ली      

शब्दसिद्धी कृती

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2.1

खालील तक्ता पूर्ण करा.

अवघड, सामाजिक, गल्लोगल्ली, झोपाळू.

प्रत्ययघटित शब्द उपसर्गघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2.2

खालील तक्ता पूर्ण करा.

अनाकलनीय, मागोमाग, नाराज, शेजारीपाजारी.

उपसर्गघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
   
   
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2.3

खालील तक्ता पूर्ण करा.

कारागिरी, भरदिवसा, बिनचूक, आनंदित.

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द
   
   
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2.4

खालील तक्ता पूर्ण करा.

धारदार, हिरवाहिरवा, शिष्टाई, वटवट.

प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
   
   
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2.5

खालील तक्ता पूर्ण करा.

उपहार, जमीनदार, बेशक, कडकड.

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2.1

खालील दिलेल्या शब्दांचे वर्गीकरण करा.

अनाकलनीय, मुलुखगिरी, धबाधब, संशयित.

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     
अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 2.2

खालील दिलेल्या शब्दांचे वर्गीकरण करा.

दांडगाई, हळूहळू, नाराज, रस्तोरस्ती

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     

वाक्प्रचार- गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कटाक्ष असणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कानोसा घेणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हुकूमत गाजवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

रुंजी घालणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.5

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कुचेष्टा करणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.6

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पेव फुटणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.7

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

व्यथित होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.8

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

गुडघे टेकणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.9

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खनपटीला बसणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.10

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तगादा लावणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.11

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निकाल लावणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.12

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पिच्छा पुरवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.13

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

डोळे विस्फारून बघणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.14

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

लळा लागणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.15

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तुटून पडणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.16

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तावडीत सापडणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.17

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आनंद गगनात न मावणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.18

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

काडीचाही त्रास न होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.19

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खस्ता खाणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.20

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कंठस्नान घालणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.21

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कान देऊन ऐकणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.22

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कसब दाखवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.23

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हातात हात असणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.24

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

वीरगती प्राप्त होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.25

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आकाशी झेप घेणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.26

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

प्रतीक्षा करणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.27

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

समरस होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.28

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कास धरणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.29

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

ताकास तूर लागू न देणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.30

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

इनाम मिळवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.31

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मान देणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.32

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कित्ता गिरवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.33

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

धीर न सुटणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.34

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हृदयाला साद घालणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.35

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पाठ फिरवणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.36

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

विहार करणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.37

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खूणगाठ बांधणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.38

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

अचंबित होणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.39

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तुळशीपत्र ठेवणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.40

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पित्त खवळणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.41

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तोंडसुख घेणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3.42

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

सार्थक होणे-

वाक्प्रचार कृती: खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 1. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कित्ता गिरवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 1. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कसब दाखवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 1. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

प्रतीक्षा करणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 1. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

समरस होणे-

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 2. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

सार्थक होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 2. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कटाक्ष असणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 2. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

धीर न सुटणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 2. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

लळा लागणे-

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 3. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

ताकास तूर लागू न देणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 3. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हृदयाला साद घालणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 3. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हातात हात असणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 3. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

गगनभरारी घेणे –

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 4. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खस्ता खाणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 4. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आकाशी झेप घेणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 4. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मान देणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 4. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पाठ फिरवणे- 

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 5. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कानोसा घेणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 5. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

इनाम मिळवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 5. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तोंडसुख घेणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 5. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खूणगाठ बांधणे- 

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 6. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तगादा लावणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 6. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निकाल लावणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 6. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खनपटीला बसणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 6. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पिच्छा पुरवणे-

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 7. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तावडीत सापडणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 7. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

काडीचाही त्रास न होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 7. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आनंद गगनात न मावणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 7. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

डोळे विस्फारून बघणे-

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 8. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

अचंबित होणे- 

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 8. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

शिरोधार्य मानणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 8. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कडुसं पडणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 8. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निकराने लढणे-

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 9. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मुग्ध होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 9. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मुहुर्तमेढ रोवणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 9. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

रणशिंग फुंकणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 9. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

क्षीण होणे-

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. गुण (४)

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 10. 1)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निष्कासित होणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 10. 2)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

सटकी मारणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 10. 3)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कान देऊन ऐकणे-

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृती | Q 3. 10. 4)

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पारख करणे-

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती

शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द: गुण (८)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 1)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. वृक्ष-
 2. आकाश-
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 2)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. मित्र-
 2. वारा- 
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 3)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. काया-
 2. मार्ग-
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 4)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. हर्ष -
 2. मती -
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 5)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. नदी -
 2. पृथ्वी -
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 6)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. कान -
 2. फूल -
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 7)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. आवेश-
 2. होड-
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) अ) 8)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. आर्जव -
 2. बडगा -

विरुद्धार्थी शब्द: गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 1)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. निरर्थक ×
 2. गुण ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 2)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. अवरोह ×
 2. नापीक ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 3)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. अनिवार्य ×
 2. बिकट ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 4)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. दुमत ×
 2. ज्ञानी ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 5)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. सुबोध ×
 2. अल्पायुषी ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 6)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. सूर्योदय ×
 2. आधुनिक ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 7)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. मालक ×
 2. कमाल ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 8)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. तिमिर ×
 2. स्मरण ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 9)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. दुष्कर्म ×
 2. सहिष्णू ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 10)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. संक्षिप्त ×
 2. सुपीक ×
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) आ) 11)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. कृपा ×
 2. ऊन ×

वचन: गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) इ) 1)

खालील शब्दांचे वचन बदला.

 1. रस्ता -
 2. वेळ -
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) इ) 2)

खालील शब्दांचे वचन बदला.

 1. भिंती -
 2. माणूस -
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) इ) 3)

खालील शब्दांचे वचन बदला.

 1. घड्याळ -
 2. विहीर -

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहिणे: गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 1) i.

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

ज्याला मरण नाही असा - ______ 

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 1) ii.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

केलेले उपकार जाणणारा - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 2) i.

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

समाजाची सेवा करणारा - ______ 

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 2) ii.

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

कुठलीही अपेक्षा न ठेवता - ______ 

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 3) i.

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

संपादन करणारा - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 3) ii.

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

ज्याचे आकलन होत नाही असे - ______ 

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 4) i.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

महिन्यातून एकदा प्रकाशित होणारे - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 4) ii.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

लिहिता वाचता न येणारा - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 5) i.

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

पसरवलेली खोटी बातमी - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 5) ii.

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

ज्याचे आकलन होत नाही असे - ______ 

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 6) i.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

दुसऱ्यावर अवलंबून असलेला - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 6) ii.

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

अपेक्षा नसताना - ______ 

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 7) i.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

केलेले उपकार न जाणणारा- ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 7) ii.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

लिहिता वाचता येणारा- ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 8) i.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

आठवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे- ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 8) ii.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

कोणाचाही आधार नसलेला- ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 9) i.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

दररोज प्रकाशित होणारे- ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) ई) 9) ii.

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

ज्याला कोणी शत्रू नाही असा- ______

शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे: गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 1)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

धरणीमाता (धरणी व माता हे शब्द वगळून)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 2)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

बालपण (बाल व पण हे शब्द वगळून)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 3)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

बेजबाबदारपणा

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 4)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

सदासर्वकाळ (सदा व सर्वकाळ हे शब्द वगळून)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 5)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

मूकसमाज (मूक व समाज हे शब्द वगळून)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 6)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

गगनभरारी (गगन व भरारी हे शब्द वगळून)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 7)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

महानगरपालिका (महा, नगर व पालिका हे शब्द वगळून)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) उ) 8)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

विनायक

लेखननियमांनुसार लेखन: गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) i. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • नीर्जीव

 • निर्जिव

 • निर्जीव

 • नीर्जिव

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) i. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अंतर्मुख

 • अतंर्मुख

 • अंर्तमुख

 • अंतर्मूख

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) i. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सामुहिक

 • सामुहीक

 • सामूहिक

 • सामूहीक

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) i. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • समिक्षा

 • समीक्षा

 • सममीक्षा

 • समिक्शा

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) i. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्तिमित

 • स्तीमीत

 • स्तिमीत

 • स्तीमित

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) i. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सामाजिक

 • सामाजीक

 • सामजिक

 • समाजीक

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) ii. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • हुबेहुब 

 • हूबेहूब

 • हुबेहूब

 • हूबेहुब

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) ii. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • क्रियाशील

 • क्रियाशीळ

 • क्रीयाशिल

 • क्रियाशिल

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) ii. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • भवतिक

 • भौतिक

 • भौतीक

 • भौवतिक

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) ii. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • वीपरीत 

 • विपरीत

 • विपरित 

 • वीपरित

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) ii. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सर्वोच्च

 • सर्वोच

 • सरवोच्च

 • सर्वोच्य

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) ii. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्फूर्ती

 • स्फूर्ति 

 • स्फुर्ती 

 • स्फुर्ति

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iii. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • शैक्षणिक

 • शैक्षणीक

 • शैक्षाणिक

 • शैक्शाणिक

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iii. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • नीर्णय

 • नीणर्य

 • निर्णय

 • निणर्य

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iii. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • मेत्रीण

 • मैत्रीण

 • मेत्रिण

 • मैत्रिण

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iii. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • आशीर्वाद

 • आर्शीर्वाद

 • आशिर्वाद

 • आरशिाद

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iii. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • दिपावली 

 • दीपावली

 • दीपावलि

 • दिपावलि

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iii. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • हार्दीक

 • हार्दिक

 • हारदिक

 • हारदीक

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iv. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अभीनंदन

 • अभिनंदन

 • अभीनदंन 

 • अभिनदंन

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iv. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • साहित्यिक

 • साहीत्यिक

 • साहित्यीक

 • साहीत्यीक

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iv. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अंधकार

 • अंध:कार

 • अंधक्कार

 • अंध:क्कार

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iv. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • वकृत्व

 • वक्तृत्व

 • वकतृत्व

 • वक्रृत्व

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iv. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • पूर्नविवाह

 • पुनर्विवाह

 • पर्नविवाह

 • पुनर्वीवाह

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) iv. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सहानुभूती

 • सहानुभुती

 • सहानूभूती

 • सहानुभूति

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) v. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • किडांगण 

 • क्रिडागंण

 • क्रीडांगण

 • क्रीडागंण

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) v. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • मन:स्थिी

 • मन:स्थिती

 • मन:स्थीती

 • मनस्थीती

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) v. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • आशीर्वाद

 • आर्शीर्वाद

 • आशिर्वाद

 • आरशिाद

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) v. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्फूर्ती

 • स्फूर्ति 

 • स्फुर्ती 

 • स्फुर्ति

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) v. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • कवयित्री

 • कवयित्रि 

 • कवियीत्री 

 • कवईत्री

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) v. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • दीर्घायुष्य

 • दीर्घायुष्य

 • दीघार्यूष्य

 • दिघार्युष

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vi. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अभीव्यक्ती

 • अभिवाक्ति

 • अभिव्यक्ती

 • अभीव्यक्ति

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vi. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • नीर्जीव

 • निर्जिव

 • निर्जीव

 • नीर्जिव

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vi. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • क्षीतीज

 • क्षितीज

 • क्षितिज

 • क्शितिज

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vi. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • तीर्थरूप

 • तिर्थरूप

 • तीथ्ररूप

 • तीथरूरंप

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vi. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्मृतीदीन

 • स्मृतिदिन

 • स्मृतिदीन

 • स्मृतीदिन

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vi. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • समिक्षा

 • समीक्षा

 • सममीक्षा

 • समिक्शा

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vii. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • पूरस्कार

 • पूरसकार

 • पुरस्कार

 • पुरक्सार

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vii. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • शैक्षणिक

 • शैक्षणीक

 • शैक्षाणिक

 • शैक्शाणिक

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vii. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • पारंपारिक

 • पारंपारीक

 • पारंपरिक

 • पारंपरीक

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vii. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अभीव्यक्ती

 • अभिवाक्ति

 • अभिव्यक्ती

 • अभीव्यक्ति

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vii. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • कल्पवृक्ष

 • क्लपवृक्ष

 • कल्पव्रक्ष

 • कल्प्रोक्ष

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) vii. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • परीक्षा

 • परिक्षा

 • परीकशा

 • परिक्शा

किंवा

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

ती पाटी काळि कुळकूळीत झाली.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मुटकं टाकुन पाणी उडवायची शयर्त लागायची.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मानवि जीवनातले कितीतरी विसंवाद प्रतीबिंबीत झाले आहेत.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

दुरवर जंगलातून येणारा एक लाकुडतोड्या दिसला.

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

धाकठा भाउ झेप टाकून तीला लोंबकळायचा.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मला वीश्वास आहे, खुप खूप शुभेच्छा.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

असं करुन त्यांचा वीश्वास वढला.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

याच गच्चीवर दोघी पहील्या पावसाल्यात नाचल्या.

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

आपल्या पुर्वजांनी वेरूळ अजींठा बनवलाय.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

पावसाळ्यात दीशा धुसर झालेल्या असतात.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

तुम्हांला काडिचाही त्रास होणार नाही.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

ही घरटी म्हणजे वसंताच्या चित्रलीपीतली सुंदर वीरामचिन्हे वाटतात.

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

चेत्रातल्या पालवीचे रूप कूठेहि मनोहर असते.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

हीवाळा नूकताच सुरु झालेला होता.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मानवि जीवनातले कितीतरी विसंवाद प्रतीबिंबीत झाले आहेत.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

दुरवर जंगलातून येणारा एक लाकुडतोड्या दिसला.

गुण (२)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 5) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

धाकठा भाउ झेप टाकून तीला लोंबकळायचा.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 5) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मूलगा काहि फारसा उत्सुक नसतो.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 5) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

सरस्वतिला आपण वाडमयाची जननी म्हणतो.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 5) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मला वीश्वास आहे, खुप खूप शुभेच्छा.

विरामचिन्हे: गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 1)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

त्यांना फक्त "आपल्या मानलेल्या" जागेवरून निष्कासित न होण्याची हमी द्या,

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 2)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

काय आश्चर्य? शामू पूर्वी सारखा काम करू लागला-हे पाहून मला खूप आनंद झाला.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 3)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

'आता कसं बोललात!' ते म्हणाले.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 4)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

तिला म्हटले, 'कर्वे यांच्या पुतळ्यापाशी बसून रडायला तुला काहीच कसं वाटत नाही!'

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 5)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

आपण आपल्या आईशी, बहिणीशी, बायकोशी-कन्येशी पुष्कळदा चुकीचे वागतो!

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 6)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

धीर सोडू नको? सारी खोटी नसतात नाणी!

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 7)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

तो माणूस आहे-भला माणूस?

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 8)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

'तुम्हांला, मी उत्तप्पा बनवू का!'

गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 1)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

ते म्हणाले, लक्षात नाही आलं

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 2)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

मी म्हटलं उगीच भ्रम आहे लोकांना

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 3)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

कर्नल संतोष महाडिक यांचे पहिले प्रेम म्हणजे भारतातील सैन्यदल आणि आपली वर्दी

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 4)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

ते म्हणाले, सोना थांब मी डबा आणतो.

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 5)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

मग, आम्ही काय खोटं सांगतोय काय

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 6)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

येणारा जाणारा विचारे, काय हो, कोण येणार आहे

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 7)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

ओहो किती सुंदर दृश्य आहे ते

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 8)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

तो म्हणाला, तुला काही कळलं की नाही

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 2) 9)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

दोन वर्षांचे झाले, की वाघ-सिंह पूर्ण ताकदीचे होतात

विरामचिन्हे: गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 1)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

. - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 2)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

, - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 1)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

? - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 2)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

'---' - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 1)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

“---” - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 2)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

'-' - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 1)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

: - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 2)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

; - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 3)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

! - ______

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 3) 4)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

_ - ______

पारिभाषिक शब्द : गुण (१)

आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 1)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Action- ______
 2. Letter-head- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 2)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Agent- ______
 2. Census- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 3)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Academic Qualification- ______
 2. Lyric- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Affidavit- ______
 2. Certificate- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 5)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Drama- ______
 2. Exhibition- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 6)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Feedback- ______
 2. Supervisor- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 7)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Bookstall- ______
 2. Application Form- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 8)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Documentary- ______
 2. Bio-data- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 9)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Tax- ______
 2. Index- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 10)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Honourable- ______
 2. Workshop- ______
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

Action   Letter-head  
Agent   Lift  
Academic Qualification   lyric  
Absence   Magazine  
Application Form   Mortgage  
Anniversary   Medical Examination  
Affidavit   Mobile  
Bookstall   No Objection  
Bonafide Certificate   Certificate  
Bio-data   News Agency  
Corporation   Over Time  
Correspondence   Official Record  
Computer   Part Time  
Casual Leave   Petent  
Commentator   Press Note  
Drama   Programme  
Dismiss   Pocket Money  
Documentary   Honourable  
Daily Allowance   Lecturer  
Event   Labour Court  
Earned Leave   Supervisor  
Exhibition   Valuation  
Express Highway   Workshop  
Exchange   Zone  
Feedback   Secretary  
Fellowship   Tax  
General Meeting   Translator  
Goodwill   National  
Government Letter   Sponsorship  
Handbill   Destiny  
Highway   Camp  
Index   Discharge  
Interpreter   Hospital  
Interview   Lesson Note  
Joint Meeting   Survey  
Journalism   Junior Clerk  

Solutions for Chapter 22: भाष्याभ्यास

अ) व्याकरण घटकांवर आधारित कृतीआ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 - भाष्याभ्यास - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 - भाष्याभ्यास

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. SCERT Maharashtra Question Bank solutions for Mathematics 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 22 (भाष्याभ्यास) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 भाष्याभ्यास are लिंग बदला, वचन, शब्दार्थ, वृत्त, शब्दसिद्धी, प्रत्यय व उपसर्ग, पारिभाषिक शब्द, विरामचिन्हे, लेखननियमांनुसार लेखन, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्दसमूहासाठी एक शब्द, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय, वाक्य तयार करा, भाषांतर, व्याकरण, शब्दसंपत्ती, शब्दांच्या जाती, वाक्प्रचार व म्हणी, अलंकार, समास.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] solutions भाष्याभ्यास exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] students prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 22, भाष्याभ्यास 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board [मराठी इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×