Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard

Balbharati solutions for Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] chapter 7 - उपपदविभक्तयः [Latest edition]

Chapters

सुगमसंस्कृतम् ।

   Chapter 1: सङ्ख्याः।

   Chapter 2: चित्रपदकोष:।

   Chapter 4: समयः।

प्रथमं सत्रम् ।

   Chapter 1: सुष्ठु गृहीतः चौरः।

   Chapter 2: अव्ययमाला।

   Chapter 3: किं मिथ्या ? किं वास्तवम् ?

   Chapter 4: विध्यर्थमाला।

   Chapter 5: वीरवनिता विश्पला।

   Chapter 6: पिनकोड्प्रवर्तक:, महान् संस्कृतज्ञः !

द्वितीयं सत्रम् ।

   Chapter 7: सूक्तिसुधा।

   Chapter 8: मनसः स्वच्छता।

   Chapter 9: अमरकोषः।

   Chapter 10: काव्यशास्त्रविनोद:।

   Chapter 11: मनोराज्यस्य फलम्।

रम्यसंस्कृतम् ।

   Chapter 1: किं कृत्वा ? किं कर्तुम् ?

   Chapter 2: वर्णानां साहचर्यम्।

   Chapter 3: किं करवाणि ?

   Chapter 4: किं कुर्यात् ? किं भवेत् ?

   Chapter 5: क्रियापदं किं कथयति ? - १

   Chapter 6: कः कृतवान् ? का कृतवती ?

▶ Chapter 7: उपपदविभक्तयः

   Chapter 8: सङ्ख्याविशेषणानि - १

   Chapter 9: सङ्ख्याविशेषणानि - २

   Chapter 10: क्रियापदं किं कथयति? - २

   Chapter 11: केन कृतम् ?

   Chapter 12: विशेषणविस्तार:।

   Chapter 1. ई: लोट्लकारः।

   Chapter 1. इ: धातुसाधितानि-अव्ययानि।

   Chapter 1. आ: सर्वनामानि।

भाषासूत्रम् ।

   Chapter 1. अ: नामानि।

   Chapter 2. आ: समासाः।

   Chapter 2. अ: विधिलिङ्लकारः।(विध्यर्थः)

   Chapter 3. अ: व्यञ्जनान्तनामानि

   Chapter 3. आ: सर्वनामानि।

   Chapter 3. इ: धातूनां द्वितीयः समूहः।

   Chapter 3. ई: कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं च

   Chapter 3. उ: तत्पुरुषः

   Chapter 4. अ: लृट्लकारः (द्वितीयः भविष्यत्कालः)

   Chapter 4. आ: भूतकालवाचक-धातुसाधित-विशेषणानि

   Chapter 1: शब्दकोष:।

   Chapter 2: पदाभ्यासः।

   Chapter 3: सन्धिकोषः

Balbharati solutions for Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] chapter 7 - उपपदविभक्तयः - Shaalaa.com
Advertisements
Advertisements

Solutions for Chapter 7: उपपदविभक्तयः

Below listed, you can find solutions for Chapter 7 of Maharashtra State Board Balbharati for Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा].


अव्ययानिधातवः
अव्ययानि [Page 27]

Balbharati solutions for Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] Chapter 7 उपपदविभक्तयः अव्ययानि [Page 27]

अव्ययानि | Q १. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

अभितः = ______

अव्ययानि | Q २. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

परितः = ______

अव्ययानि | Q ३. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

उभयतः = ______

अव्ययानि | Q ४. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

प्रति = ______

अव्ययानि | Q ५. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

विना = ______

अव्ययानि | Q ६. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

सह = ______

अव्ययानि | Q ७. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

अलम्‌ = ______

अव्ययानि | Q ८. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

नमः = ______

अव्ययानि | Q ९. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

बहिः = ______

अव्ययानि | Q १०. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

कृते = ______

अव्ययानि | Q ११. | Page 27

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

समीपे = ______

धातवः [Page 36]

Balbharati solutions for Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] Chapter 7 उपपदविभक्तयः धातवः [Page 36]

धातवः | Q १. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

गम्‌ = ______

धातवः | Q २. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

कुप्‌ = ______

धातवः | Q ३. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

क्रुध्‌ = ______

धातवः | Q ४. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

दा-यच्छ्‌ = ______

धातवः | Q ५. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

कथ्‌ = ______

धातवः | Q ६. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

रक्ष्‌ = ______

धातवः | Q ७. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

वि + रम्‌ = ______

धातवः | Q ८. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

स्निह् = ______

धातवः | Q ९. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

रुच्‌ = ______

धातवः | Q १०. | Page 36

अव्ययस्य विशिष्टं अव्ययरूपस्य आवश्यकता भवति। अधोक्तम् अस्ति।

स्पृह्‌ = ______

Solutions for Chapter 7: उपपदविभक्तयः

अव्ययानिधातवः
Balbharati solutions for Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] chapter 7 - उपपदविभक्तयः - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] chapter 7 - उपपदविभक्तयः

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] Maharashtra State Board 7 (उपपदविभक्तयः) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] chapter 7 उपपदविभक्तयः are उपपदविभक्तयः (धातवः)।, व्याकरणवीथि [नववी कक्षा], लेखनकौशलम्। [नववी कक्षा].

Using Balbharati Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] solutions उपपदविभक्तयः exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 7, उपपदविभक्तयः Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] additional questions for Mathematics Sanskrit Composite - Anand 9th Standard [सयुक्त-सस्कृतम्‌ - आनन्दः नवमी कक्षा] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×