Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 7 - मानवी वस्ती [Latest edition]

Chapters

भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 7: मानवी वस्ती

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.फरक स्पष्ट करा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.टिपा लिहा.भौगोलिक कारणे लिहा.आलेखखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. | Q 1

वस्त्यांचे केंद्रीकरण खालील प्रमुख बाबीशी निगडित असते.

 • समुद्रसान्निध्य

 • मैदानी प्रदेश

 • पाण्याची उपलब्धता

 • हवामान

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. | Q 2

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते?

 • केंद्रित

 • रेषाकृती

 • विखुरलेली

 • ताराकृती

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. | Q 3

भारतामधील विखुरलेल्या वस्त्यांचा प्रकार कुठे आढळतो?

 • नदीकाठी

 • वाहतूक मार्गाच्या लगत

 • डोंगराळ प्रदेशात

 • औद्योगिक क्षेत्रात

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. | Q 4

नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात केंद्रित वस्ती आढळते.

 • वनाच्छादन

 • शेतीयोग्य जमीन

 • उंचसखल जमीन

 • उद्योगधंदे

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. | Q 5

ब्राझीलमधील कमी नागरीकरण असणारे राज्य कोणते?

 • पारा

 • आमापा

 • एस्पिरितो सान्तो

 • पॅराना

फरक स्पष्ट करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती फरक स्पष्ट करा.

फरक स्पष्ट करा. | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

भारत नागरीकरण व ब्रझील नागरीकरण

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2

राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशात कोणत्या स्वरूपाच्या वस्त्या आढळतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3

ब्राझीलमधील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य कोणते?

टिपा लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती टिपा लिहा.

टिपा लिहा. | Q 1

टिपा लिहा.

भारत व ब्रझील नागरीकरण तुलना

भौगोलिक कारणे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती भौगोलिक कारणे लिहा.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 1

भौगोलिक कारणे लिहा.

पाण्याची उपलब्धता हा लोकवस्तीस चालना देणारा प्रमुख घटक आहे.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 2

भौगोलिक कारणे लिहा.

ब्राझीलमध्ये लोकवस्तीचे केंद्रीकरण पूर्व किनाऱ्यालगत आढळते.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 3

भौगोलिक कारणे लिहा.

भारतामध्ये नागरीकरण वाढत आहे.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 4

भौगोलिक कारणे लिहा.

ईशान्य ब्राझीलमध्ये वस्त्या विरळ आहेत.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 5

भौगोलिक कारणे लिहा.

उत्तर भारतात अन्य राज्यांपेक्षा दिल्ली आणि चंदीगड इथे नागरीकरण जास्त झाले आहे.

आलेख

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती आलेख

आलेख | Q 1

खालील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे रेषालेख तयार करा. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

भारत - नागरीकरणाचा कल (%)

वर्षे भारत
१९६१ १८.०
१९७१ १८.२
१९८१ २३.३
१९९१ २५.७
२००१ २७.८
२०११ ३१.२

प्रश्न-

 1. १८% नागरीकरण कोणत्या वर्षी झाले होते?
 2. २००१ ते २०११ या वर्षांमध्ये नागरीकरणात किती टक्के वाढ झाली आहे?
 3. कोणत्या दशकादरम्यान नागरीकरणाची वाढ सर्वाधिक आहे?
आलेख | Q 2

खालील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे साधा स्तंभालेख तयार करा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

ब्रझील - नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी (१९६०-२०१०)

वर्षे नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी
१९६० ४७.१
१९७० ५६.८
१९८० ६६.०
१९९० ७४.६
२००० ८१.५ 
२०१० ८४.६

प्रश्न-

 1. आकडेवारीतील वर्षांतर किती आहे?
 2. कोणत्या काळात नागरीकरण वेगाने झालेले आढळते?
 3. आलेखाचे विश्लेषण करणारी पाच वाक्ये लिहा.
आलेख | Q 3

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

भारत - नागरीकरणाचा कल (१९६१-२०११)

प्रश्न-

 1. १९६१ साली नागरीकरण किती टक्के झाले होते?
 2. कोणत्या दशकात नागरीकरण सर्वाधिक होते?
 3. कोणत्या दशकात नागरीकरणाची वाढ अतिशय कमी होती?
 4. रेषालेखाचा कल पाहता भारतातील नागरीकरणाबाबत तुम्ही कोणता निष्कर्ष काढाल?
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 1

भारत आणि ब्राझील या देशांतील नागरीकरणाबाबत तुलनात्मक आढावा घ्या.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 2

गंगा नदीचे खोरे आणि ॲमेझॉन नदीचे खोरे यांतील मानवी वस्त्यांबाबत फरक स्पष्ट करा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 3

मानवी वस्त्यांची वाढ विशिष्ट स्थानीच झालेली का आढळते?

Chapter 7: मानवी वस्ती

अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा.फरक स्पष्ट करा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.टिपा लिहा.भौगोलिक कारणे लिहा.आलेखखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 7 - मानवी वस्ती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 7 (मानवी वस्ती) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 7 मानवी वस्ती are मानवी वस्ती, भारतातील वस्त्यांच्या आकृतिबंधाची उदाहरणे, ब्राझीलमधील वस्त्यांच्या आकृतिबंधाची उदाहरणे, भारत-नागरीकरण, ब्राझील नागरीकरण.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions मानवी वस्ती exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 7 मानवी वस्ती 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×