NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 10 - विश्वबन्धुत्वम् [Latest edition]

Advertisement

Chapters

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 10 - विश्वबन्धुत्वम् - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 10: विश्वबन्धुत्वम्

Below listed, you can find solutions for Chapter 10 of CBSE NCERT for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७].


अभ्यासः
अभ्यासः [Pages 57 - 59]

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] Chapter 10 विश्वबन्धुत्वम् अभ्यासः [Pages 57 - 59]

अभ्यासः | Q 1. | Page 57

उच्चारणं कुरुत-

दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे विश्वबन्धुत्वम्
विश्वसन्ति उपेक्षाभावाम् विद्वेषस्य
ध्यातव्यम् दुःखभाक् प्रदर्शयन्ति
अभ्यासः | Q 2.1 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-

स्वकीयम् - ______

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • त्यक्त्वा

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 2.2 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत

अवरुद्धः - ______

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • त्यक्त्वा

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 2.3 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-

कुटुम्बकम् - ______

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • त्यक्त्वा

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 2.4 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-

अन्यस्य - ______

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • त्यक्त्वा

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 2.5 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-

अपहाय - ______

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • त्यक्त्वा

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 2.6 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-

समृद्धम् - ____________

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • त्यक्त्वा

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 2.7 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-

कष्टम् - ______

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • त्यक्त्वा

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 2.8 | Page 57

मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-
 
निखिले - ______

 • परस्य

 • दुःखम्

 • आत्मानम्

 • बाधितः

 • परिवारः

 • सम्पन्नम्

 • सम्पन्नम्

 • सम्पूर्णे

अभ्यासः | Q 3. (क) | Page 57

रेखाङ्कितानि पदानि संशोध्य लिखत–

छात्राः क्रीडाक्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति।

अभ्यासः | Q 3. (ख) | Page 57

रेखाङ्कितानि पदानि संशोध्य लिखत–

 ते बालिकाः मधुरं गायन्ति।

अभ्यासः | Q 3. (ग) | Page 57

रेखाङ्कितानि पदानि संशोध्य लिखत–

अहं पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि।

अभ्यासः | Q 3. (घ) | Page 58

रेखाङ्कितानि पदानि संशोध्य लिखत–

त्वं किं नाम?

अभ्यासः | Q 3.(ङ) | Page 58

रेखाङ्कितानि पदानि संशोध्य लिखत–

गुरुं नमः।

अभ्यासः | Q 4.1 | Page 58

मञ्जूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत–

शत्रुतायाः - ______

 • अधुना

 • मित्रतायाः

 • लघुचेतसाम्

 • गृहीत्वा

 • दुःखिनः

 • दानवाः

अभ्यासः | Q 4.2 | Page 58

मञ्जूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत–
पुरा - ______

 • अधुना

 • मित्रतायाः

 • लघुचेतसाम्

 • गृहीत्वा

 • दुःखिनः

 • दानवाः

अभ्यासः | Q 4.3 | Page 58

मञ्जूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत–

मानवाः - ______

 • अधुना

 • मित्रतायाः

 • लघुचेतसाम्

 • गृहीत्वा

 • दुःखिनः

 • दानवाः

अभ्यासः | Q 4.4 | Page 58

मञ्जूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत–

उदारचरितानाम् - ______

 • अधुना

 • मित्रतायाः

 • लघुचेतसाम्

 • गृहीत्वा

 • दुःखिनः

 • दानवाः

अभ्यासः | Q 4.5 | Page 58

मञ्जूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत–

सुखिनः - ______

 • अधुना

 • मित्रतायाः

 • लघुचेतसाम्

 • गृहीत्वा

 • दुःखिनः

 • दानवाः

अभ्यासः | Q 4.6 | Page 58

मञ्जूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत–

अपहाय - ______

 • अधुना

 • मित्रतायाः

 • लघुचेतसाम्

 • गृहीत्वा

 • दुःखिनः

 • दानवाः

अधोलिखितपदानां लिङ्गं, विभक्तिं वचनञ्च लिखत-

अभ्यासः | Q 5.1 | Page 58

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

बन्धु:

______

______

______

अभ्यासः | Q 5.2 | Page 58

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

देशान्‌

______

______

______
अभ्यासः | Q 5.3 | Page 58

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

घृणाया:

______

______

______

अभ्यासः | Q 5.4 | Page 58

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

कुटुम्बकम्‌

______

______

______

अभ्यासः | Q 5.5 | Page 58

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

रक्षायाम्‌

______

______

______

अभ्यासः | Q 5.6 | Page 58

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

ज्ञानविज्ञानयोः ______ ______ ______
अभ्यासः | Q 6. (क) | Page 58

कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

विद्यालयम्‌ उभयत: वृक्षा: सन्ति। (विद्यालय) 

______ उभयत: गोपालिका:। (कृष्ण)

अभ्यासः | Q 6.(ख) | Page 58

कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

ग्रामं परितः गोचारणभूमिः। (ग्राम)
______ परितः भक्ताः। (मन्दिर)

अभ्यासः | Q 6. (ग) | Page 58

कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

सूर्याय नम:। (सूर्य)

______ नम:। (गुरु)

अभ्यासः | Q 6. (घ) | Page 58

कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

वृक्षस्य उपरि खगा:। (वृक्ष)

_____ उपरि सैनिक:। (अश्व)

अभ्यासः | Q 7. (क) | Page 59

कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

______ नम:।

 • हरिं

 • हरये

अभ्यासः | Q 7. (ख) | Page 59

 कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

______ परित: कृषिक्षेत्राणि सन्ति।

 • ग्रामस्य

 • ग्रामम्‌

अभ्यासः | Q 7. (ग) | Page 59

कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

______ नम:।

 • अम्बायाः

 • अम्बायै

अभ्यासः | Q 7. (घ) | Page 59

कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

______उपरि अभिनेता अभिनयं करोति।

 • मञ्चस्य

 • मञ्चम्‌

अभ्यासः | Q 7. (ङ) | Page 59

कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

______ उभयत: पुत्रौ स्त:।

 • पितरम्‌

 • पितु:

Advertisement

Solutions for Chapter 10: विश्वबन्धुत्वम्

अभ्यासः
NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 10 - विश्वबन्धुत्वम् - Shaalaa.com

NCERT solutions for Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 10 - विश्वबन्धुत्वम्

Shaalaa.com has the CBSE Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] CBSE solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. NCERT solutions for Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] CBSE 10 (विश्वबन्धुत्वम्) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. NCERT textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] chapter 10 विश्वबन्धुत्वम् are विश्वबंधुत्वम्, पूरणार्थक संख्या, वर्णविचार:, कारकम्, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, संख्यावाचकशब्दाः, संस्कृत व्याकरण (७ वीं कक्षा).

Using NCERT Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] solutions विश्वबन्धुत्वम् exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in NCERT Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum CBSE Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] students prefer NCERT Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 10, विश्वबन्धुत्वम् Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] additional questions for Mathematics Sanskrit - Ruchira Class 7 CBSE [संस्कृत - रुचिरा कक्षा ७] CBSE, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×