Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 7 - महत्त्वमापन [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 7 - महत्त्वमापन - Shaalaa.com
Advertisements
Advertisements

Solutions for Chapter 7: महत्त्वमापन

Below listed, you can find solutions for Chapter 7 of Maharashtra State Board Balbharati for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी].


सरावसंच 7.1सरावसंच 7.2सरावसंच 7.3सरावसंच 7.4संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7
सरावसंच 7.1 [Page 145]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 7 महत्त्वमापन सरावसंच 7.1 [Page 145]

सरावसंच 7.1 | Q 1. | Page 145

एका शंकूच्या तळाची त्रिज्या 1.5 सेमी असून त्याची लंब उंची 5 सेमी आहे, तर त्या शंकूचे घनफळ काढा.

सरावसंच 7.1 | Q 2. | Page 145

6 सेमी व्यास असलेल्या गोलाचे घनफळ काढा.

सरावसंच 7.1 | Q 3. | Page 145

एका लंबवृत्तचितीच्या तळाची त्रिज्या 5 सेमी व उंची 40 सेमी असेल तर तिचे एकूण पृष्ठफळ काढा.

सरावसंच 7.1 | Q 4. | Page 145

एका गोलाची त्रिज्या 7 सेमी असेल तर त्याचे वक्रपृष्ठफळ काढा.

सरावसंच 7.1 | Q 5. | Page 145

धातूच्या एका इष्टिकाचितीची लांबी, रुंदी आणि उंची अनुक्रमे 44 सेमी, 21 सेमी आणि 12 सेमी आहे. ती वितळवून 24 सेमी उंचीचा शंकू तयार केला. तर शंकूच्या तळाची त्रिज्या काढा.

सरावसंच 7.1 | Q 6. | Page 145

खालील दिलेल्या आकृतीमधील भांड्यांची मापे पाहा. त्यावरून वृत्तचिती आकाराच्या भांड्यात किती जग भरून पाणी मावेल हे काढा.

पाण्याचा शंक्वाकृती जग

वृत्तचिती आकाराचे भांडे 

सरावसंच 7.1 | Q 7. | Page 145

वृत्तचिती व शंकू समान तळाचे आहेत. वृत्तचितीवर शंकू ठेवला. वृत्तचिती भागाची उंची 3 सेमी असून तळाचे क्षेत्रफळ 100 चौसेमी आहे. जर संपूर्ण घनाकृतीचे घनफळ 500 घसेमी असेल तर संपूर्ण घनाकृतीची उंची काढा.

सरावसंच 7.1 | Q 8. | Page 145

शेजारील चित्रात दिलेल्या माहितीवरून; अर्धगोल, वृत्तचिती व शंकूपासून तयार झालेल्या खेळण्याचे एकूण पृष्ठफळ काढा.

 

सरावसंच 7.1 | Q 9. | Page 145

आकृती मध्ये वृत्तचिती आकाराच्या चपट्या गोळ्यांचे 10 सेमी लांबीचे एक वेष्टन आहे. एका गोळीची त्रिज्या 7 मिमी आणि उंची 5 मिमी असल्यास अशा किती गोळ्या त्या वेष्टनात मावतील?

सरावसंच 7.1 | Q 10. | Page 145

आकृती मध्ये मुलांचे एक खेळणे आहे. ते एक अर्धगोल व एक शंकू यांच्या सहाय्याने केले आहे. आकृतीत दर्शविलेल्या मापांवरून खेळण्याचे घनफळ व पृष्ठफळ काढा. (π = 3.14)

सरावसंच 7.1 | Q 11. | Page 145

आकृतीत दाखविलेल्या बीच बॉलचे पृष्ठफळ व घनफळ काढा.

सरावसंच 7.1 | Q 12. | Page 145

आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एका वृत्तचिती आकाराच्या ग्लासमध्ये पाणी आहे व त्यामध्ये एक धातूची 2 सेमी व्यासाची गोळी बुडालेली आहे. तर पाण्याचे घनफळ काढा.

 

सरावसंच 7.2 [Page 148]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 7 महत्त्वमापन सरावसंच 7.2 [Page 148]

सरावसंच 7.2 | Q 1. | Page 148

30 सेमी उंची असलेल्या शंकूछेदाच्या आकाराच्या पाण्याच्या बादलीच्या वर्तुळाकार बाजूंच्या त्रिज्या 14 सेमी व 7 सेमी असल्यास बादलीमध्ये किती लीटर पाणी मावेल? (1 लीटर = 1000 घसेमी)

सरावसंच 7.2 | Q 2. | Page 148

शंकूछेदाच्या वर्तुळाकार भागांच्या त्रिज्या 14 सेमी व 6 सेमी आहेत व त्याची उंची 6 सेमी असल्यास पुढील किमती काढा. (π = 3.14)

(1) शंकूछेदाचे वक्रपृष्ठफळ

(2) शंकूछेदाचे एकूण पृष्ठफळ

(3) शंकूछेदाचे घनफळ

सरावसंच 7.2 | Q 3. | Page 148

आकृती मध्ये एका शंकूछेदाच्या वर्तुळाकार पायांचे परीघ अनुक्रमे 132 सेमी व 88 सेमी आहेत व उंची 24 सेमी आहे. तर त्या शंकूछेदाचे वक्रपृष्ठफळ काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा. (π = `22/7`)

परीघ1 = 2πr1 = 132

r1 = `132/(2π)` = `square` सेमी 

परीघ2 = 2πr2 = 88

r= `88/(2pi) = square` सेमी

शंकूछेदाची तिरकस उंची = l

l = `sqrt(h^2 + (r_1 - r_2)^2)`

l = `sqrt(square^2 + square^2)`

l = `square` सेमी

शंकूछेदाचे वक्रपृष्ठफळ = `pi(r_1 + r_2)l`

= `pi xx square xx square`

= `square` चौसेमी

सरावसंच 7.3 [Pages 154 - 155]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 7 महत्त्वमापन सरावसंच 7.3 [Pages 154 - 155]

सरावसंच 7.3 | Q 1. | Page 154

वर्तुळाची त्रिज्या 10 सेमी आहे. वर्तुळकंसाचे माप 54° असल्यास त्या कंसाने मर्यादित केलेल्या वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा. (π =3.14) 

सरावसंच 7.3 | Q 2. | Page 154

एका वर्तुळकंसाचे माप 80° आणि त्रिज्या 18 सेमी आहे, तर त्या वर्तुळकंसाची लांबी शोधा. (π = 3.14) 

सरावसंच 7.3 | Q 3. | Page 154

वर्तुळपाकळीची त्रिज्या 3.5 सेमी असून तिच्या वर्तुळकंसाची लांबी 2.2 सेमी आहे, तर वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा. 

सरावसंच 7.3 | Q 4. | Page 154

वर्तुळाची त्रिज्या 10 सेमी आहे , त्याच्या एका वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ 100 चौसेमी आहे, तर तिच्या संगत विशाल वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा. (π = 3.14) 

सरावसंच 7.3 | Q 5. | Page 154

15 सेमी त्रिज्या असलेल्या एका वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ 30 चौसेमी असेल तर संबंधित वर्तुळकंसाची लांबी काढा.

सरावसंच 7.3 | Q 6. | Page 154

शेजारील आकृतीत वर्तुळाची त्रिज्या 7 सेमी आहे आणि m(कंस MBN) = 60° तर

(1) वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढा.

(2) A(O - MBN) काढा.

(3) A(O - MCN) काढा.

 

सरावसंच 7.3 | Q 7. | Page 155

3.4 सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळपाकळीची परिमिती 12.8 सेमी आहे तर वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा.

सरावसंच 7.3 | Q 8. | Page 155

आकृतीमध्ये, बिंदू O हे वर्तुळपाकळीचे केंद्र आहे. ∠ROQ = ∠MON = 60°, OR = 7 सेमी, OM = 21 सेमी, तर कंस RXQ व कंस MYN ची लांबी काढा. `(π = 22/7)` 

 

सरावसंच 7.3 | Q 9. | Page 155

आकृतीत A(P-ABC) = 154 चौसेमी आणि वर्तुळाची त्रिज्या 14 सेमी असेल, तर

(1) ∠APC चे माप काढा.

(2) कंस ABC ची लांबी काढा.

 

सरावसंच 7.3 | Q 10. (1) | Page 155

वर्तुळपाकळीची त्रिज्या 7 सेमी आहे. जर वर्तुळपाकळीच्या कंसाचे माप पुढीलप्रमाणे दिलेले आहे, तर त्या वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा.

30°

सरावसंच 7.3 | Q 10. (2) | Page 155

वर्तुळपाकळीची त्रिज्या 7 सेमी आहे. जर वर्तुळपाकळीच्या कंसाचे माप पुढीलप्रमाणे दिलेले आहे, तर त्या वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा.

210°

सरावसंच 7.3 | Q 10. (3) | Page 155

वर्तुळपाकळीची त्रिज्या 7 सेमी आहे. जर वर्तुळपाकळीच्या कंसाचे माप पुढीलप्रमाणे दिलेले आहे, तर त्या वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा.

3 काटकोन

सरावसंच 7.3 | Q 11. | Page 155

लघुवर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ 3.85 चौसेमी व संगत केंद्रीय कोनाचे माप 36° असल्यास त्या वर्तुळाची त्रिज्या काढा.

सरावसंच 7.3 | Q 12. | Page 155

आकृतीत `square`PQRS हा आयत असून PQ = 14 सेमी, QR = 21 सेमी, तर आकृतीत दाखविलेल्या x, y आणि z या प्रत्येक भागाचे क्षेत्रफळ काढा.

 

सरावसंच 7.3 | Q 13. | Page 155

ΔLMN हा समभुज त्रिकोण आहे. LM = 14 सेमी. त्रिकोणाचा प्रत्येक शिरोबिंदू केंद्रबिंदू मानून व 7 सेमी त्रिज्या घेऊन आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे तीन वर्तुळपाकळ्या काढल्या. त्यावरून,

(1) A (ΔLMN) = ?

(2) एका वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ काढा.

(3) तीन वर्तुळपाकळ्यांचे एकूण क्षेत्रफळ काढा.

(4) रेखांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढा. 

सरावसंच 7.4 [Pages 159 - 160]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 7 महत्त्वमापन सरावसंच 7.4 [Pages 159 - 160]

सरावसंच 7.4 | Q 1. | Page 159

आकृतीमध्ये A केंद्र असलेल्या वर्तुळात ∠ABC = 45°, AC = `7sqrt2` सेमी, तर वर्तुळखंड BXC चे क्षेत्रफळ काढा. (π = 3.14, `sqrt2` = 1.41) 

सरावसंच 7.4 | Q 2. | Page 159

आकृती मध्ये O हे वर्तुळकेंद्र आहे. m(कंस PQR) = 60°, OP = 10 सेमी, तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढा. (π = 3.14, `sqrt3` = 1.73) 

 

सरावसंच 7.4 | Q 3. | Page 160

A केंद्र असलेल्या वर्तुळात ∠PAR = 30° AP = 7.5 तर, वर्तुळखंड PQR चे क्षेत्रफळ काढा. (π = 3.14) 

 

सरावसंच 7.4 | Q 4. | Page 160

केंद्र O असलेल्या वर्तुळात PQ ही जीवा आहे. ∠POQ = 90°, आणि छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ 114 चौसेमी आहे, तर वर्तुळाची त्रिज्या काढा. (π = 3.14) 

सरावसंच 7.4 | Q 5. | Page 160

15 सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाची PQ ही जीवा वर्तुळाच्या केंद्राशी 60° चा कोन करते. त्या जीवेमुळे झालेल्या विशालवर्तुळखंड आणि लघुवर्तुळखंड यांची क्षेत्रफळे काढा. (π = 3.14, `sqrt3` = 1.73) 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 [Pages 160 - 163]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 7 महत्त्वमापन संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 [Pages 160 - 163]

खाली दिलेल्या पर्यायांमधून अचूक पर्याय निवडा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (1) | Page 160

जर वर्तुळाचा परीघ व वर्तुळाचे क्षेत्रफळ यांचे गुणोत्तर 2ः7 असेल तर वर्तुळाचा परीघ किती?

 • 14π

 • `7/pi`

 • `14/pi`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (2) | Page 160

44 सेमी लांबी असलेल्या वर्तुळकंसाचे माप 160° असेल तर त्या वर्तुळाचा परीघ किती?

 • 66 सेमी

 • 44 सेमी

 • 160 सेमी

 • 99 सेमी

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (3) | Page 160

कंसाचे माप 90° आणि त्रिज्या 7 सेमी असलेल्या वर्तुळपाकळीची परिमिती काढा.

 • 44 सेमी

 • 25 सेमी

 • 36 सेमी

 • 56 सेमी

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (4) | Page 160

तळाची त्रिज्या 7 सेमी व उंची 24 सेमी असलेल्या शंकूचे वक्रपृष्ठफळ किती?

 • 440 सेमी2

 • 550 सेमी

 • 330 सेमी

 • 110 सेमी

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (5) | Page 160

5 सेमी त्रिज्येच्या वृत्तचितीचे वक्रपृष्ठफळ 440 सेमी2 असल्यास त्या वृत्तचितीची उंची किती? 

 • `44/pi`सेमी

 • 22π सेमी

 • 14π सेमी

 • `22/pi`सेमी

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (6) | Page 160

एक शंकू वितळवून त्याच्या तळाच्या त्रिज्येएवढ्याच त्रिज्येची वृत्तचिती तयार केली. जर वृत्तचितीची उंची 5 सेमी असेल तर शंकूची उंची किती?

 • 15 सेमी

 • 10 सेमी

 • 18 सेमी

 • 5 सेमी

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (7) | Page 161

0.01 सेमी बाजू असलेल्या घनाचे घनफळ किती घसेमी? 

 • 1

 • 0.001

 • 0.0001

 • 0.000001

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 1. (8) | Page 161

एक घनमीटर घनफळ असलेल्या घनाच्या बाजूची लांबी किती?

 • 1 सेमी

 • 10 सेमी

 • 100 सेमी

 • 1000 सेमी 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 2. | Page 161

एका शंकूछेदाच्या आकाराच्या कपडे धुण्याच्या टबची उंची 21 सेमी आहे. टबच्या दोन्ही वर्तुळाकार बाजूंच्या त्रिज्या 20 सेमी व 15 सेमी आहेत. तर टबमध्ये किती लीटर पाणी मावेल? `(π = 22/7)`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 3. | Page 161

प्लॅस्टिकच्या 1 सेमी त्रिज्येच्या लहान गोळ्या वितळवून वृत्तचिती आकाराची नळी तयार केली. नळीची जाडी 2 सेमी उंची 90 सेमी व बाह्यत्रिज्या 30 सेमी असेल तर त्या नळीसाठी किती गोळ्या वितळवल्या असतील?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 4. | Page 161

लांबी 16 सेमी, रुंदी 11 सेमी व उंची 10 सेमी असलेल्या धातूच्या इष्टिकाचितीपासून ज्याची जाडी 2 मिमी आहे व व्यास 2 सेमी आहे अशी काही नाणी तयार केली, तर किती नाणी तयार होतील?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 5. | Page 161

एका रोलरचा व्यास 120 सेमी आणि लांबी 84 सेमी आहे. एक मैदान एकदा सपाट करण्यासाठी रोलरचे 200 फेरे पूर्ण होतात. तर 10 रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने ते मैदान सपाट करण्याचा एकूण खर्च काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 6. | Page 161

व्यास 12 सेमी व जाडी 0.01 मीटर असलेला एक धातूचा पोकळ गोल आहे. तर त्या गोलाच्या बाहेरील भागाचे पृष्ठफळ काढा व धातूची घनता 8.88 ग्रॅम प्रति घनसेंटिमीटर असल्यास त्या गोलाचे वस्तुमान काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 7. | Page 161

एका लंबवृत्तचितीच्या आकाराच्या बादलीचा तळाचा व्यास 28 सेमी व उंची 20 सेमी आहे. ही बादली वाळूने पूर्ण भरली आहे. त्या बादलीतील वाळू जमिनीवर अशा रीतीने ओतली, की वाळूचा शंकू तयार होईल. वाळूच्या शंकूची उंची 14 सेमी असेल तर शंकूच्या तळाचे क्षेत्रफळ काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 8. | Page 161

एका धातूच्या गोळ्याची त्रिज्या 9 सेमी आहे. तो गोल वितळवून 4 मिमी व्यासाची धातूची तार काढली, तर त्या तारेची लांबी किती मीटर असेल?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 9. | Page 161

6 सेमी त्रिज्या असलेल्या एका वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ 15π सेमी2 आहे, तर त्या पाकळीच्या कंसाचे माप काढा व वर्तुळकंसाची लांबी काढा. 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 10. | Page 161

आकृतीत P हा वर्तुळाचा केंद्र असून रेख AB ही जीवा आहे. PA = 8 सेमी आणि जीवा AB वर्तुळकेंद्रापासून 4 सेमी अंतरावर असेल, तर रेखांकित भागाचे क्षेत्रफळ A काढा. (π = 3.14, `sqrt3` = 1.73)

 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 11. | Page 162

वर्तुळपाकळी A-PCQ मध्ये `square`ABCD हा चौरस आहे. C - BXD या पाकळीची त्रिज्या 20 सेमी असेल तर रेखांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी खालील कृती करा.

उकल: चौरस ABCD ची बाजूृ = वर्तुळपाकळी C - BXD ची त्रिज्या = `square` सेमी 

चौरसाचे क्षेत्रफळ = बाजूृ= `square^2` = `square` ...(l)

चौरसातील रेखांकित भागाचे क्षेत्रफळ = चौरस ABCD चे क्षेत्रफळ - वर्तुळपाकळी C - BXD चे क्षेत्रफळ

= `square - θ/360 xx pir^2`

= `square - 90/360 xx 3.14/1 xx 400/1`

= `square - 314`

= `square`

मोठ्या वर्तुळपाकळीची त्रिज्या = चौरस ABCD च्या कर्णाची लांबी

= `20sqrt2`

माेठ्या वर्तुळपाकळीतील चौरसाबाहेरील रेखांकित भागाचे क्षेत्रफळ

= वर्तुळपाकळी A - PCQ चे क्षेत्रफळ - चौरस ABCD चे क्षेत्रफळ

= A(A - PCQ) - A(`square` ABCD)

= `(θ/360 xx pi xx r^2) - square^2`

=  `90/360 xx 3.14(20sqrt2)^2 - (20)^2`

= `square - square`

= `square`

∴ रेखांकित भागाचे एकूण क्षेत्रफळ = 86 + 228 = 314 चौसेमी 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7 | Q 12. | Page 163

O आणि P केंद्र असलेली वर्तुळे बिंदू A मध्ये आतून स्पर्श करतात. जर, BQ = 9, DE = 5, तर वर्तुळाच्या त्रिज्या शोधण्यासाठी खालील कृती करा. 

उकल: मोठ्या वर्तुळाची त्रिज्या R मानू. 

लहान वर्तुळाची त्रिज्या r मानू.

OA, OB, OC आणि OD या मोठ्या वर्तुळाच्या त्रिज्या

∴ OA = OB = OC = OD = R

PQ = PA = r

OQ = OB - BQ = `square`

OE = OD - DE = `square`

P केंद्र असलेल्या वर्तुळात दोन जीवांच्या आंतरविभाजनाच्या गुणधर्मानुसार

OQ × OA = OE × OF

`square xx "R" = square xx square` (∵ OE = OF)

R2 - 9R = R2 - 10R + 25

R = `square`

AQ = 2r = AB - BQ

2r = 50 - 9 = 41

r = `square = square`

Solutions for Chapter 7: महत्त्वमापन

सरावसंच 7.1सरावसंच 7.2सरावसंच 7.3सरावसंच 7.4संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 7
Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 7 - महत्त्वमापन - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 7 - महत्त्वमापन

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 7 (महत्त्वमापन) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 7 महत्त्वमापन are इष्टिकाचिती पृष्ठफळ, इष्टिकाचितीचे घनफळ, घनाचे पृष्ठफळ, घनाचे घनफळ, वृत्तचिती पृष्ठफळ, वृत्तचितीचे घनफळ, शंकूचे पृष्ठफळ (Surface area of cone), शंकूचे घनफळ, गोलाचे पृष्ठफळ, गोलाचे घनफळ, अर्धगोलाचे पृष्ठफळ (Surface area of hemisphere), अर्धगोलाचे घनफळ (Volume of hemisphere), शंकूछेद (frustum of the cone), वर्तुळपाकळी (Sector of a circle), वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ (Area of a sector), वर्तुळकंसाची लांबी (Length of an arc), वर्तुळखंड (segment of a circle), वर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ (Area of a Segment).

Using Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] solutions महत्त्वमापन exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 7, महत्त्वमापन Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×