Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 - गढी [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 - गढी - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 3: गढी

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)कृती (७)
कृती (१) [Page 83]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 गढी कृती (१) [Page 83]

कृती (१) | Q 1.1 | Page 83

चौकटी पूर्ण करा.
गावाचे भरभरून कौतुक पाहणारी - ____________

कृती (१) | Q 1.2 | Page 83

चौकटी पूर्ण करा.
लहानुलं गावाच्या भोवताल झालर असलेला पर्वत - ____________

कृती (१) | Q 1.3 | Page 83

चौकटी पूर्ण करा.
बापू गुरुजींना शाळेत पाठवण्याचा आग्रह करणारे - ____________

कृती (१) | Q 1.4 | Page 83

चौकटी पूर्ण करा.
गुरुजींच्या समाजकार्याविरुद्ध फळी तयार करणारे - ____________

कृती (१) | Q 2.1 | Page 83

खालील व्यक्तींतील नातेसंबंध स्पष्ट करा
बापू गुरुजी आणि परबतराव

कृती (१) | Q 2.2 | Page 83

खालील व्यक्तींतील नातेसंबंध स्पष्ट करा
बापू गुरुजी आणि संपती

कृती (१) | Q 2.3 | Page 83

खालील व्यक्तींतील नातेसंबंध स्पष्ट करा
लक्ष्मी आणि बापू गुरुजी

कृती (१) | Q 2.4 | Page 83

खालील व्यक्तींतील नातेसंबंध स्पष्ट करा
बापू गुरुजी आणि पाटील

कृती (२) [Page 83]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 गढी कृती (२) [Page 83]

कृती (२) | Q 1 | Page 83

कृती करा.
गुरुजींनी गावात सुरू केलेल्या विविध गोष्टी

कृती (२) | Q 2 | Page 83

कृती करा.
बापू गुरुजींची स्वभाव वैशिष्ट्ये

कृती (३) [Page 83]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 गढी कृती (३) [Page 83]

कृती (३) | Q 1.2 | Page 83

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
दान्याचा पूर

कृती (३) | Q 1.2 | Page 83

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
माणसानं पयले पानी पावावं आन् मंग पोवावं

कृती (३) | Q 1.3 | Page 83

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
पाखरानं पयले पख पारखावं आन् मंग उळावं

कृती (३) | Q 1.4 | Page 83

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.
मले पा आन् फुलं वहा

कृती (३) | Q 2.1 | Page 83

वैदर्भी बोलीत वापरलेल्या पुढील वाक्प्रचारांचे अर्थ लक्षात घ्या आणि त्यांसाठी तुमच्या बोलीत किंवा मराठीत वापरले जाणारे वाक्प्रचार लिहा :
मन तिळतिळ दुखने

कृती (३) | Q 2.2 | Page 83

वैदर्भी बोलीत वापरलेल्या पुढील वाक्प्रचारांचे अर्थ लक्षात घ्या आणि त्यांसाठी तुमच्या बोलीत किंवा मराठीत वापरले जाणारे वाक्प्रचार लिहा :
ठान मांडून उबी रायने :

कृती (३) | Q 3.1 | Page 83

खालील म्हणींचा अर्थ तुमच्या शब्दांत लिहा.
हळ्याच्या सरपानं मानसं मरत नसतात.

कृती (३) | Q 3.2 | Page 83

खालील म्हणींचा अर्थ तुमच्या शब्दांत लिहा.
गायीची शिंगं गायीला भारी नसतात.

कृती (३) | Q 3.3 | Page 83

खालील म्हणींचा अर्थ तुमच्या शब्दांत लिहा.
चाल व्हय रे पोरा आन् वय रे ढोरा.

कृती (४) [Page 83]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 गढी कृती (४) [Page 83]

कृती (४) | Q 1 | Page 83

कारणे लिहा.
गावतला जो तो आनंदात होता; कारण

कृती (४) | Q 2 | Page 83

कारणे लिहा.
शिक्षण आटोपल्यावर बापूना गावाची ओढ लागली; कारण

कृती (४) | Q 3 | Page 83

कारणे लिहा.
गाववाले गढी खचण्याची वाट पाहत होते; कारण

कृती (५) [Page 84]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 गढी कृती (५) [Page 84]

कृती (५) | Q 1 | Page 84

थोडक्यात उत्तरे लिहा.
'पाखरानं पयले पख पारखावं आन् मंग उळावं', असे बापू गुरुजी का म्हणत असतील ते स्पष्ट करा.

कृती (५) | Q 2 | Page 84

थोडक्यात उत्तरे लिहा.
बोर्डींगमधला 'संपती' नावाचा मुलगा गेल्यानंतर बापू गुरुजींच्या भावना तुमच्या शब्दांत लिहा.

कृती (५) | Q 3 | Page 84

थोडक्यात उत्तरे लिहा.
गुरुजींचा मुलगा वारल्यानंतर बोर्डिंगातल्या मुलांच्या झालेल्या अवस्थेचे वर्णन करा.

कृती (६) [Page 84]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 गढी कृती (६) [Page 84]

कृती (६) | Q 1 | Page 84

स्वमत:
बोर्डिंगात शिकत असलेल्या व शिकून गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे बापू गुरुजींबद्दल असलेले प्रेम तुमच्या शब्दांत लिहा.

कृती (६) | Q 2 | Page 84

स्वमत:
गावातल्या उचापती करणाऱ्या लोकांबद्दलचे तुमचे मत स्पष्ट करा.

कृती (६) | Q 3 | Page 84

स्वमत:
'वान नदीले कदीमदी येनारा पूर आता पटावरल्या आकल्याइले आला होता, यातून तुम्हांला समजणारा अर्थ स्पष्ट करा.

कृती (७) [Page 87]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 गढी कृती (७) [Page 87]

कृती (७) | Q 1 | Page 87

गढी’, ‘वान नदी’ आणि ‘वटवृक्ष’ या तीन प्रतीकांतून गावातील स्थित्यंतराचे दर्शन कशाप्रकारे घडवले आहे, ते प्रत्येकी एकेका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करा

कृती (७) | Q 2 | Page 87

पाठाच्या शीर्षकाची समर्पकता पटवून द्या.

कृती (७) | Q 3 | Page 87

या कथेतील वैदर्भी बोलीचे तुम्हांला जाणवलेले वेगळेपण लिहा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 3: गढी

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)कृती (७)
Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 - गढी - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 - गढी

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 (गढी) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 गढी are गढी, गद्य (Prose) (12th Standard), बहु असोत सुंदर... (काव्यानंद), पद्य (Poetry) (12th Standard).

Using Balbharati 12th Board Exam solutions गढी exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 3 गढी 12th Board Exam extra questions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×