SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board chapter 2.4 - सामाजिक व राजकीय चळवळी [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board chapter 2.4 - सामाजिक व राजकीय चळवळी - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 2.4: सामाजिक व राजकीय चळवळी

Below listed, you can find solutions for Chapter 2.4 of Maharashtra State Board SCERT Maharashtra Question Bank for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board.


योग्य पर्याय निवडाचूक की बरोबर ते ओळखासंकल्पना स्पष्ट करातक्तासंक्षिप्त उत्तरे
योग्य पर्याय निवडा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी योग्य पर्याय निवडा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (१)

शेतकरी चळवळीची ______ ही प्रमुख मागणी आहे.

 • वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा

 • शेतमालाला योग्य भाव मिळावा

 • ग्राहकांचे संरक्षण करणे

 • धरणे बांधावीत

योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (२)

शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ______ करण्यात आली.

 • जलक्रांती

 • हरितक्रांती

 • औद्योगिक क्रांती

 • धवलक्रांती

योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (३)

______ यांना 'भारताचे जलपुरुष' या नावाने ओळखले जाते. 

 • डॉ. राजेंद्रसिंह राणा

 • मेधा पाटकर

 • अण्णा हजारे

 • दिशा रवी

चूक की बरोबर ते ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी चूक की बरोबर ते ओळखा

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (१)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते. 

 • बरोबर

 • चूक

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (२)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

चळवळीला खंबीर नेतृत्वाची गरज नसते.

 • बरोबर

 • चूक

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (३)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

ग्राहक चळवळ अस्तित्वात आली.

 • बरोबर

 • चूक

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (४)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

हरितक्रांतीने श्रीमंत शेतकरी आणि गरीब शेतकरी असे विभाजन केले.

 • चूक 

 • बरोबर 

संकल्पना स्पष्ट करा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी संकल्पना स्पष्ट करा

संकल्पना स्पष्ट करा | Q ८. (अ) (१)

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

आदिवासी चळवळ 

संकल्पना स्पष्ट करा | Q ८. (अ) (२)

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

कामगार चळवळ

संकल्पना स्पष्ट करा | Q ८. (अ) (३)

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

ग्राहक चळवळ

तक्ता

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी तक्ता

दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा.

तक्ता | Q ८. (ब) (१)

तक्ता पूर्ण करा.

संक्षिप्त उत्तरे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी संक्षिप्त उत्तरे

खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.

संक्षिप्त उत्तरे | Q ९. (१)

पर्यावरण चळवळीचे कार्य स्पष्ट करा.

संक्षिप्त उत्तरे | Q ९. (२)

भारतातील शेतकरी चळवळीचे स्वरूप स्पष्ट करा.

संक्षिप्त उत्तरे | Q ९. (३)

स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्री चळवळी कोणत्या सुधारणांसाठी लढत होत्या?

संक्षिप्त उत्तरे | Q ९. (४)

चळवळ म्हणजे काय?

Solutions for Chapter 2.4: सामाजिक व राजकीय चळवळी

योग्य पर्याय निवडाचूक की बरोबर ते ओळखासंकल्पना स्पष्ट करातक्तासंक्षिप्त उत्तरे
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board chapter 2.4 - सामाजिक व राजकीय चळवळी - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board chapter 2.4 - सामाजिक व राजकीय चळवळी

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. SCERT Maharashtra Question Bank solutions for Mathematics इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Maharashtra State Board 2.4 (सामाजिक व राजकीय चळवळी) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी are सामाजिक व राजकीय चळवळी (परिचय), चळवळी का ?, चळवळ म्हणजे काय ?, भारतातील प्रमुख चळवळी.

Using SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board solutions सामाजिक व राजकीय चळवळी exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board students prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 2.4, सामाजिक व राजकीय चळवळी इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board additional questions for Mathematics इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×