Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 8 - अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय [Latest edition]

Chapters

भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 8: अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.वेगळा घटक ओळखा.फरक स्पष्ट करा.खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.टिपा लिहा.भौगोलिक कारणे लिहा.आलेखखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. | Q 1

गाळलेल्या जागी योग्य शब्द भरा.

ब्राझील देशाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने __________ व्यवसायावर अवलंबून आहे.

 • प्राथमिक

 • द्वितीयक

 • तृतीयक

 • चतुर्थक

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. | Q 2

गाळलेल्या जागी योग्य शब्द भरा.

भारत व ब्राझील या दोन्ही देशांची अर्थव्यवस्था __________ प्रकारची अर्थव्यवस्था आहे.

 • अविकसित

 • विकसित

 • विकसनशील

 • अतीविकसित

वेगळा घटक ओळखा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय वेगळा घटक ओळखा.

वेगळा घटक ओळखा. | Q 1

वेगळा घटक ओळखा.

ब्रझील प्रमुख पिके:

 • काकाओ

 • कॉफी

 • सोयाबीन

 • ज्वारी

वेगळा घटक ओळखा. | Q 2

वेगळा घटक ओळखा.

भारतातील मीठ उत्पादक राज्य:

 • गुजरात

 • राजस्थान

 • बिहार

 • तमिळनाडू

फरक स्पष्ट करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय फरक स्पष्ट करा.

फरक स्पष्ट करा. | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

भारताची शेती व ब्राझीलची शेती

फरक स्पष्ट करा. | Q 2

फरक स्पष्ट करा.

भारत उद्योग व ब्रझील उद्योग

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 1

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

ब्रझीलच्या तुलनेत भारतातील दरडोई उत्पन्न कमी आहे.

 • चूक

 • बरोबर

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1

ब्राझीलची अर्थव्यवस्था कोणत्या प्रकारची आहे?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2

ब्राझीलमधून प्रामुख्याने कोणत्या पिकांची निर्यात केली जाते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3

व्यापार संतुलन म्हणजे काय?

टिपा लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय टिपा लिहा.

टिपा लिहा. | Q 1

टिपा लिहा.

भारतातील शेती

टिपा लिहा. | Q 2

टिपा लिहा.

ब्राझीलमधील उद्योग

भौगोलिक कारणे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय भौगोलिक कारणे लिहा.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 1

कारणे सांगा.

भारत व ब्राझील या दोन्ही देशांमध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था आहे.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 2

कारणे सांगा.

ब्राझीलमधील दरडोई जमीन धारणा भारताच्या तुलनेत जास्त आहे.

आलेख

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय आलेख

आलेख | Q 1

खालील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे बहुरेषालेख तयार करा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

स्थूल अंतर्देशीय उत्पादनात व्यापाराचा हिस्सा (%)

(भारत व ब्राझील)

वर्षे भारत ब्राझील
१९७० ०८ १७
१९८० १५ २०
१९९० १८ १५
२००० २८ २४
२०१० ५० २५
२०१६ ४० २६

प्रश्न-

 1. कोणत्या देशाचा स्थूल अंतर्देशीय व्यापारातील हिस्सा जास्त आहे?
 2. २०१६ मध्ये भारताच्या स्थूल अंतर्देशीय उत्पादनात व्यापाराचा किती हिस्सा होता?
 3. १९८० मध्ये ब्रझीलच्या स्थूल अंतर्देशीय उत्पादनात व्यापाराचा हिस्सा किती आहे?
आलेख | Q 2

खाली दिलेल्या सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे साधा स्तंभालेख काढा व त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

भारताची ब्रझील सोबत झालेली निर्यात
(दशलक्ष यु. एस. डॉलरमध्ये)

वर्षे निर्यात
२००८ ३७००
२००९ २२००
२०१० ४२००
२०११ ६१००
२०१२ ५०००

प्रश्न-

 1. २००८ ला भारताची निर्यात किती होती?
 2. भारताची सर्वाधिक निर्यात कोणत्या वर्षी होती?
 3. २००९ ते २०११ या कालावधीत भारताच्या निर्यातीत किती दशलक्षाने वाढ झाली?
आलेख | Q 3

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

प्रश्न-

 1. प्राथमिक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी कोणत्या देशात जास्त आहे?
 2. स्थूल अंतर्देशीय उत्पादनात कोणत्या देशात तृतीयक व्यवसायांचे योगदान अधिक आहे?
 3. स्थूल अंतर्देशीय उत्पादनात द्‌वितीयक व्यवसायांचा हिस्सा कोणत्या देशात जास्त आहे?
 4. भारताप्रमाणे ब्राझीलची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे, असे म्हणता येईल का ते सकारण सांगा.
 5. द्वितीयक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी कोणत्या देशात जास्त आहे?
 6. तृतीयक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी भारत देशात किती आहे?
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 1

ब्राझीलच्या पश्चिम भागात खाणकाम व्यवसायाचा विकास अल्प का झाला आहे?

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 2

भारत व ब्राझील या देशांत चालणाऱ्या मासेमारी व्यवसायातील साम्य व फरक कोणते?

Chapter 8: अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.वेगळा घटक ओळखा.फरक स्पष्ट करा.खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.टिपा लिहा.भौगोलिक कारणे लिहा.आलेखखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 8 - अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 8 (अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय are अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय, ब्राझीलमधील आर्थिक व्यवसाय, भारतामधील आर्थिक व्यवसाय, ब्राझीलमधील उद्योग, भारतामधील उद्योग, भारत-ब्राझीलमधील व्यापार.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×