NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 3 - स्वावलम्बनम् [Latest edition]

Advertisement

Chapters

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 3 - स्वावलम्बनम् - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 3: स्वावलम्बनम्

Below listed, you can find solutions for Chapter 3 of CBSE NCERT for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७].


अभ्यासः
अभ्यासः [Pages 14 - 16]

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] Chapter 3 स्वावलम्बनम् अभ्यासः [Pages 14 - 16]

अभ्यासः | Q 1. | Page 14

उच्चारणं कुरुत।

विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत्
द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् द्विचत्वारिंशत्
चतुर्विंशतिः त्रयस्त्रिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत्
पञ्चविंशतिः चतुस्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंश्त
अष्टाविंशतिः अष्टात्रिंशत् सप्तचत्वारिंशत्
नवविंशतिः नवत्रिंशत् पञ्चाशत्

अधोलिखितानां प्रश्नानामुत्तराणि लिखत-

अभ्यासः | Q 2. (क) | Page 14

 कस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्?

अभ्यासः | Q 2. (ख) | Page 14

कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति?

अभ्यासः | Q 2. (ग) | Page 14

श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् के अकुर्वन्?

अभ्यासः | Q 2. (घ) | Page 14

सर्वदा कुत्र सुखम्?

अभ्यासः | Q 2. (ङ) | Page 14

श्रीकण्ठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्?

अभ्यासः | Q 2. (च) | Page 14

कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति?

अभ्यासः | Q 3. 1 | Page 15

चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचकशब्दं लिखत-

______
अभ्यासः | Q 3.2 | Page 15

चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचकशब्दं लिखत-

______
अभ्यासः | Q 3. 3 | Page 15

चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचकशब्दं लिखत-

______
अभ्यासः | Q 3. 4 | Page 15

चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचकशब्दं लिखत-

______
अभ्यासः | Q 3.5 | Page 15

चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचकशब्दं लिखत-

______
अभ्यासः | Q 3.6 | Page 15

चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचकशब्दं लिखत-

______

मञ्जूषातः अङ्कानां कृते पदानि चिनुत-

अभ्यासः | Q 4.1 | Page 15

28 - _____

 • चत्वारिंशत्

 • सप्तविंशतिः

 • एकत्रिंशत्

 • पञ्चाशत्

 • अष्टाविंशतिः

 • त्रिंशत्

 • चतुर्विंशतिः

अभ्यासः | Q 4.2 | Page 15

27 - ______

 • चत्वारिंशत्

 • सप्तविंशतिः

 • एकत्रिंशत्

 • पञ्चाशत्

 • अष्टाविंशतिः

 • त्रिंशत्

 • चतुर्विंशतिः

अभ्यासः | Q 4.3 | Page 15

30 - ______

 • चत्वारिंशत्

 • सप्तविंशतिः

 • एकत्रिंशत्

 • पञ्चाशत्

 • अष्टाविंशतिः

 • त्रिंशत्

 • चतुर्विंशतिः

अभ्यासः | Q 4.4 | Page 15

31 - ______

 • चत्वारिंशत्

 • सप्तविंशतिः

 • एकत्रिंशत्

 • पञ्चाशत्

 • अष्टाविंशतिः

 • त्रिंशत्

 • चतुर्विंशतिः

अभ्यासः | Q 4.5 | Page 16

24 - ______

 • चत्वारिंशत्

 • सप्तविंशतिः

 • एकत्रिंशत्

 • पञ्चाशत्

 • अष्टाविंशतिः

 • त्रिंशत्

 • चतुर्विंशतिः

अभ्यासः | Q 4.6 | Page 16

40 - ______

 • चत्वारिंशत्

 • सप्तविंशतिः

 • एकत्रिंशत्

 • पञ्चाशत्

 • अष्टाविंशतिः

 • त्रिंशत्

 • चतुर्विंशतिः

अभ्यासः | Q 4.7 | Page 16

50 - ______

 • चत्वारिंशत्

 • सप्तविंशतिः

 • एकत्रिंशत्

 • पञ्चाशत्

 • अष्टाविंशतिः

 • त्रिंशत्

 • चतुर्विंशतिः

अभ्यासः | Q 5. | Page 16

चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत-

 

कृषकाः  कृषकौ  एते  धान्यम्  एषः कृषक:  एतौ  क्षेत्रम्  कर्षति कुरुतः  खननकार्यम्  रोपयन्ति

अभ्यासः | Q 6.1 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

10.30 - ______

अभ्यासः | Q 6.2 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

5.00 - ______

अभ्यासः | Q 6.3 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

7. 00 - ______

अभ्यासः | Q 6.4 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

3.30 - ______

अभ्यासः | Q 6.5 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

2.30 - ______

अभ्यासः | Q 6.6 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

9.00 - ______

अभ्यासः | Q 6.7 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

11.00 - ______

अभ्यासः | Q 6.8 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

12.30 - ______

अभ्यासः | Q 6.9 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

4.30 - ______

अभ्यासः | Q 6.10 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

8.00 - ______

अभ्यासः | Q 6.11 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

1.30 - ______

अभ्यासः | Q 6.12 | Page 16

अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत-

7.30 - ______

अभ्यासः | Q 7. (क) | Page 17

मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

______ ऋतवः भवन्ति।

 • षड्

 • त्रिंशत्

 • एकत्रिंशत्

 • द्वौ

 • द्वादश

 • अष्टाविंशतिः

अभ्यासः | Q 7. (ख) | Page 16

मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

मासाः ______ भवन्ति।

 • षड्

 • त्रिंशत्

 • एकत्रिंशत्

 • द्वौ

 • द्वादश

 • अष्टाविंशतिः

अभ्यासः | Q 7. (ग) | Page 17

मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

षड्  त्रिंशत्  एकत्रिंशत्  द्वौ  द्वादश  अष्टाविंशतिः

एकस्मिन् मासे ______ अथवा ______ दिवसाः भवन्ति।

अभ्यासः | Q 7. (घ) | Page 16

मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

फरवरी-मासे सामान्यतः ______ दिनानि भवन्ति।

 • षड्

 • त्रिंशत्

 • एकत्रिंशत्

 • द्वौ

 • द्वादश

 • अष्टाविंशतिः

अभ्यासः | Q 7. (ङ) | Page 16

मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

मम शरीरे ______ हस्तौ स्तः।

 • षड्

 • त्रिंशत्

 • एकत्रिंशत्

 • द्वौ

 • द्वादश

 • अष्टाविंशतिः

Advertisement

Solutions for Chapter 3: स्वावलम्बनम्

अभ्यासः
NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 3 - स्वावलम्बनम् - Shaalaa.com

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 3 - स्वावलम्बनम्

Shaalaa.com has the CBSE Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] CBSE solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. NCERT solutions for Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] CBSE 3 (स्वावलम्बनम्) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. NCERT textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 3 स्वावलम्बनम् are स्वावलम्बनम्, पूरणार्थक संख्या, वर्णविचार:, कारकम्, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, संख्यावाचकशब्दाः, संस्कृत व्याकरण (७ वीं कक्षा).

Using NCERT Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] solutions स्वावलम्बनम् exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in NCERT Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum CBSE Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] students prefer NCERT Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 3, स्वावलम्बनम् Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] additional questions for Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] CBSE, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×