Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 2 - राजकीय पक्ष [Latest edition]

Chapters

इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: राजकीय पक्ष

योग्य पर्याय निवडाचूक की बरोबर ते ओळखासंकल्पना स्पष्ट करातक्तासंक्षिप्त उत्तरे
योग्य पर्याय निवडा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 2 राजकीय पक्ष योग्य पर्याय निवडा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (१)

राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी जेव्हा लोक एकत्र येऊन निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हा त्या संघटनांना ______ म्हटले जाते.

 • सरकार

 • समाज

 • राजकीय पक्ष

 • सामाजिक संस्था

योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (२)

नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष _______ येथे आहे.

 • ओडिशा

 • आसाम

 • बिहार

 • जम्मू आणि काश्मीर

योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (३)

जस्टीस पार्टी या ब्राह्मणेतर चळवळीचे रूपांतर ________ या राजकीय पक्षात झाले.

 • आसाम गण परिषद

 • शिवसेना

 • द्रविड मुनेत्र कळघम

 • जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स

योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (४)

______ चे मुख्य ध्येय हे सत्ता प्राप्ती असते. 

 • सामाजिक संघटनां

 • राजकीय पक्षा

 • सांस्कृतिक संघटनां

 • विद्यार्थी संघटना

चूक की बरोबर ते ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 2 राजकीय पक्ष चूक की बरोबर ते ओळखा

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (१)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

राजकीय पक्ष शासन व जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. 

 • बरोबर

 • चूक

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (२)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

राजकीय पक्ष या सामाजिक संघटनाच असतात.

 • बरोबर

 • चूक

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (३)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

आघाडी शासनातून अस्थिरता निर्माण होते.

 • बरोबर

 • चूक

चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (४)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

‘शिरोमणी अकाली दल’ हा राष्ट्रीय पक्ष आहे.

 • बरोबर

 • चूक

संकल्पना स्पष्ट करा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 2 राजकीय पक्ष संकल्पना स्पष्ट करा

संकल्पना स्पष्ट करा | Q ८. (अ) (१)

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

प्रादेशिकता

संकल्पना स्पष्ट करा | Q ८. (अ) (२)

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

राष्ट्रीय पक्ष

संकल्पना स्पष्ट करा | Q ८. (अ) (३)

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

प्रादेशिक पक्ष

तक्ता

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 2 राजकीय पक्ष तक्ता

दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा.

तक्ता | Q ८. (ब) (१)

कालरेषा पूर्ण करा. (राजकीय पक्ष आणि स्थापना वर्ष):

तक्ता | Q ८. (ब) (२)

तक्ता पूर्ण करा.  

तक्ता | Q ८. (ब) (३)

तक्ता पूर्ण करा.

संक्षिप्त उत्तरे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 2 राजकीय पक्ष संक्षिप्त उत्तरे

खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.

संक्षिप्त उत्तरे | Q ९. (१)

राजकीय पक्षांची ठळक वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.

संक्षिप्त उत्तरे | Q ९. (२)

भारतातील पक्षपद्धतीच्या स्वरूपात काय बदल झाला आहे?

संक्षिप्त उत्तरे | Q ९. (३)

विचारसारणी आणि पक्ष कार्यक्रम यांतील फरक स्पष्ट करा.

Chapter 2: राजकीय पक्ष

योग्य पर्याय निवडाचूक की बरोबर ते ओळखासंकल्पना स्पष्ट करातक्तासंक्षिप्त उत्तरे
इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 2 - राजकीय पक्ष

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 2 (राजकीय पक्ष) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 2 राजकीय पक्ष are राजकीय पक्ष (परिचय), भारतातील पक्षपद्धतीचे बदलते स्वरूप, राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions राजकीय पक्ष exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 राजकीय पक्ष 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×