NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] chapter 14 - आर्यभटः [Latest edition]

Advertisement

Chapters

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] chapter 14 - आर्यभटः - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 14: आर्यभटः

Below listed, you can find solutions for Chapter 14 of CBSE NCERT for Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८].


अभ्यासः
अभ्यासः [Pages 105 - 107]

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] Chapter 14 आर्यभटः अभ्यासः [Pages 105 - 107]

एकपदेन उत्तरत −

अभ्यासः | Q 1. (क) | Page 105

सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति?

अभ्यासः | Q 1. (ख) | Page 105

आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत्?

अभ्यासः | Q 1. (ग) | Page 105

महान गणितज्ञ: ज्योतिविच्च क: अस्ति?

अभ्यासः | Q 1. (घ) | Page 105

आर्यभटेन क: ग्रन्थ: रचित:?

अभ्यासः | Q 1. (ङ) | Page 105

 अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति?

पूर्णवाक्येन उत्तरत–

अभ्यासः | Q 2. (क) | Page 105

कः सुस्थापितः सिद्धांत?

अभ्यासः | Q 2. (ख) | Page 105

चन्द्रग्रहणं कथं भवति?

अभ्यासः | Q 2. (ग) | Page 105

सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते?

अभ्यासः | Q 2. (घ) | Page 106

आर्यभटस्य विरोध: किमर्थमभवत्?

अभ्यासः | Q 2. (ङ) | Page 106

प्रथमोपग्रहस्यं नाम आर्यभटः इति कथं कृतम्?

अभ्यासः | Q 3. (क) | Page 106

रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत–

सर्यू: पश्चिमायां दिशायाम् अस्तं गच्छति।

अभ्यासः | Q 3. (ख) | Page 106

रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत–

पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परम्परया प्रचलिता रूढिः।

अभ्यासः | Q 3.(ग) | Page 106

रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत–

आर्यभटस्य योगदानं गणितज्योतिष संबद्ध: वर्तते।

अभ्यासः | Q 3. (घ) | Page 106

रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत–

समाजे नूतनविचाराणाम् स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति।

अभ्यासः | Q 3. (ङ) | Page 106

रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत–

पृथ्वीसूर्ययोः मध्ये चन्द्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणं भवति।

मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत −

अभ्यासः | Q 4. (क) | Page 106

सूर्य: पूर्वदिशायाम् उदेति पश्चिमदिशि च ______ गच्छति।

 • नौकाम्

 • पृथिवी

 • तदा

 • चला

 • अस्तं

अभ्यासः | Q 4. (ख) | Page 106

 सूर्य: अचल: पृथिवी च ______। 

 • नौकाम्

 • पृथिवी

 • तदा

 • चला

 • अस्तं

अभ्यासः | Q 4. (ग) | Page 106

______ स्वकीये अक्षे घूर्णति।

 • नौकाम्

 • पृथिवी

 • तदा

 • चला

 • अस्तं

अभ्यासः | Q 4. (घ) | Page 106

यदा पृथिव्या: छाया पातेन चन्द्रस्य प्रकाश: अवरूध्यते ______ चन्द्रग्रहण भवति।

 • नौकाम्

 • पृथिवी

 • तदा

 • चला

 • अस्तं

अभ्यासः | Q 4. (ङ) | Page 106

नौकायाम् उपविष्ट: मानव: ______ स्थिरामनुभवति।

 • नौकाम्

 • पृथिवी

 • तदा

 • चला

 • अस्तं

अभ्यासः | Q 5. (क) | Page 106

सन्धिविच्छेद कुरूत −

ग्रन्थोऽयम् - ______ + ______

अभ्यासः | Q 5. (ख) | Page 106

सन्धिविच्छेद कुरूत −

सूर्याचल: - ______ +______

अभ्यासः | Q 5. (ग) | Page 106

सन्धिविच्छेद कुरूत −

तथैव - ______+ ______

अभ्यासः | Q 5. (घ) | Page 106

सन्धिविच्छेद कुरूत −

कालातिगामिनी - ______ + ______

अभ्यासः | Q 5. (ङ) | Page 106

सन्धिविच्छेद कुरूत −

प्रथमोपग्रहस्य - ______ + ______

अभ्यासः | Q 6. (अ) 1. | Page 107

अधेलिखितपदानां विपरीतार्थकपदानि लिखत–

उदयः - ______

अभ्यासः | Q 6. (अ) 2. | Page 107

अधेलिखितपदानां विपरीतार्थकपदानि लिखत–

अचलः -______

अभ्यासः | Q 6. (अ) 3. | Page 107

अधेलिखितपदानां विपरीतार्थकपदानि लिखत–

अन्धकारः- ______

अभ्यासः | Q 6. (अ) 4. | Page 107

अधेलिखितपदानां विपरीतार्थकपदानि लिखत–

स्थिरः -______

अभ्यासः | Q 6. (अ) 5. | Page 107

अधेलिखितपदानां विपरीतार्थकपदानि लिखत–

समादरः - ______

अभ्यासः | Q 6. (अ) 6. | Page 107

अधेलिखितपदानां विपरीतार्थकपदानि लिखत–

आकाशस्य - ______

अभ्यासः | Q 6. (आ) 1. | Page 107

अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत–

संसारे - ______

अभ्यासः | Q 6. (आ) 2. | Page 107

अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत–

इदानीम् - ______

अभ्यासः | Q 6. (आ) 3. | Page 107

अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत–

वसुन्धरा -  ______

अभ्यासः | Q 6. (आ) 4. | Page 107

अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत–

समीपम् - ______

अभ्यासः | Q 6. (आ) 5. | Page 107

अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत–

गणनम् - ______

अभ्यासः | Q 6. (आ) 6. | Page 107

अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत–

राक्षसौ - ______

अभ्यासः | Q 7.1 | Page 107

अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत–

साम्प्रतम् - ______

अभ्यासः | Q 7.2 | Page 107

अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत–

निकषा - ______

अभ्यासः | Q 7.3 | Page 107

अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत–

परितः - ______

अभ्यासः | Q 7.4 | Page 107

अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत–

उपविष्टः - ______

अभ्यासः | Q 7.5 | Page 107

अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत–

कर्मभूमिः - ______

अभ्यासः | Q 7.6 | Page 107

अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत–

वैज्ञानिकः - ______

Advertisement

Solutions for Chapter 14: आर्यभटः

अभ्यासः
NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] chapter 14 - आर्यभटः - Shaalaa.com

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] chapter 14 - आर्यभटः

Shaalaa.com has the CBSE Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] CBSE solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. NCERT solutions for Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] CBSE 14 (आर्यभटः) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. NCERT textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] chapter 14 आर्यभटः are आर्यभटः, संस्कृत व्याकरण ( ८ वीं कक्षा).

Using NCERT Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] solutions आर्यभटः exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in NCERT Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum CBSE Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] students prefer NCERT Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 14, आर्यभटः Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] additional questions for Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 8 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ८] CBSE, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×