Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - गुरुत्वाकर्षण [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Chapter 1: गुरुत्वाकर्षण

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 14 - 15]

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 गुरुत्वाकर्षण स्वाध्याय [Pages 14 - 15]

स्वाध्याय | Q १. | Page 14

खालील तक्त्यातील तीनही स्तंभातील नोंदी मधील संबंध लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे तक्ता परत लिहा. 

II  III
वस्तुमान m/s2 केंद्राजवळ शून्य
वजन kg जडत्वाचे माप
गुरुत्व त्वरण  Nm2/kg2 संपूर्ण विश्वात सारखे
गुरुत्व स्थिरांक N उंचीवर अवलंबून आहे.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q २. अ. | Page 14

वजन व वस्तुमान यातील फरक काय आहे?

स्वाध्याय | Q 2. अ. | Page 14

एखाद्या वस्तूचे पृथ्वीवरील वस्तुमान व वजन मंगळावरही तेवढेच असतील का? का?

स्वाध्याय | Q २. आ. | Page 14

मुक्त पतन, गुरुत्व त्वरण, मुक्ति वेग व अभिकेंद्री बल म्हणजे काय?

स्वाध्याय | Q २. इ. | Page 14

केप्लरचे तीन नियम लिहा. त्यामुळे न्यूटनला आपला गुरुत्व सिद्धांत मांडण्यात कशी मदत झाली?

स्वाध्याय | Q २. ई. | Page 15

एक दगड u वेगाने वर फेकल्यावर h उंची पर्यंत पोचतो व नंतर खाली येतो. सिद्ध करा की त्याला वर जाण्यास जितका वेळ लागतो तितकाच वेळ खाली येण्यास लागतो.

स्वाध्याय | Q २. उ. | Page 15

समजा की g चे मूल्य अचानक दुप्पट झाले तर, एका जड वस्तूला जमिनीवरून ओढून नेणे दुपटीने अधिक कठीण होईल का? का?

स्वाध्याय | Q ३. | Page 15

पृथ्वीच्या केंद्रावर ‘g’ चे मूल्य शून्य असते याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 15

सिद्ध करा की, एका ताऱ्यापासून R अ‍ंतरावर असलेल्या ग्रहाचा परिभ्रमणकाल T आहे. जर तोच ग्रह 2R अंतरावर असल्यास त्याचा परिभ्रमणकाल `sqrt(8)"T"` असेल.

उदाहरणे सोडवा.

स्वाध्याय | Q ५. अ. | Page 15

जर एका ग्रहावर एक वस्तू 5 m वरून खाली येण्यास 5 सेकंद घेत असेल तर त्या ग्रहावरील गुरुत्व त्वरण किती?

स्वाध्याय | Q ५. आ. | Page 15

ग्रह ‘क’ ची त्रिज्या ‘ख’ ग्रहाच्या त्रिज्येच्या अर्धी आहे. ‘क’ चे वस्तुमान MA आहे. जर ‘ख’ ग्रहावरील g चे मूल्य ‘क’ ग्रहावरील मूल्याच्या अर्धे असेल तर ‘ख’ ग्रहाचे वस्तुमान किती असेल?

स्वाध्याय | Q ५. इ. | Page 15

एका वस्तूचे वस्तुमान व पृथ्वीवरील वजन अनुक्रमे 5 kg व 49 N आहेत. जर चंद्रावर g चे मूल्य पृथ्वीच्या एक षष्ठांश असेल तर त्या वस्तूचे वस्तुमान व वजन चंद्रावर किती असेल?

स्वाध्याय | Q ५. ई. | Page 15

एक वर फेकलेली वस्तू 500 मी उंचीपर्यंत जाते. तिचा आरंभीचा वेग किती असेल? त्या वस्तूस वर जाऊन परत खाली येण्यास किती वेळ लागेल? g = 10 m/s2

स्वाध्याय | Q ५. उ. | Page 15

एक चेंडू टेबलावरून खाली पडतो व 1 सेकंदात जमिनीवर पोचतो. g = 10 m/s2 असेल तर टेबलाची उंची व चेंडूचा जमिनीवर पोहोचतानाचा वेग किती असेल?

स्वाध्याय | Q ५. ऊ. | Page 15

पृथ्वी व चंद्र यांची वस्तुमाने अनुक्रमे 6 x 1024 kg व 7.4 x 1022 kg आहेत व त्या दोन्हीमधील अंतर 3.84 x 105 km आहे. त्या दोन्हीमधील गुरुत्व बल किती असेल? दिलेले G = 6.7 x 10-11 Nm2/kg2 .

स्वाध्याय | Q ५. ए. | Page 15

पृथ्वीचे वजन 6 x 1024 kg आहे व तिचे सूर्यापासूनचे अंतर 1.5 x 1011 m आहे. जर त्या दोन्हीमधील गुरुत्व बल 3.5 x 1022 N असेल तर सूर्याचे वस्तुमान किती?

Advertisement Remove all ads

Chapter 1: गुरुत्वाकर्षण

स्वाध्याय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - गुरुत्वाकर्षण

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 (गुरुत्वाकर्षण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 गुरुत्वाकर्षण are गुरुत्वाकर्षण (Gravitation), वर्तुळाकार गती (Circular motion), केप्लरचे नियम (Kepler’s Laws), न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत (Newton’s universal law of gravitation), पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल (Earth’s gravitational force), पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण (Earth’s gravitational acceleration), वस्तुमान व वजन (Mass and Weight), मुक्त पतन (Free fall), अभिकेंद्री बल (Centripetal force), ‘G’ च्या मूल्यात होणारे बदल, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (Gravitational potential energy), मुक्तिवेग (Escape velocity).

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions गुरुत्वाकर्षण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 गुरुत्वाकर्षण 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×