Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 5 - निर्देशक भूमिती [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 5 - निर्देशक भूमिती - Shaalaa.com
Advertisements
Advertisements

Solutions for Chapter 5: निर्देशक भूमिती

Below listed, you can find solutions for Chapter 5 of Maharashtra State Board Balbharati for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी].


सरावसंच 5.1सरावसंच 5.2सरावसंच 5.3संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5
सरावसंच 5.1 [Page 107]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 5 निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.1 [Page 107]

सरावसंच 5.1 | Q 1. (1) | Page 107

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा.

A(2, 3), B(4, 1) 

सरावसंच 5.1 | Q 1. (2) | Page 107

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा.

P(-5, 7), Q(-1, 3)

सरावसंच 5.1 | Q 1. (3) | Page 107

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा.

R(0, -3), S`(0, 5/2)`

सरावसंच 5.1 | Q 1. (4) | Page 107

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या जोडीतील अंतर काढा.

L(5, -8), M(-7, -3)

सरावसंच 5.1 | Q 1. (5) | Page 107

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या जोडीतील अंतर काढा.

T(-3, 6), R(9, -10) 

सरावसंच 5.1 | Q 1. (6) | Page 107

खाली दिलेल्या बिंदूंच्या जोडीतील अंतर काढा.

W`((-7)/2 , 4)`, X(11, 4)

सरावसंच 5.1 | Q 2. (1) | Page 107

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत हे ठरवा.

A(1, -3), B(2, -5), C(-4, 7)

सरावसंच 5.1 | Q 2. (2) | Page 107

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत हे ठरवा.

L(-2, 3), M(1, -3), N(5, 4)

सरावसंच 5.1 | Q 2. (3) | Page 107

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत हे ठरवा.

R(0, 3), D(2, 1), S(3, -1)

सरावसंच 5.1 | Q 2. (4) | Page 107

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत हे ठरवा.

P(-2, 3), Q(1, 2), R(4, 1)

सरावसंच 5.1 | Q 3. | Page 107

X - अक्षावरील असा बिंदू शोधा की जो बिंदू A(-3, 4) आणि B(1, -4) यांच्यापासून समदूर आहे.

सरावसंच 5.1 | Q 4. | Page 107

P(-2, 2), Q(2, 2) आणि R(2, 7) हे काटकोन त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत, हे पडताळून पाहा.

सरावसंच 5.1 | Q 5. | Page 107

P(2, -2), Q(7, 3), R(11, -1) आणि S(6, -6) हे शिरोबिंदू असलेला चौकोन समांतरभुज आहे हे दाखवा.

सरावसंच 5.1 | Q 6. | Page 107

A(-4, -7), B(-1, 2), C(8, 5) आणि D(5, -4) हे ABCD या समभुज चौकोनाचे शिरोबिंदू आहेत हे दाखवा.

सरावसंच 5.1 | Q 7. | Page 107

जर बिंदू L(x, 7) आणि M(1, 15) यातील अंतर 10 असेल, तर x ची किंमत काढा.

सरावसंच 5.1 | Q 8. | Page 107

A(1, 2), B(1, 6), C(1 + `2sqrt3` , 4) हे समभुज त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत हे दाखवा.

सरावसंच 5.2 [Pages 115 - 116]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 5 निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.2 [Pages 115 - 116]

सरावसंच 5.2 | Q 1. | Page 115

जर P बिंदू हा A(-1, 7) आणि B(4, -3) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाचे 2 : 3 या गुणोत्तरात विभाजन करत असेल तर P बिंदूचे निर्देशक काढा.

सरावसंच 5.2 | Q 2. (1) | Page 115

खालील दिलेल्या उदाहरणात रेख PQ चे a : b या गुणोत्तरात विभाजन करणाऱ्या A या बिंदूचे निर्देशक काढा.

P(-3, 7), Q(1, -4), a : b = 2 : 1

सरावसंच 5.2 | Q 2. (2) | Page 115

खालील दिलेल्या उदाहरणात रेख PQ चे a : b या गुणोत्तरात विभाजन करणाऱ्या A या बिंदूचे निर्देशक काढा.

P(-2, -5), Q(4, 3), a : b = 3 : 4

सरावसंच 5.2 | Q 2. (3) | Page 115

खालील दिलेल्या उदाहरणात रेख PQ चे a : b या गुणोत्तरात विभाजन करणाऱ्या A या बिंदूचे निर्देशक काढा.

P(2, 6), Q(-4, 1), a : b = 1 : 2

सरावसंच 5.2 | Q 3. | Page 115

P-T-Q असून, बिंदू T(-1, 6) हा बिंदू P(-3, 10) आणि बिंदू Q(6, -8) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाला कोणत्या गुणोत्तरात विभागतो?

सरावसंच 5.2 | Q 4. | Page 115

रेख AB हा वर्तुळाचा व्यास असून बिंदू P हे केंद्र आहे. A(2, -3)आणि P (-2, 0) असल्यास B बिंदूचे निर्देशक काढा.

सरावसंच 5.2 | Q 5. | Page 115

बिंदू A(8, 9) आणि B(1, 2) यांना जोडणाऱ्या रेख AB चे P(k, 7) हा बिंदू कोणत्या गुणोत्तरात विभाजन करतो ते काढा आणि k ची किंमत काढा.

सरावसंच 5.2 | Q 6. | Page 115

(22, 20) आणि (0, 16) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे निर्देशक काढा.

सरावसंच 5.2 | Q 7. (1) | Page 115

खाली त्रिकोणाचे शिरोबिंदू दिलेले आहेत. तर त्रिकोणाच्या मध्यगासंपातबिंदूचे निर्देशक काढा.

(–7, 6), (2, –2), (8, 5)

सरावसंच 5.2 | Q 7. (2) | Page 115

खाली त्रिकोणाचे शिरोबिंदू दिलेले आहेत. तर त्रिकोणाच्या मध्यगासंपातबिंदूचे निर्देशक काढा.

(3, -5), (4, 3), (11, -4)

सरावसंच 5.2 | Q 7. (3) | Page 115

खाली त्रिकोणाचे शिरोबिंदू दिलेले आहेत. तर त्रिकोणाच्या मध्यगासंपातबिंदूचे निर्देशक काढा.

(4, 7), (8, 4), (7, 11)

सरावसंच 5.2 | Q 8. | Page 116

ΔABC चा G हा मध्यगासंपात आहे. A, B व G यांचे निर्देशक अनुक्रमे (-14, -19), (3, 5) आणि (-4, -7) आहेत. तर C बिंदूचे निर्देशक काढा.

सरावसंच 5.2 | Q 9. | Page 116

मध्यगासंपात G (1, 5) असलेल्या त्रिकोणाचे A (h, -6), B (2, 3) आणि C (-6, k) शिरोबिंदू आहेत, तर h आणि k ची किंमत काढा. 

सरावसंच 5.2 | Q 10. | Page 116

बिंदू A(2, 7) आणि B(-4, -8) यांना जोडणाऱ्या रेख AB चे त्रिभाजन करणाऱ्या बिंदूंचे निर्देशक काढा.

सरावसंच 5.2 | Q 11. | Page 116

A(-14, -10), B(6, -2) असलेल्या रेख AB चे चार एकरूप रेषाखंडांत विभाजन करणाऱ्या बिंदूंचे निर्देशक काढा.

सरावसंच 5.2 | Q 12. | Page 116

A(20, 10), B(0, 20) असलेल्या रेख AB चे पाच एकरूप रेषाखंडांत विभाजन करणाऱ्या बिंदूंचे निर्देशक काढा.

सरावसंच 5.3 [Pages 121 - 122]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 5 निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.3 [Pages 121 - 122]

सरावसंच 5.3 | Q 1. (1) | Page 121

रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

45°

सरावसंच 5.3 | Q 1. (2) | Page 121

रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

60°

सरावसंच 5.3 | Q 1. (3) | Page 121

रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

90°

सरावसंच 5.3 | Q 2. (1) | Page 121

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

A(2, 3) आणि B(4, 7)

सरावसंच 5.3 | Q 2. (2) | Page 121

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

P(-3, 1) आणि Q(5, -2)

सरावसंच 5.3 | Q 2. (3) | Page 121

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

C(5, -2) आणि D(7, 3)

सरावसंच 5.3 | Q 2. (4) | Page 121

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

L(-2, -3) आणि M(-6, -8)

सरावसंच 5.3 | Q 2. (5) | Page 121

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

E(-4, -2) आणि F(6, 3)

सरावसंच 5.3 | Q 2. (6) | Page 121

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

T(0, -3) आणि S(0, 4)

सरावसंच 5.3 | Q 3. (1) | Page 121

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

A(-1, -1), B(0, 1), C(1, 3)

सरावसंच 5.3 | Q 3. (2) | Page 121

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

D(-2, -3), E(1, 0), F(2, 1)

सरावसंच 5.3 | Q 3. (3) | Page 121

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

L(2, 5), M(3, 3), N(5, 1)

सरावसंच 5.3 | Q 3. (4) | Page 121

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

P(2, -5), Q(1, -3), R(-2, 3)

सरावसंच 5.3 | Q 3. (5) | Page 121

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

R(1, -4), S(-2, 2), T(-3, 4)

सरावसंच 5.3 | Q 3. (6) | Page 121

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

A(-4, 4), K`(-2, 5/2)`, N(4, -2)

सरावसंच 5.3 | Q 4. | Page 121

A(1, -1), B(0, 4), C(-5, 3) हे त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत, तर प्रत्येक बाजूचा चढ काढा. 

सरावसंच 5.3 | Q 5. | Page 121

A(-4, -7), B(-1, 2), C(8, 5) आणि D(5, -4) हे ABCD या समांतरभुज चौकोनाचे शिरोबिंदू आहेत, हे दाखवा.

सरावसंच 5.3 | Q 6. | Page 122

R(1, -1) आणि S(-2, k) असून RS या रेषेचा चढ -2 असेल तर k ची किंमत काढा.

सरावसंच 5.3 | Q 7. | Page 122

B(k, -5) आणि C(1, 2) या रेषेचा चढ 7 असेल तर k ची किंमत काढा.

सरावसंच 5.3 | Q 8. | Page 122

P(2, 4), Q(3, 6), R(3, 1) आणि S(5, k) असून रेषा PQ ही रेषा RS ला समांतर आहे, तर k ची किंमत काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 [Pages 122 - 123]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 5 निर्देशक भूमिती संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 [Pages 122 - 123]

योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 1. (1) | Page 122

रेख AB, हा Y-अक्षाला समांतर असून A बिंदूचे निर्देशक (1, 3) आहेत तर, B बिंदूचे निर्देशक ______ असू शकतील.

 • (3, 1) 

 • (5, 3)

 • (3, 0)

 • (1, -3)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 1. (2) | Page 122

खालीलपैकी ______ हा बिंदू X - अक्षावर आरंभबिंदूच्या उजवीकडे आहे.

 • (-2, 0)

 • (0, 2)

 • (2, 3)

 • (2, 0)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 1. (3) | Page 122

(-3,4) या बिंदूचे आरंभबिंदूपासून अंतर ______ आहे. 

 • 7

 • 1

 • 5

 • -5

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 1. (4) | Page 122

एका रेषेने X - अक्षाच्या धन दिशेशी 30° चा कोन केला आहे, म्हणून त्या रेषेचा चढ ______ आहे. 

 • `1/2`

 • `sqrt3/2`

 • `1/sqrt3`

 • `sqrt3`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 2. (1) | Page 122

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, ते ठरवा.

A(0,2) , B(1,-0.5), C(2,-3)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 2. (2) | Page 122

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, ते ठरवा.

P(1, 2) , Q`(2, 8/5)` , R`(3, 6/5)`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 2. (3) | Page 122

खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, ते ठरवा.

L(1,2) , M(5,3) , N(8,6)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 3. | Page 122

P(0,6) आणि Q(12,20) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे निर्देशक काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 4. | Page 122

A(3,8) आणि B(-9,3) या बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषाखंडाला Y - अक्ष कोणत्या गुणोत्तरात विभाजित करतो?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 5. | Page 122

X-अक्षावरील असा बिंदू शोधा की जो P(2,-5) आणि Q(-2,9) पासून समदूर असेल.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 6. (1) | Page 122

खालील बिंदूंतील अंतर काढा. 

A(a, 0), B(0, a)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 6. (2) | Page 122

खालील बिंदूंतील अंतर काढा. 

P(-6, -3), Q(-1, 9)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 6. (3) | Page 122

खालील बिंदूंतील अंतर काढा. 

R(-3a, a), S(a, -2a) 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 7. | Page 122

एका त्रिकोणाचे शिरोबिंदू A(-3,1), B(0,-2) आणि C(1,3) आहेत, तर त्या त्रिकोणाच्या परिकेंद्राचे निर्देशक काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 8. (1) | Page 123

खालील बिंदूंना जोडणारे रेषाखंड त्रिकोण तयार करू शकतील का? त्रिकोण तयार झाल्यास त्याचा बाजूंवरून होणारा प्रकार सांगा.

L(6, 4) , M(-5, -3) , N(-6, 8) 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 8. (2) | Page 123

खालील बिंदूंना जोडणारे रेषाखंड त्रिकोण तयार करू शकतील का? त्रिकोण तयार झाल्यास त्याचा बाजूंवरून होणारा प्रकार सांगा.

P(-2, -6) , Q(-4, -2), R(-5, 0)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 8. (3) | Page 123

खालील बिंदूंना जोडणारे रेषाखंड त्रिकोण तयार करू शकतील का? त्रिकोण तयार झाल्यास त्याचा बाजूंवरून होणारा प्रकार सांगा.

A(`sqrt2` , `sqrt2`), B(`-sqrt2` , `-sqrt2`), C(`-sqrt6`, `sqrt6`)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 9. | Page 123

जर P(-12, -3) आणि Q(4, k) या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ `1/2` असेल, तर k ची किंमत काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 10. | Page 123

A(4, 8) आणि B(5, 5) या बिंदूंना जोडणारी रेषा, C(2,4) आणि D(1,7) या बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषेला समांतर आहे हे दाखवा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 11. | Page 123

P(1,-2), Q(5,2), R(3,-1), S(-1,-5) हे समांतरभुज चौकोनाचे शिरोबिंदू आहेत, हे दाखवा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 12. | Page 123

जर P(2,1), Q(-1,3), R(-5,-3) आणि S(-2,-5) तर `square`PQRS हा आयत आहे हे दाखवा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 13. | Page 123

A(-1, 1), B(5, -3) आणि C(3, 5) हे शिरोबिंदू असलेल्या त्रिकोणाच्या मध्यगांच्या लांबी काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 14. | Page 123

जर D(-7, 6), E(8, 5) आणि F(2, -2) हे त्रिकोणाच्या बाजूंचे मध्यबिंदू असतील, तर त्या त्रिकोणाच्या मध्यगा संपातबिंदूचे निर्देशक काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 15. | Page 123

A(4, -1), B(6, 0), C(7, -2) आणि D(5, -3) हे चौरसाचे शिरोबिंदू आहेत हे दाखवा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 16. | Page 123

A(7, 1), B(3, 5) आणि C(2, 0) शिरोबिंदू असलेल्या त्रिकोणाच्या परिवर्तुळाच्या केंद्राचे निर्देशक आणि परिवर्तुळाची त्रिज्या काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 17. | Page 123

जर A(4,-3) आणि B(8,5), तर रेख AB चे 3ः1 या गुणोत्तरात विभाजन करणाऱ्या बिंदूचे निर्देशक काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 18. | Page 123

A(-4, -2), B(-3, -7) C(3, -2) आणि D(2, 3) हे बिंदू क्रमाने जोडले तर तयार होणाऱ्या ABCD या चौकोनाचा प्रकार लिहा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 19. | Page 123

रेख AB वरील बिंदू P, Q, R व S यांच्यामुळे त्या रेषाखंडाचे पाच एकरूप भाग होतात. जर A-P-Q – R-S-B आणि Q(12, 14), S(4, 18); तर A, P, R आणि B चे निर्देशक काढा. 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 20. | Page 123

P(6,-6), Q(3,-7) आणि R(3,3) यांतून जाणाऱ्या वर्तुळाच्या केंद्राचे निर्देशक काढा. 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 21. | Page 123

समांतरभुज चौकोनाच्या तीन शिरोबिंदूंचे निर्देशक A(5,6), B(1,-2) आणि C(3,-2) असतील तर चौथ्या बिंदूच्या निर्देशकांच्या शक्य त्या सर्व जोड्या काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 22. | Page 123

A(1,7), B(6,3) C(0,-3) आणि D(-3,3) हे शिरोबिंदू असलेला एक चौकोन आहे. त्या चौकोनाच्या प्रत्येक कर्णाचा चढ काढा. 

Solutions for Chapter 5: निर्देशक भूमिती

सरावसंच 5.1सरावसंच 5.2सरावसंच 5.3संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5
Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 5 - निर्देशक भूमिती - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 5 - निर्देशक भूमिती

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 5 (निर्देशक भूमिती) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 5 निर्देशक भूमिती are दोन बिंदूतील अंतर, अंतराचे सूत्र (Distance Formula), विभाजनाचे सूत्र (Section formula), रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे सूत्र, मध्यगासंपातबिंदूचे सूत्र (Centroid formula), रेषेचा चढ (Slope of a line).

Using Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] solutions निर्देशक भूमिती exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 5, निर्देशक भूमिती Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×