Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 10 - आपत्ती व्यवस्थापन [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Chapter 10: आपत्ती व्यवस्थापन

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 119 - 120]

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 10 आपत्ती व्यवस्थापन स्वाध्याय [Pages 119 - 120]

स्वाध्याय | Q 1 | Page 119

तक्ता पूर्ण करा.

(वाहन अपघात, दरड कोसळणे, वणवा, चोरी, दंगल, युद्ध, रोगाची साथ, पाणीटंचाई, टोळधाड, आर्थिक मंदी, पूर, दुष्काळ)

आपत्ती लक्षणे परिणाम उपाययोजना
       
       
स्वाध्याय | Q 2. अ. | Page 119

टिपा लिहा.

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण

स्वाध्याय | Q 2. आ. | Page 119

टिपा लिहा.

आपत्ती व्यवस्थापनाचे स्वरूप

स्वाध्याय | Q 2. इ. | Page 119

टिपा लिहा.

अभिरूप सराव

स्वाध्याय | Q 2. ई. | Page 119

टिपा लिहा.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q 3. अ. | Page 119

आपत्ती आघातानंतर जिल्हा आपत्ती नियंत्रण केंद्राची भूमिका स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 3. आ. | Page 119

दुसऱ्या महायुद्धानंतर मानवी आपत्तीमध्ये वाढ होण्याची कारणे सांगा.

स्वाध्याय | Q 3. इ. | Page 119

आपत्ती व्यवस्थापनाची उदि्दष्टे कोणती?

स्वाध्याय | Q 3. ई. | Page 119

प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण घेणे का आवश्यक आहे?

स्वाध्याय | Q 3. उ. | Page 119

आपद्ग्रस्ताचे/रुग्णाचे ने-आण करण्यासाठी कोणकोणत्या पद्धती वापरल्या जातात? का?

स्वाध्याय | Q 4 | Page 119

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण संरचनेप्रमाणे तुमच्या शाळेच्या संदर्भात संरचना तयार करा.

स्वाध्याय | Q 5 | Page 119

तुम्ही अनुभवलेल्या दोन आपत्तींची कारणे, परिणाम आणि केलेल्या उपाययोजना लिहा.

स्वाध्याय | Q 6 | Page 120

तुमच्या शाळेसाठी आपत्तीपूर्व व्यवस्थापनासंदर्भात कोणकोणत्या बाबी तुम्ही तपासून पाहाल? का?

स्वाध्याय | Q 7. अ. | Page 120

आपत्ती प्रकार ओळखा व परिणाम स्पष्ट करा.

दहशतवाद

स्वाध्याय | Q 7. आ. | Page 120

आपत्ती प्रकार ओळखा व परिणाम स्पष्ट करा.

जमिनीची धूप

स्वाध्याय | Q 7. इ. | Page 120

आपत्ती प्रकार ओळखा व परिणाम स्पष्ट करा.

कावीळ

स्वाध्याय | Q 7. ई. | Page 120

आपत्ती प्रकार ओळखा व परिणाम स्पष्ट करा.

वणवा

स्वाध्याय | Q 7. उ. | Page 120

आपत्ती प्रकार ओळखा व परिणाम स्पष्ट करा.

दुष्काळ

स्वाध्याय | Q 7. ऊ. | Page 120

आपत्ती प्रकार ओळखा व परिणाम स्पष्ट करा.

चोरी

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 8 | Page 120

खाली दिलेल्या चिन्हाचे स्पष्टीकरण लिहा. या चिन्हाकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणकोणत्या आपत्ती ओढवू शकतात?

स्वाध्याय | Q 9. अ. | Page 120

असे का म्हणतात ते स्पष्ट करा.

अभिरूप सराव (Mock drill) उपयुक्त असतो.

स्वाध्याय | Q 9. आ. | Page 120

असे का म्हणतात ते स्पष्ट करा.

प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन भविष्यासाठी सुसज्जता निर्माण करते.

स्वाध्याय | Q 10 | Page 120

खालील तक्ता पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q 11. अ. | Page 120

खाली आपत्तीची चित्र दिले आहेत. समजा तुमच्यावर अशी आपत्ती ओढवल्या तर आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन व आपत्तीनंतरचे तुमचे व्यवस्थापन कसे असेल?

स्वाध्याय | Q 11. आ. | Page 120

खाली आपत्तीची चित्र दिले आहेत. समजा तुमच्यावर अशी आपत्ती ओढवल्या तर आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन व आपत्तीनंतरचे तुमचे व्यवस्थापन कसे असेल?

स्वाध्याय | Q 11. इ. | Page 120

खाली आपत्तीची चित्र दिले आहेत. समजा तुमच्यावर अशी आपत्ती ओढवल्या तर आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन व आपत्तीनंतरचे तुमचे व्यवस्थापन कसे असेल?

स्वाध्याय | Q 11. ई. | Page 120

खाली आपत्तीची चित्र दिले आहेत. समजा तुमच्यावर अशी आपत्ती ओढवल्या तर आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन व आपत्तीनंतरचे तुमचे व्यवस्थापन कसे असेल?

Advertisement Remove all ads

Chapter 10: आपत्ती व्यवस्थापन

स्वाध्याय
Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 10 - आपत्ती व्यवस्थापन

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 10 (आपत्ती व्यवस्थापन) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 10 आपत्ती व्यवस्थापन are आपत्ती (Disaster), आपत्तींचे प्रकार, आपत्तीचे परिणाम ((Effects of disaster), आपत्तींचे स्वरूप व व्याप्ती (Nature and scope of disaster), आपत्ती व्यवस्थापन (Disaster management), आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण संरचना, प्रथमोपचार व आपत्कालीन कृती (First Aid and action in Emergency), अभिरूप सराव (Mock drill).

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions आपत्ती व्यवस्थापन exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 10 आपत्ती व्यवस्थापन 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for Science and Technology 2 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×