Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 4 - भौमितिक रचना [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 4 - भौमितिक रचना - Shaalaa.com
Advertisements
Advertisements

Solutions for Chapter 4: भौमितिक रचना

Below listed, you can find solutions for Chapter 4 of Maharashtra State Board Balbharati for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी].


सरावसंच 4.1सरावसंच 4.2संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4
सरावसंच 4.1 [Page 96]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 4 भौमितिक रचना सरावसंच 4.1 [Page 96]

सरावसंच 4.1 | Q 1. | Page 96

ΔABC ∼ ΔLMN, ΔABC असा काढा, की AB = 5.5 सेमी, BC = 6 सेमी, CA = 4.5 सेमी आणि `"BC"/"MN" = 5/4` तर ΔABC व ΔLMN काढा.

सरावसंच 4.1 | Q 2. | Page 96

ΔPQR ~ ΔLTR, ΔPQR मध्ये PQ = 4.2 सेमी, QR = 5.4 सेमी, PR = 4.8 सेमी आणि `"PQ"/"LT"` = `3/4` तर ΔPQR व ΔLTR काढा.

सरावसंच 4.1 | Q 3. | Page 96

ΔRST ~ ΔXYZ, ΔRST मध्ये RS = 4.5 सेमी, ∠RST = 40°, ST = 5.7 सेमी आणि `"RS"/"XY" = 3/5` तर ΔRST व ΔXYZ काढा.

सरावसंच 4.1 | Q 4. | Page 96

ΔAMT ~ ΔAHE, ΔAMT मध्ये AM = 6.3 सेमी, ∠TAM = 50°, AT = 5.6 सेमी आणि `"AM"/"AH" = 7/5` तर ΔAHE काढा.

सरावसंच 4.2 [Pages 98 - 99]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 4 भौमितिक रचना सरावसंच 4.2 [Pages 98 - 99]

सरावसंच 4.2 | Q 1. | Page 98

केंद्र P व त्रिज्या 3.2 सेमी असलेल्या वर्तुळाला त्यावरील M बिंदूतून स्पर्शिका काढा.

सरावसंच 4.2 | Q 2. | Page 98

2.7 सेमी त्रिज्या असलेले वर्तुळ काढा. या वर्तुळाला त्यावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढा.

सरावसंच 4.2 | Q 3. | Page 98

3.6 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. या वर्तुळाला त्यावरील कोणत्याही बिंदूतून वर्तुळकेंद्र विचारात न घेता स्पर्शिका काढा.

सरावसंच 4.2 | Q 4. | Page 98

3.3 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. त्यामध्ये 6.6 सेमी लांबीची जीवा PQ काढा. बिंदू P व बिंदू Q मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा. स्पर्शिकांबाबत तुमचे निरीक्षण नोंदवा.

सरावसंच 4.2 | Q 5. | Page 99

3.4 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. त्यामध्ये 5.7 सेमी लांबीची जीवा MN काढा. बिंदू M व बिंदू N मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.

सरावसंच 4.2 | Q 6. | Page 99

P केंद्र व 3.4 सेमी त्रिज्या घेऊन एक वर्तुळ काढा. वर्तुळ केंद्रापासून 5.5 सेमी अंतरावर Q बिंदू घ्या. Q बिंदूतून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.

सरावसंच 4.2 | Q 7. | Page 99

4.1 सेमी त्रिज्या घेऊन एक वर्तुळ काढा. वर्तुळ केंद्रापासून 7.3 सेमी अंतरावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 [Page 99]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 4 भौमितिक रचना संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 [Page 99]

योग्य पर्याय निवडा

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 1. (1) | Page 99

वर्तुळावरील दिलेल्या बिंदूतून वर्तुळाला काढता येणाऱ्या स्पर्शिकांची संख्या ______ असते. 

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 1. (2) | Page 99

वर्तुळाबाहेरील बिंदूतून वर्तुळाला जास्तीत जास्त ______ स्पर्शिका काढता येतात. 

 • 2

 • 1

 • एक आणि एकच

 • 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 1. (3) | Page 99

जर ΔABC ∼ ΔPQR, `"AB"/"PQ" = 7/5` तर ______ 

 • ΔABC मोठा असेल.

 • ΔPQR मोठा असेल.

 • दोन्ही त्रिकोण समान असतील.

 • निश्चित सांगता येणार नाही.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 2. | Page 99

केंद्र O असलेले 3.5 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळ केंद्रापासून 5.7 सेमी अंतरावर बिंदू P घ्या. P बिंदूमधून वर्तुळाची स्पर्शिका काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 3. | Page 99

कोणतेही एक वर्तुळ काढा. त्यावर A हा बिंदू घेऊन त्यामधून वर्तुळाची स्पर्शिका वर्तुळकेंद्राचा उपयोग न करता काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 4. | Page 99

6.4 सेमी व्यासाचे वर्तुळ काढा. वर्तुळकेंद्रापासून व्यासाएवढ्या अंतरावर बिंदू R घ्या. या बिंदूतून वर्तुळाच्या स्पर्शिका काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 5. | Page 99

केंद्र P असलेले वर्तुळ काढा. 100° मापाचा एक लघुकंस AB काढा. बिंदू A व बिंदू B मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 6. | Page 99

केंद्र E असलेले 3.4 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळावर F बिंदू घ्या. बिंदू A असा घ्या, कि E-F-A आणि FA = 4.1 सेमी. बिंदू A मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 7. | Page 99

जर ΔABC ~ ΔLBN, ΔABC मध्ये AB= 5.1 सेमी, ∠B = 40°, BC = 4.8 सेमी, `"AC"/"LN" = 4/7` तर ΔABC व ΔLBN काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4 | Q 8. | Page 99

ΔPYQ असा काढा की, PY = 6.3 सेमी, YQ = 7.2 सेमी, PQ = 5.8 सेमी. ΔXYZ हा ΔPYQ शी समरूप त्रिकोण असा काढा की, `"YZ"/"YQ" = 6/5`.

Solutions for Chapter 4: भौमितिक रचना

सरावसंच 4.1सरावसंच 4.2संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 4
Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 4 - भौमितिक रचना - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 4 - भौमितिक रचना

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 4 (भौमितिक रचना) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 4 भौमितिक रचना are समरूप त्रिकोणाची रचना, दिलेल्या वर्तुळाला त्यावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढणे: वर्तुळ केंद्राचा उपयोग करून., दिलेल्या वर्तुळाला त्यावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढणे: वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता, दिलेल्या वर्तुळाला त्याबाहेरील दिलेल्या बिंदूतून स्पर्शिका काढणे..

Using Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] solutions भौमितिक रचना exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 4, भौमितिक रचना Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×