Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 - कार्बनी संयुगे [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Chapter 9: कार्बनी संयुगे

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 133 - 134]

Balbharati solutions for Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 9 कार्बनी संयुगे स्वाध्याय [Pages 133 - 134]

स्वाध्याय | Q १. | Page 133

जोड्या लावा.

गट ‘अ’  गट ‘ब’
अ. C2H6 १. असंपृक्त हायड्रोकार्बन
आ. C2H2 २. एका अल्कोहोलचे रेणूसूत्र
इ. CH4O ३. संपृक्त हायड्रोकार्बन
ई. C3H6 ४. तिहेरी बंध
स्वाध्याय | Q २. अ. | Page 133

खालील रेणूसाठी इलेक्ट्रॉन-ठिपका संरचनेचे रेखाटन करा. (वर्तुळ न दाखविता)

मीथेन

स्वाध्याय | Q २. आ. | Page 133

खालील रेणूसाठी इलेक्ट्रॉन-ठिपका संरचनेचे रेखाटन करा. (वर्तुळ न दाखविता)

एथीन

स्वाध्याय | Q २. इ. | Page 133

खालील रेणूसाठी इलेक्ट्रॉन-ठिपका संरचनेचे रेखाटन करा. (वर्तुळ न दाखविता)

मीथेनॉल

स्वाध्याय | Q २. ई. | Page 133

खालील रेणूसाठी इलेक्ट्रॉन-ठिपका संरचनेचे रेखाटन करा. (वर्तुळ न दाखविता)

पाणी

स्वाध्याय | Q ३. अ. | Page 133

पुढे दिलेल्या रेणुसूत्रावरून संयुगाची संभाव्य अशी सर्व रचनासूत्र (रेषा-संरचना) रेखाटा.

C3H8

स्वाध्याय | Q ३. आ. | Page 133

पुढे दिलेल्या रेणुसूत्रावरून संयुगाची संभाव्य अशी सर्व रचनासूत्र (रेषा-संरचना) रेखाटा.

C4H10

स्वाध्याय | Q ३. इ . | Page 133

पुढे दिलेल्या रेणुसूत्रावरून संयुगाची संभाव्य अशी सर्व रचनासूत्र (रेषा-संरचना) रेखाटा.

C3H4

स्वाध्याय | Q ४. अ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

संरचना - समघटकता

स्वाध्याय | Q ४. आ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

सहसंयुज बंध

स्वाध्याय | Q ४. इ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

सेंद्रिय संयुगातील विषम अणू

स्वाध्याय | Q ४. ई. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

क्रियात्मक गट

स्वाध्याय | Q ४. उ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

अल्केन

स्वाध्याय | Q ४. ऊ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

संपृक्त हायड्रोकार्बन

स्वाध्याय | Q ४. ए. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

समबहुवारिक

स्वाध्याय | Q ४. ऐ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

एकवारिक

स्वाध्याय | Q ४. ओ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

क्षपण

स्वाध्याय | Q ४. औ. | Page 133

उदाहरण देऊन पुढील संज्ञा स्पष्ट करा.

ऑक्सिडक

स्वाध्याय | Q ५. अ. | Page 133

खालील दिलेल्या रचनासूत्रासाठी आय् यू पॅक नावे लिहा.

\[\ce{CH3–CH2–CH2–CH3}\]

स्वाध्याय | Q ५. आ. | Page 133

खालील दिलेल्या रचनासूत्रासाठी आय् यू पॅक नावे लिहा.

\[\ce{CH3 – CHOH – CH3}\]

स्वाध्याय | Q ५. इ. | Page 134

खालील दिलेल्या रचनासूत्रासाठी आय् यू पॅक नावे लिहा.

\[\ce{CH3 – CH2 – COOH}\]

स्वाध्याय | Q ५. ई. | Page 134

खालील दिलेल्या रचनासूत्रासाठी आय् यू पॅक नावे लिहा.

\[\ce{CH3 – CH2 – NH2}\]

स्वाध्याय | Q ५. उ. | Page 134

खालील दिलेल्या रचनासूत्रासाठी आय् यू पॅक नावे लिहा.

\[\ce{CH3 – CHO}\]

स्वाध्याय | Q ५. ऊ. | Page 134

खालील दिलेल्या रचनासूत्रासाठी आय् यू पॅक नावे लिहा.

\[\ce{CH3 – CO – CH2 – CH3}\]

स्वाध्याय | Q ६. अ. | Page 134

कार्बनी संयुगांच्या खाली दिलेल्या रासायनिक अभिक्रियाचे प्रकार लिहा.

\[\ce{CH3 – CH2 – CH2 – OH → CH3 – CH2 – COOH }\]

स्वाध्याय | Q ६. आ. | Page 134

कार्बनी संयुगांच्या खाली दिलेल्या रासायनिक अभिक्रियाचे प्रकार लिहा.

\[\ce{CH3 – CH2 – CH3 → 3CO2 + 4H2O}\]

स्वाध्याय | Q ६. इ. | Page 134

कार्बनी संयुगांच्या खाली दिलेल्या रासायनिक अभिक्रियाचे प्रकार लिहा.

\[\ce{CH3 – CH = CH – CH3 + Br2 → CH3 – CHBr – CHBr – CH3}\]

स्वाध्याय | Q ६. ई. | Page 134

कार्बनी संयुगांच्या खाली दिलेल्या रासायनिक अभिक्रियाचे प्रकार लिहा.

\[\ce{CH3 – CH3 + Cl2 → CH3 – CH2Cl + HCl}\]

स्वाध्याय | Q ६. उ. | Page 134

कार्बनी संयुगांच्या खाली दिलेल्या रासायनिक अभिक्रियाचे प्रकार लिहा.

\[\ce{CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH → CH3 – CH2 – CH = CH2 + H2O}\]

स्वाध्याय | Q ६. ऊ. | Page 134

कार्बनी संयुगांच्या खाली दिलेल्या रासायनिक अभिक्रियाचे प्रकार लिहा.

\[\ce{CH3 – CH2 – COOH + NaOH → CH3 – CH2 – COO^-Na^+ + H2O}\]

स्वाध्याय | Q ६. ए. | Page 134

कार्बनी संयुगांच्या खाली दिलेल्या रासायनिक अभिक्रियाचे प्रकार लिहा.

\[\ce{CH3 – COOH + CH3 – OH → CH3 – COO – CH3 + H2O}\]

स्वाध्याय | Q ७. अ. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

पेंटेन -2- ओन

स्वाध्याय | Q ७. आ. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

2 - क्लोरोब्यूटेन

स्वाध्याय | Q ७. इ. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

प्रोपेन- 2 -ऑल

स्वाध्याय | Q ७. ई. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

मीथेनाल

स्वाध्याय | Q ७. उ. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

ब्युटेनॉइक ॲसिड

स्वाध्याय | Q ७. ऊ. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

1- ब्रोमोप्रोपेन

स्वाध्याय | Q ७. ए. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

इथेनामिन

स्वाध्याय | Q ७. ऐ. | Page 134

खाली दिलेल्या आय.यू.पी. ए. सी. नावासाठी रचनासूत्रे लिहा.

ब्यूटॅनोन

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ८. अ. | Page 134

कार्बनी संयुगांची संख्या खूप मोठी असण्यामागची कारणे काय आहेत?

स्वाध्याय | Q ८. आ. | Page 134

संपृक्त हायड्रोकार्बनांच्या संरचनेवरून त्यांचे किती प्रकार पडतात? त्यांची नावे उदाहरणासहित लिहा.

स्वाध्याय | Q ८. इ. | Page 134

ऑक्सीजन हा विषम अणू असलेले कोणतेही चार क्रियात्मक गट सांगून प्रत्येकी एका उदाहरणाचे नाव व रचनासूत्र लिहा.

स्वाध्याय | Q ८. ई. | Page 134

तीन वेगवेगळे विषम अणू असलेले तीन क्रियात्मक गट सांगून प्रत्येकी एका उदाहरणाचे नाव व रचनासूत्र लिहा.

स्वाध्याय | Q ८. उ. | Page 134

तीन नैसर्गिक बहुवारिकांची नावे सांगून ती कोठे आढळतात व कोणत्या एकवारिकापासून बनलेली आहेत ते लिहा.

स्वाध्याय | Q ८. ऊ. | Page 134

व्हिनेगार व गॅसोहोल म्हणजे काय? त्यांचे काय उपयोग आहेत?

स्वाध्याय | Q ८. ए. | Page 134

उत्प्रेरक म्हणजे काय? उत्प्रेरकांच्या उपयोगासाठी घडवून आणलेली कोणतीही एक अभिक्रिया लिहा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 9: कार्बनी संयुगे

स्वाध्याय
Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 - कार्बनी संयुगे

Balbharati solutions for Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 (कार्बनी संयुगे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 9 कार्बनी संयुगे are कार्बनी संयुगांमधील बंध (Bonds in Carbon compounds), कार्बन: एक आगळेवेगळे मूलद्रव्य (Carbon : A Versatile Element), हायड्रोकार्बन: संपृक्त व असंपृक्त (Hydrocarbons: Saturated and Unsaturated), कार्बनी संयुगांमधील क्रियात्मक गट (Functional groups in carbon compounds), समजातीय श्रेणी (Homologous series), कार्बनी संयुगांच्या नामकरण पद्धती, कार्बनी संयुगांचे रासायनिक गुणधर्म, ऑक्सीडीकरण (Oxidation), ज्वलन (Combusion), समावेशन अभिक्रिया (Addition Reaction), प्रतियोजन अभिक्रिया (Substitution Reaction), ईथेनॉलचे रासायनिक गुणधर्म, ईथेनॉइक ॲसिडचे रासायनिक गुणधर्म, महारेणू व बहुवारिके (Macro molecules and Polymers).

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions कार्बनी संयुगे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 9 कार्बनी संयुगे 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×