Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 - भाष्याभ्यास [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 22: भाष्याभ्यास

कर्मधारय समासद्विगू समासद्वंद्व समाससमास कृतीशब्दसिद्धीशब्दसिद्धी कृतीवाक्प्रचारवाक्प्रचार कृतीशब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्दशब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्दशब्दसंपत्ती- वचनशब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे.लेखननियमांनुसार लेखनवाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.विरामचिन्हेपारिभाषिक शब्द
Advertisement Remove all ads
कर्मधारय समास

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास कर्मधारय समास

व्याकरण घटकांवर आधारित कृती- गुण (८)

कर्मधारय समास | Q ४. (अ)

खाली दिलेल्या सामासिक शब्दांचा आपण विग्रह व समासाचे नाव असा अभ्यास करावा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
नीलकमल    
महाराष्ट्र    
भाषांतर    
पांढराशुभ्र    
घननीळ    
शामसुंदर    
कमलनयन    
नरसिंह    
विद्याधन    
रक्तचंदन    
घनश्याम    
काव्यामृत    
पुरुषोत्तम    
महादेव    
द्विगू समास

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास द्विगू समास

द्विगू समास | Q ४. (अ)

खाली दिलेल्या सामासिक शब्दांचा विग्रह व समासाचे नाव लिहा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
पंचारती    
त्रिभुवन    
नवरात्र    
सप्ताह    
अष्टाध्यायी    
पंचपाळे    
द्विदल    
बारभाई    
त्रैलोक्य    
द्वंद्व समास

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास द्वंद्व समास

द्वंद्व समास | Q ४. (अ)

खाली दिलेल्या सामासिक शब्दांचा विग्रह व समासाचे नाव लिहा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
१) इतरेतर द्वंद्व समास
बहिणभाऊ    
आईवडील    
नाकडोळे    
सुंठसाखर    
कृष्णार्जुन    
विटीदांडू    
कुलूपकिल्ली    
स्त्रीपुरुष    
२) वैकल्पिक द्वंद्व समास
बरेवाईट    
सत्यासत्य    
चारपाच    
तीनचार    
खरेखोटे    
३) समाहार द्वंद्व समास
अंथरूण पांघरूण    
भाजीपाला    
कपडालत्ता    
अन्नपाणी    
पालापाचोळा    
केरकचरा    
समास कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास समास कृती

समास कृती | Q ४. (अ)

योग्य जोड्या लावा.

सामासिक शब्द समासाचे नाव
1) भाजीपाला अ. कर्मधारय समास
2) पुरुषोत्तम ब. इतरेतर द्वंद्व समास
  क. समाहार द्वंद्व समास
समास कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
आईवडील    
नवरात्र    
समास कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
नरसिंह    
तीनचार    
समास कृती | Q ४. (अ)

योग्य जोड्या लावा.

सामासिक शब्द समासाचे नाव
काव्यामृत अ. इतरेतर द्वंद्व समास
पंचारती ब. कर्मधारय समास
  इ. द्विगू समास
समास कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

 

सामासिक शब्द विग्रह समासाचे नाव
______ उत्तम असा पुरुष ______
बरेवाईट ______ ______
शब्दसिद्धी

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास शब्दसिद्धी

गुण (२)

शब्दसिद्धी | Q ४. (अ)

खाली दिलेले शब्द उपसर्गघटित शब्द, प्रत्ययघटित शब्द, की अभ्यस्त शब्द ते लिहा.

अवघड   लढाऊ  
अवकळा   झोपाळू  
भरजरी   लाजाळू  
भरधाव   दयाळू  
भरदिवसा   दुकानदार  
निरोगी   जमीनदार  
निनावी   गुलामगिरी  
निकोप   कारागिरी  
अतिरेक   मानसिक  
अतिशय   सामाजिक  
उपसंपादक   लौकिक  
उपमुख्याध्यापक   आनंदित  
उपप्रमुख   प्रेरित  
उपवास   जडत्व  
बेडर   लाल लाल  
बेफिकीर   गुरुत्व  
बेपर्वा   हळूहळू  
बिनचूक   तुकडेतुकडे  
बिनतक्रार   बिनतक्रार  
बिनहरकत   कामबिम  
नाराज   शेजारीपाजारी  
नापसंत   कडकड  
खोदाई   झटपट  
लढाई   खटपट  
चढाई   मागोमाग  
टिकाऊ   वटवट  
गल्लोगल्ली      
शब्दसिद्धी कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास शब्दसिद्धी कृती

शब्दसिद्धी कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

अवघड, सामाजिक, गल्लोगल्ली, झोपाळू.

प्रत्ययघटित शब्द उपसर्गघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     
शब्दसिद्धी कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

अनाकलनीय, मागोमाग, नाराज, शेजारीपाजारी.

उपसर्गघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
   
   
शब्दसिद्धी कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

कारागिरी, भरदिवसा, बिनचूक, आनंदित.

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द
   
   
शब्दसिद्धी कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

धारदार, हिरवाहिरवा, शिष्टाई, वटवट.

प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
   
   
शब्दसिद्धी कृती | Q ४. (अ)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

उपहार, जमीनदार, बेशक, कडकड.

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     
शब्दसिद्धी कृती | Q ४. (अ)

खालील दिलेल्या शब्दांचे वर्गीकरण करा.

अनाकलनीय, मुलुखगिरी, धबाधब, संशयित.

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     
शब्दसिद्धी कृती | Q ४. (अ)

खालील दिलेल्या शब्दांचे वर्गीकरण करा.

दांडगाई, हळूहळू, नाराज, रस्तोरस्ती

उपसर्गघटित शब्द प्रत्ययघटित शब्द अभ्यस्त शब्द
     
     
वाक्प्रचार

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार

गुण (४)

वाक्प्रचार | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कटाक्ष असणे-

वाक्प्रचार | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कानोसा घेणे-

वाक्प्रचार | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हुकूमत गाजवणे-

वाक्प्रचार | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

रुंजी घालणे-

वाक्प्रचार | Q 5

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कुचेष्टा करणे-

वाक्प्रचार | Q 6

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पेव फुटणे-

वाक्प्रचार | Q 7

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

व्यथित होणे-

वाक्प्रचार | Q 8

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

गुडघे टेकणे-

वाक्प्रचार | Q 9

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खनपटीला बसणे-

वाक्प्रचार | Q 10

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तगादा लावणे-

वाक्प्रचार | Q 11

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निकाल लावणे-

वाक्प्रचार | Q 12

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पिच्छा पुरवणे-

वाक्प्रचार | Q 13

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

डोळे विस्फारून बघणे-

वाक्प्रचार | Q 14

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

लळा लागणे-

वाक्प्रचार | Q 15

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तुटून पडणे-

वाक्प्रचार | Q 16

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तावडीत सापडणे-

वाक्प्रचार | Q 17

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आनंद गगनात न मावणे-

वाक्प्रचार | Q 18

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

काडीचाही त्रास न होणे-

वाक्प्रचार | Q 19

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खस्ता खाणे-

वाक्प्रचार | Q 20

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कंठस्नान घालणे-

वाक्प्रचार | Q 21

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कान देऊन ऐकणे-

वाक्प्रचार | Q 22

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कसब दाखवणे-

वाक्प्रचार | Q 23

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हातात हात असणे-

वाक्प्रचार | Q 24

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

वीरगती प्राप्त होणे-

वाक्प्रचार | Q 25

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आकाशी झेप घेणे-

वाक्प्रचार | Q 26

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

प्रतीक्षा करणे-

वाक्प्रचार | Q 27

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

समरस होणे-

वाक्प्रचार | Q 28

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कास धरणे-

वाक्प्रचार | Q 29

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

ताकास तूर लागू न देणे-

वाक्प्रचार | Q 30

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

इनाम मिळवणे-

वाक्प्रचार | Q 31

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मान देणे-

वाक्प्रचार | Q 32

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कित्ता गिरवणे-

वाक्प्रचार | Q 33

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

धीर न सुटणे-

वाक्प्रचार | Q 34

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हृदयाला साद घालणे-

वाक्प्रचार | Q 35

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पाठ फिरवणे- 

वाक्प्रचार | Q 36

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

विहार करणे- 

वाक्प्रचार | Q 37

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खूणगाठ बांधणे- 

वाक्प्रचार | Q 38

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

अचंबित होणे- 

वाक्प्रचार | Q 39

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तुळशीपत्र ठेवणे- 

वाक्प्रचार | Q 40

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पित्त खवळणे- 

वाक्प्रचार | Q 41

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तोंडसुख घेणे- 

वाक्प्रचार | Q 42

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

सार्थक होणे-

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कित्ता गिरवणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कसब दाखवणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

प्रतीक्षा करणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

समरस होणे-

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

सार्थक होणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कटाक्ष असणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

धीर न सुटणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

लळा लागणे-

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

ताकास तूर लागू न देणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हृदयाला साद घालणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

हातात हात असणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

गगनभरारी घेणे –

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खस्ता खाणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आकाशी झेप घेणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मान देणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पाठ फिरवणे- 

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कानोसा घेणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

इनाम मिळवणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तोंडसुख घेणे- 

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खूणगाठ बांधणे- 

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तगादा लावणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निकाल लावणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

खनपटीला बसणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पिच्छा पुरवणे-

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

तावडीत सापडणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

काडीचाही त्रास न होणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

आनंद गगनात न मावणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

डोळे विस्फारून बघणे-

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

अचंबित होणे- 

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

शिरोधार्य मानणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कडुसं पडणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निकराने लढणे-

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मुग्ध होणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मुहुर्तमेढ रोवणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

रणशिंग फुंकणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

क्षीण होणे-

वाक्प्रचार कृती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्प्रचार कृती

वाक्प्रचार कृती | Q 1

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

निष्कासित होणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 2

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

सटकी मारणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 3

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

कान देऊन ऐकणे-

वाक्प्रचार कृती | Q 4

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

पारख करणे-

शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द

भाषिक घटकांवर आधारित कृती, गुण (८)

शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 1)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. वृक्ष-
 2. आकाश-
शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 2)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. मित्र-
 2. वारा- 
शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 3)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. काया-
 2. मार्ग-
शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 4)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. हर्ष -
 2. मती -
शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 5)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. नदी -
 2. पृथ्वी -
शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 6)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. कान -
 2. फूल -
शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 7)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. आवेश-
 2. होड-
शब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्द | Q 1) अ) 8)

खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा.

 1. आर्जव -
 2. बडगा -
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द

गुण (१)

शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 1)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. निरर्थक ×
 2. गुण ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 2)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. अवरोह ×
 2. नापीक ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 3)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. अनिवार्य ×
 2. बिकट ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 4)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. दुमत ×
 2. ज्ञानी ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 5)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. सुबोध ×
 2. अल्पायुषी ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 6)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. सूर्योदय ×
 2. आधुनिक ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 7)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. मालक ×
 2. कमाल ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 8)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. तिमिर ×
 2. स्मरण ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 9)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. दुष्कर्म ×
 2. सहिष्णू ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 10)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. संक्षिप्त ×
 2. सुपीक ×
शब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्द | Q 1) आ) 11)

खालील शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. कृपा ×
 2. ऊन ×
शब्दसंपत्ती- वचन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास शब्दसंपत्ती- वचन

गुण (१)

शब्दसंपत्ती- वचन | Q 1) इ) 1)

खालील शब्दांचे वचन बदला.

 1. रस्ता -
 2. वेळ -
शब्दसंपत्ती- वचन | Q 1) इ) 2)

खालील शब्दांचे वचन बदला.

 1. भिंती -
 2. माणूस -
शब्दसंपत्ती- वचन | Q 1) इ) 3)

खालील शब्दांचे वचन बदला.

 1. घड्याळ -
 2. विहीर -
शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

गुण (१)

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 1)

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

ज्याला मरण नाही असा - ______ 

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 1)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

केलेले उपकार जाणणारा - ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 2)

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

समाजाची सेवा करणारा - ______ 

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 2)

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

कुठलीही अपेक्षा न ठेवता - ______ 

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 3)

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

संपादन करणारा - ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 3)

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

ज्याचे आकलन होत नाही असे - ______ 

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 4)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

महिन्यातून एकदा प्रकाशित होणारे - ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 4)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

लिहिता वाचता न येणारा - ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 5)

खालील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

पसरवलेली खोटी बातमी - ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 5)

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

ज्याचे आकलन होत नाही असे - ______ 

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 6)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

दुसऱ्यावर अवलंबून असलेला - ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 6)

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा.

अपेक्षा नसताना - ______ 

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 7)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

केलेले उपकार न जाणणारा- ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 7)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

लिहिता वाचता येणारा- ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 8)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

आठवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे- ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 8)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

कोणाचाही आधार नसलेला- ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 9)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

दररोज प्रकाशित होणारे- ______

शब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. | Q 1) ई) 9)

खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.

ज्याला कोणी शत्रू नाही असा- ______

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे.

गुण (१)

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 1)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

धरणीमाता (धरणी व माता हे शब्द वगळून)

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 2)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

बालपण (बाल व पण हे शब्द वगळून)

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 3)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

बेजबाबदारपणा

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 4)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

सदासर्वकाळ (सदा व सर्वकाळ हे शब्द वगळून)

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 5)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

मूकसमाज (मूक व समाज हे शब्द वगळून)

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 6)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

गगनभरारी (गगन व भरारी हे शब्द वगळून)

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 7)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

महानगरपालिका (महा, नगर व पालिका हे शब्द वगळून)

शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे. | Q 1) उ) 8)

खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

विनायक

लेखननियमांनुसार लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास लेखननियमांनुसार लेखन

गुण (२)

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) i. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • नीर्जीव

 • निर्जिव

 • निर्जीव

 • नीर्जिव

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) i. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अंतर्मुख

 • अतंर्मुख

 • अंर्तमुख

 • अंतर्मूख

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) i. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सामुहिक

 • सामुहीक

 • सामूहिक

 • सामूहीक

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) i. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • समिक्षा

 • समीक्षा

 • सममीक्षा

 • समिक्शा

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) i. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्तिमित

 • स्तीमीत

 • स्तिमीत

 • स्तीमित

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) i. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सामाजिक

 • सामाजीक

 • सामजिक

 • समाजीक

लेखननियमांनुसार लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास लेखननियमांनुसार लेखन

गुण (२)

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) ii. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • हुबेहुब 

 • हूबेहूब

 • हुबेहूब

 • हूबेहुब

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) ii. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • क्रियाशील

 • क्रियाशीळ

 • क्रीयाशिल

 • क्रियाशिल

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) ii. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • भवतिक

 • भौतिक

 • भौतीक

 • भौवतिक

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) ii. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • वीपरीत 

 • विपरीत

 • विपरित 

 • वीपरित

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) ii. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सर्वोच्च

 • सर्वोच

 • सरवोच्च

 • सर्वोच्य

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) ii. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्फूर्ती

 • स्फूर्ति 

 • स्फुर्ती 

 • स्फुर्ति

लेखननियमांनुसार लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास लेखननियमांनुसार लेखन

गुण (२)

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iii. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • शैक्षणिक

 • शैक्षणीक

 • शैक्षाणिक

 • शैक्शाणिक

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iii. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • नीर्णय

 • नीणर्य

 • निर्णय

 • निणर्य

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iii. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • मेत्रीण

 • मैत्रीण

 • मेत्रिण

 • मैत्रिण

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iii. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • आशीर्वाद

 • आर्शीर्वाद

 • आशिर्वाद

 • आरशिाद

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iii. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • दिपावली 

 • दीपावली

 • दीपावलि

 • दिपावलि

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iii. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • हार्दीक

 • हार्दिक

 • हारदिक

 • हारदीक

लेखननियमांनुसार लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास लेखननियमांनुसार लेखन

गुण (२)

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iv. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अभीनंदन

 • अभिनंदन

 • अभीनदंन 

 • अभिनदंन

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iv. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • साहित्यिक

 • साहीत्यिक

 • साहित्यीक

 • साहीत्यीक

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iv. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अंधकार

 • अंध:कार

 • अंधक्कार

 • अंध:क्कार

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iv. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • वकृत्व

 • वक्तृत्व

 • वकतृत्व

 • वक्रृत्व

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iv. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • पूर्नविवाह

 • पुनर्विवाह

 • पर्नविवाह

 • पुनर्वीवाह

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) iv. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • सहानुभूती

 • सहानुभुती

 • सहानूभूती

 • सहानुभूति

लेखननियमांनुसार लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास लेखननियमांनुसार लेखन

गुण (२)

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) v. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • किडांगण 

 • क्रिडागंण

 • क्रीडांगण

 • क्रीडागंण

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) v. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • मन:स्थिी

 • मन:स्थिती

 • मन:स्थीती

 • मनस्थीती

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) v. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • आशीर्वाद

 • आर्शीर्वाद

 • आशिर्वाद

 • आरशिाद

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) v. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्फूर्ती

 • स्फूर्ति 

 • स्फुर्ती 

 • स्फुर्ति

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) v. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • कवयित्री

 • कवयित्रि 

 • कवियीत्री 

 • कवईत्री

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) v. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • दीर्घायुष्य

 • दीर्घायुष्य

 • दीघार्यूष्य

 • दिघार्युष

लेखननियमांनुसार लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास लेखननियमांनुसार लेखन

गुण (२)

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अभीव्यक्ती

 • अभिवाक्ति

 • अभिव्यक्ती

 • अभीव्यक्ति

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • नीर्जीव

 • निर्जिव

 • निर्जीव

 • नीर्जिव

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • क्षीतीज

 • क्षितीज

 • क्षितिज

 • क्शितिज

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • तीर्थरूप

 • तिर्थरूप

 • तीथ्ररूप

 • तीथरूरंप

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • स्मृतीदीन

 • स्मृतिदिन

 • स्मृतिदीन

 • स्मृतीदिन

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • समिक्षा

 • समीक्षा

 • सममीक्षा

 • समिक्शा

लेखननियमांनुसार लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास लेखननियमांनुसार लेखन

गुण (२)

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 1)

अचूक शब्द ओळखा.

 • पूरस्कार

 • पूरसकार

 • पुरस्कार

 • पुरक्सार

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 2)

अचूक शब्द ओळखा.

 • शैक्षणिक

 • शैक्षणीक

 • शैक्षाणिक

 • शैक्शाणिक

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 3)

अचूक शब्द ओळखा.

 • पारंपारिक

 • पारंपारीक

 • पारंपरिक

 • पारंपरीक

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 4)

अचूक शब्द ओळखा.

 • अभीव्यक्ती

 • अभिवाक्ति

 • अभिव्यक्ती

 • अभीव्यक्ति

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 5)

अचूक शब्द ओळखा.

 • कल्पवृक्ष

 • क्लपवृक्ष

 • कल्पव्रक्ष

 • कल्प्रोक्ष

लेखननियमांनुसार लेखन | Q 2) vi. 6)

अचूक शब्द ओळखा.

 • परीक्षा

 • परिक्षा

 • परीकशा

 • परिक्शा

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

गुण (२)

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 1) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

ती पाटी काळि कुळकूळीत झाली.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 1) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मुटकं टाकुन पाणी उडवायची शयर्त लागायची.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 1) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मानवि जीवनातले कितीतरी विसंवाद प्रतीबिंबीत झाले आहेत.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 1) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

दुरवर जंगलातून येणारा एक लाकुडतोड्या दिसला.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

गुण (२)

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 2) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

धाकठा भाउ झेप टाकून तीला लोंबकळायचा.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 2) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मला वीश्वास आहे, खुप खूप शुभेच्छा.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 2) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

असं करुन त्यांचा वीश्वास वढला.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 2) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

याच गच्चीवर दोघी पहील्या पावसाल्यात नाचल्या.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

गुण (२)

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 3) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

आपल्या पुर्वजांनी वेरूळ अजींठा बनवलाय.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 3) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

पावसाळ्यात दीशा धुसर झालेल्या असतात.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 3) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

तुम्हांला काडिचाही त्रास होणार नाही.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 3) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

ही घरटी म्हणजे वसंताच्या चित्रलीपीतली सुंदर वीरामचिन्हे वाटतात.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

गुण (२)

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 4) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

चेत्रातल्या पालवीचे रूप कूठेहि मनोहर असते.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 4) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

हीवाळा नूकताच सुरु झालेला होता.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 4) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मानवि जीवनातले कितीतरी विसंवाद प्रतीबिंबीत झाले आहेत.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 4) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

दुरवर जंगलातून येणारा एक लाकुडतोड्या दिसला.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.

गुण (२)

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 5) 1)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

धाकठा भाउ झेप टाकून तीला लोंबकळायचा.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 5) 2)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मूलगा काहि फारसा उत्सुक नसतो.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 5) 3)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

सरस्वतिला आपण वाडमयाची जननी म्हणतो.

वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा. | Q 5) 4)

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मला वीश्वास आहे, खुप खूप शुभेच्छा.

विरामचिन्हे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास विरामचिन्हे

गुण (१)

विरामचिन्हे | Q 1) 1)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

त्यांना फक्त "आपल्या मानलेल्या" जागेवरून निष्कासित न होण्याची हमी द्या,

विरामचिन्हे | Q 1) 2)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

काय आश्चर्य? शामू पूर्वी सारखा काम करू लागला-हे पाहून मला खूप आनंद झाला.

विरामचिन्हे | Q 1) 3)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

'आता कसं बोललात!' ते म्हणाले.

विरामचिन्हे | Q 1) 4)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

तिला म्हटले, 'कर्वे यांच्या पुतळ्यापाशी बसून रडायला तुला काहीच कसं वाटत नाही!'

विरामचिन्हे | Q 1) 5)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

आपण आपल्या आईशी, बहिणीशी, बायकोशी-कन्येशी पुष्कळदा चुकीचे वागतो!

विरामचिन्हे | Q 1) 6)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

धीर सोडू नको? सारी खोटी नसतात नाणी!

विरामचिन्हे | Q 1) 7)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

तो माणूस आहे-भला माणूस?

विरामचिन्हे | Q 1) 8)

चुकीचे विरामचिन्ह बदला.

'तुम्हांला, मी उत्तप्पा बनवू का!'

विरामचिन्हे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास विरामचिन्हे

गुण (१)

विरामचिन्हे | Q 2) 1)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

ते म्हणाले, लक्षात नाही आलं

विरामचिन्हे | Q 2) 2)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

मी म्हटलं उगीच भ्रम आहे लोकांना

विरामचिन्हे | Q 2) 3)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

कर्नल संतोष महाडिक यांचे पहिले प्रेम म्हणजे भारतातील सैन्यदल आणि आपली वर्दी

विरामचिन्हे | Q 2) 4)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

ते म्हणाले, सोना थांब मी डबा आणतो.

विरामचिन्हे | Q 2) 5)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

मग, आम्ही काय खोटं सांगतोय काय

विरामचिन्हे | Q 2) 6)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

येणारा जाणारा विचारे, काय हो, कोण येणार आहे

विरामचिन्हे | Q 2) 7)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

ओहो किती सुंदर दृश्य आहे ते

विरामचिन्हे | Q 2) 8)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

तो म्हणाला, तुला काही कळलं की नाही

विरामचिन्हे | Q 2) 9)

योग्य विरामचिन्हे वापरा.

दोन वर्षांचे झाले, की वाघ-सिंह पूर्ण ताकदीचे होतात

विरामचिन्हे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास विरामचिन्हे

गुण (१)

विरामचिन्हे | Q 3) 1)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

. - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 2)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

, - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 3)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

? - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 4)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

'---' - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 5)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

"---" - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 6)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

'-' - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 7)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

: - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 8)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

; - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 9)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

! - ______

विरामचिन्हे | Q 3) 10)

खालील विरामचिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा.

_ - ______

पारिभाषिक शब्द

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास पारिभाषिक शब्द

गुण (१)

पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Action- ______
 2. Letter-head- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Agent- ______
 2. Census- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Academic Qualification- ______
 2. Lyric- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Affidavit- ______
 2. Certificate- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Drama- ______
 2. Exhibition- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Feedback- ______
 2. Supervisor- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Bookstall- ______
 2. Application Form- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Documentary- ______
 2. Bio-data- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Tax- ______
 2. Index- ______
पारिभाषिक शब्द | Q 4)

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

 1. Honourable- ______
 2. Workshop- ______
पारिभाषिक शब्द

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] Chapter 22 भाष्याभ्यास पारिभाषिक शब्द

पारिभाषिक शब्द | Q 1

खालील शब्दांना प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा.

Action   Letter-head  
Agent   Lift  
Academic Qualification   lyric  
Absence   Magazine  
Application Form   Mortgage  
Anniversary   Medical Examination  
Affidavit   Mobile  
Bookstall   No Objection  
Bonafide Certificate   Certificate  
Bio-data   News Agency  
Corporation   Over Time  
Correspondence   Official Record  
Computer   Part Time  
Casual Leave   Petent  
Commentator   Press Note  
Drama   Programme  
Dismiss   Pocket Money  
Documentary   Honourable  
Daily Allowance   Lecturer  
Event   Labour Court  
Earned Leave   Supervisor  
Exhibition   Valuation  
Express Highway   Workshop  
Exchange   Zone  
Feedback   Secretary  
Fellowship   Tax  
General Meeting   Translator  
Goodwill   National  
Government Letter   Sponsorship  
Handbill   Destiny  
Highway   Camp  
Index   Discharge  
Interpreter   Hospital  
Interview   Lesson Note  
Joint Meeting   Survey  
Journalism   Junior Clerk  

Chapter 22: भाष्याभ्यास

कर्मधारय समासद्विगू समासद्वंद्व समाससमास कृतीशब्दसिद्धीशब्दसिद्धी कृतीवाक्प्रचारवाक्प्रचार कृतीशब्दसंपत्ती- समानार्थी शब्दशब्दसंपत्ती- विरुद्धार्थी शब्दशब्दसंपत्ती- वचनशब्दसंपत्ती- खालील शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा.शब्दसंपत्ती- शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे.लेखननियमांनुसार लेखनवाक्य लेखननियमांनुसार अचूक लिहा.विरामचिन्हेपारिभाषिक शब्द
10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 - भाष्याभ्यास

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 (भाष्याभ्यास) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] chapter 22 भाष्याभ्यास are गद्य [इयत्ता १० वी], पद्य [इयत्ता १० वी], व्याकरण [इयत्ता १० वी], वाक्प्रचार व म्हणी [इयत्ता १० वी].

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions भाष्याभ्यास exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 22 भाष्याभ्यास 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×