Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 - शोध [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 3: शोध

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)कृती (७)
कृती (१) [Page 77]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 शोध कृती (१) [Page 77]

कृती (१) | Q 1.1 | Page 77

अनूने घर सोडले; कारण ______________

कृती (१) | Q 1.2 | Page 77

‘जगाकडं पाहताना मला माझा चष्मा हवा’, असं अनु म्हणाली. कारण  ______________

कृती (१) | Q 1.3 | Page 77

अनूने डॉक्टर व्हावे, असे कथानिवेदकाला वाटले; कारण ______________

कृती (१) | Q 2.1 | Page 77

खालील नातेसंबंध लिहा.
अनु आणि आबा ___________

कृती (१) | Q 2.2 | Page 77

खालील नातेसंबंध लिहा.
भिडे दाम्पत्य आणि टॅक्सी ड्रायव्हर ___________

कृती (१) | Q 2.3 | Page 77

खालील नातेसंबंध लिहा.
अनू आणि सुनीता ___________

कृती (२) [Page 77]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 शोध कृती (२) [Page 77]

कृती (२) | Q 1 | Page 77

कृती करा.
अनुच्या मते डॉक्टर होण्यासाठी आवश्यक गोष्टी

कृती (२) | Q 2 | Page 77

कृती करा.
आबांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये

कृती (३) [Page 77]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 शोध कृती (३) [Page 77]

कृती (३) | Q 1 | Page 77

नुने आबांजवळ व्यक्त केलेल्या विचारांतून डॉक्टरचा पेशा आणि नर्सचा पेशा यांतील फरक स्पष्ट करा.

डॉक्टरचा पेशा

नर्सचा पेशा

   
   
   
   
   
   
कृती (४) [Page 77]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 शोध कृती (४) [Page 77]

कृती (४) | Q 1 | Page 77

थोडक्यात उत्तरे लिहा.
घर सोडण्यामागचा अनुचा विचार तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

कृती (४) | Q 2 | Page 77

थोडक्यात उत्तरे लिहा.
अनुला समाज कसा समजून घ्यायचा आहे, ते थोडक्यात स्पष्ट करा.

कृती (४) | Q 3 | Page 77

थोडक्यात उत्तरे लिहा.
कुतूहल, जिज्ञासा निर्माण करणाऱ्या कथेतील एका प्रसंगाचे वर्णन करा.

कृती (४) | Q 4 | Page 77

थोडक्यात उत्तरे लिहा.
कथेला कलाटणी देणारा एक प्रसंग शब्दबद्ध करा.

कृती (५) [Page 77]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 शोध कृती (५) [Page 77]

कृती (५) | Q 1 | Page 77

तुमच्या शब्दांत माहिती लिहा.
भिडे दाम्पत्याची सामाजिक बांधिलकी.

कृती (५) | Q 2 | Page 77

तुमच्या शब्दांत माहिती लिहा.
टॅक्सी ड्रायव्हरचा स्वभावविशेष.

कृती (६) [Page 78]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 शोध कृती (६) [Page 78]

कृती (६) | Q 1 | Page 78

कथेच्या नायिकेचे स्वभावचित्र तुमच्या शब्दांत रेखाटा.

कृती (६) | Q 2 | Page 78

एका रुपयाच्या नोटेव्यतिरिक्त आणखी कोणकोणते शोध तुम्हांला महत्त्वाचे वाटतात, ते स्पष्ट करा.

कृती (६) | Q 3 | Page 78

कथेच्या 'शोध' या शीर्षकाची समर्पकता स्पष्ट करा.

कृती (६) | Q 4 | Page 78

'कथेतील टॅक्सी ड्रायव्हरने जीवनातील वास्तवाचा घेतलेला शोध' तुमच्या शब्दांत लिहा.

कृती (७) [Page 78]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 3 शोध कृती (७) [Page 78]

कृती (७) | Q 1 | Page 78

'स्वत:चा स्वतंत्र मेंदू घेऊन जन्माला आलेला जीव दुसऱ्याचं ऐकतो त्याच क्षणी तो स्वतःचं अस्तित्व, निसर्गानं जगाकडे पाहण्याची दिलेली स्वतंत्र नजर हरवून बसतो,' या विधानाबाबत तुमचे विचार लिहा.

कृती (७) | Q 2 | Page 78

कथेतील टॅक्सी ड्रायव्हर हे पात्र तुम्हांला आवडण्याचे किंवा न आवडण्याचे कारण स्पष्ट करा.

Chapter 3: शोध

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)कृती (७)
Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 - शोध

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 (शोध) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 3 शोध are गद्य (Prose) (12th Standard).

Using Balbharati 12th Board Exam solutions शोध exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 3 शोध 12th Board Exam extra questions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×