Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - समुद्र कोंडून पडलाय [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: समुद्र कोंडून पडलाय

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)
कृती (१) [Page 41]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय कृती (१) [Page 41]

कृती (१) | Q 1.1 | Page 41

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

उंचच उंच पण अरुंद बालपण-

कृती (१) | Q 1.2 | Page 41

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

डोळ्यांत उतरलेलं थकव्याचं आभाळ-

कृती (१) | Q 1.3 | Page 41

खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा.

स्टेशनवरल्या बाकाएवढं मुलाचं बालपण-

कृती (१) | Q 2.1 | Page 41

कारणे लिहा.

कवीला समुद्र संत्रस्त वाटतो, कारण...

कृती (१) | Q 2.2 | Page 41

कारणे लिहा.

समुद्र अस्वस्थ होतो, कारण...

कृती (१) | Q 2.3 | Page 41

कारणे लिहा.

समुद्र शिणून जातो, कारण...

कृती (२) [Page 41]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय कृती (२) [Page 41]

कृती (२) | Q 1 | Page 41

तक्ता पूर्ण करा.

कवितेचा विषय कवितेची मध्यवर्ती कल्पना मनाला भिडणारे शब्दसमूह
     
कृती (२) | Q 2 | Page 41

चौकटी पूर्ण करा.

कृती (३) [Page 41]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय कृती (३) [Page 41]

कृती (३) | Q 1 | Page 41

खालील ओळींचा अर्थलिहा.

समुद्र अस्वस्थ होऊन जातो
शहराच्या आयुष्याच्या विचाराने.
तेव्हा तो मनांतल्या मनांतच मुक्त होऊन फिरूं लागतो
शहरांतल्या रस्त्यांवरून, वस्त्यांमधून.
उशिरापर्यंत रात्रीं तो बसलेला असतो
स्टेशनवरल्या बाकावर एकाकी, समोरच्या रुळांवरील रहदारी पाहत,
हातांवर डोकं ठेवून अर्धमिटल्या डोळ्यांनी.

कृती (४) [Pages 41 - 42]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय कृती (४) [Pages 41 - 42]

कृती (४) | Q 1 | Page 41

काव्यसौंदर्य.

‘त्याला आठवतं त्याच्याच शेजारीं
पाय मुडपून कसंबसं झोपलेलं एखादं मूल,
ज्याचं बालपण स्टेशनवरल्या बाकाएवढं,
आणि त्याची त्याला कल्पना असावी किंवा नसावी’
या ओळींमधील विचारसौंदर्य स्पष्ट करा.

कृती (४) | Q 2 | Page 42

काव्यसौंदर्य.

'समुद्र खिन्न हसतो आणि शिणलेल्या पापण्या मिटून घेतो.
त्याला काळजी वाटते साऱ्यांच्याच बालपणाची
वयस्कांच्या शहरांतील.'
या ओळींतील भावसौंदर्य स्पष्ट करा.

कृती (५) [Page 42]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय कृती (५) [Page 42]

कृती (५) | Q 1 | Page 42

रसग्रहण.

प्रस्तुत कवितेतील खालील पद्यपंक्तींचे रसग्रहण करा.

समुद्र कोंडून पडलाय गगनचुंबी इमारतींच्या गजांआड.
तो संत्रस्त वाटतो संध्याकाळीं : पिंजारलेली दाढी, झिंज्या.
हताशपणे पाहत असतो समोरच्या बत्तिसाव्या मजल्यावरील मुलाकडे,
ज्याचं बालपण उंचच उंच पण अरुंद झालंय
आणि त्याची त्याला कल्पनाच नाही.
समुद्राच्या डोळ्यांत थकव्याचं आभाळ उतरत येतं
आणि शिणून तो वळवतो डोळे.
इमारतींच्या पलीकडच्या रस्त्यावर थकलेल्या माणसांचे पाय, बसचीं चाकं.

कृती (६) [Page 42]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय कृती (६) [Page 42]

कृती (६) | Q 1 | Page 42

अभिव्यक्ती.

‘समुद्र तुमच्याशी संवाद साधत आहे’, अशी कल्पना करून ते कल्पनाचित्र शब्दबद्ध करा.

कृती (६) | Q 2 | Page 42

अभिव्यक्ती.

शहरातील बाल्याची अवस्था कवितेत कशाप्रकारे प्रकट झाली आहे, ते स्पष्ट करा.

कृती (६) | Q 3 | Page 42

अभिव्यक्ती.

‘समुद्र कोंडून पडलाय’, या शीर्षकाचा अर्थ तुमच्या शब्दांत उलगडून दाखवा.

Chapter 2: समुद्र कोंडून पडलाय

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)
Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - समुद्र कोंडून पडलाय

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 (समुद्र कोंडून पडलाय) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय are पद्य (Poetry) (12th Standard).

Using Balbharati 12th Board Exam solutions समुद्र कोंडून पडलाय exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 समुद्र कोंडून पडलाय 12th Board Exam extra questions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×