Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - रेशीमबंध [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - रेशीमबंध - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: रेशीमबंध

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)
कृती (१) [Page 38]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 रेशीमबंध कृती (१) [Page 38]

कृती (१) | Q 1 | Page 38

कृती करा.

उत्तररात्रीच्या आगमनाची वैशिष्ट्ये

कृती (१) | Q 2 | Page 38

कृती करा.

घाणेरीच्या फुलांची वैशिष्ट्ये

कृती (१) | Q 3 | Page 38

कृती करा.

चाफ्याच्या फुलांची वैशिष्ट्ये

कृती (१) | Q 4 | Page 38

कृती करा.

उत्तररात्रीच्या वेळी खिडकीतून बाहेर पाहताना फुलांविषयी लेखकाच्या मनात निर्माण होणारे प्रशन

कृती (२) [Page 38]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 रेशीमबंध कृती (२) [Page 38]

कृती (२) | Q 1 | Page 38

कारणे शोधा व लिहा.

पाखरांचा चिवचिवाट सुरू झालेला नसतो, कारण...

कृती (२) | Q 2 | Page 38

कारणे शोधा व लिहा.

मानवाला निसर्गाची ओढ लागते, कारण...

कृती (३) [Page 38]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 रेशीमबंध कृती (३) [Page 38]

कृती (३) | Q 1.1 | Page 38

पहाटेच्या वेळी बागेत प्रवेश केल्यानंतर लेखकाला खालील फुलांसंदर्भात आलेले अनुभव लिहा.

सायली -

कृती (३) | Q 1.2 | Page 38

पहाटेच्या वेळी बागेत प्रवेश केल्यानंतर लेखकाला खालील फुलांसंदर्भात आलेले अनुभव लिहा.

गुलमोहोर -

कृती (३) | Q 1.3 | Page 38

पहाटेच्या वेळी बागेत प्रवेश केल्यानंतर लेखकाला खालील फुलांसंदर्भात आलेले अनुभव लिहा.

जॅक्रांडा -

कृती (३) | Q 1.4 | Page 38

पहाटेच्या वेळी बागेत प्रवेश केल्यानंतर लेखकाला खालील फुलांसंदर्भात आलेले अनुभव लिहा.

चाफा -

कृती (३) | Q 2.1 | Page 38

वर्णन करा.

उत्तररात्रीचे आगमन

कृती (३) | Q 2.2 | Page 38

वर्णन करा.

पहाट व पाखरे यांच्यातील नात

कृती (३) | Q 3.1 | Page 38

खालील घटकांच्या संदर्भात पाठात आलेल्या मानवी क्रिया लिहा.

वृक्ष-

कृती (३) | Q 3.2 | Page 38

खालील घटकांच्या संदर्भात पाठात आलेल्या मानवी क्रिया लिहा.

वेली-

कृती (३) | Q 3.3 | Page 38

खालील घटकांच्या संदर्भात पाठात आलेल्या मानवी क्रिया लिहा.

फुले-

कृती (३) | Q 3.4 | Page 38

खालील घटकांच्या संदर्भात पाठात आलेल्या मानवी क्रिया लिहा.

पाखरे-

कृती (४) [Pages 38 - 39]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 रेशीमबंध कृती (४) [Pages 38 - 39]

कृती (४) | Q 1.1 | Page 38

व्याकरण.

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

मन समेवर येणे-

कृती (४) | Q 1.2 | Page 38

व्याकरण.

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

साखरझोपेत असणे-

कृती (४) | Q 2.1 | Page 38

व्याकरण.

खालील वाक्यांत योग्य विरामचिन्हांचा उपयोग करा.

खरं तर पहाटच त्यांना विचारत असते की मी येऊ का तुम्हांला भेटायला

कृती (४) | Q 2.2 | Page 38

व्याकरण.

खालील वाक्यांत योग्य विरामचिन्हांचा उपयोग करा.

निशिगंध म्हणजे निशिगंधच

कृती (४) | Q 3 | Page 39

व्याकरण.

खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखून सूचनेप्रमाणे तक्ता पूर्ण करा.

वाक्य

वाक्यप्रकार

बदलासाठी सूचना

(१) वृक्षवेली आपल्याला केवढा तजेला, केवढा विरंगुळा देऊन जातात!

 

विधानार्थी करा.

(२) आल्हादाला आणि हर्षोल्हासाला अनावर भरती येते.

 

उद्गारार्थी करा.

(३) वाफे तर कोरडेच आहेत.

 

नकारार्थी करा.

कृती (४) | Q 4 | Page 39

व्याकरण.

खालील तक्ता पूर्ण करा.

सामासिक शब्द

समासाचा विग्रह

समासाचे नाव

(१) पांढराशुभ्र

 

 

(२) वृक्षवेली

 

 

(३) गप्पागोष्टी

 

 

(४) सुखदुःख

 

 
कृती (४) | Q 5.1 | Page 39

व्याकरण.

खालील वाक्यांतील प्रयोग ओळखा व लिहा.

खिडकी हलकेच उघडतो.

कृती (४) | Q 5.2 | Page 39

व्याकरण.

खालील वाक्यांतील प्रयोग ओळखा व लिहा.

मानवाला निसर्गाची ओढ लागून राहिली.

कृती (४) | Q 5.3 | Page 39

व्याकरण.

खालील वाक्यांतील प्रयोग ओळखा व लिहा.

तुम्हांलाही त्यातला आल्हाद जाणवेल.

कृती (५) [Page 39]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 रेशीमबंध कृती (५) [Page 39]

कृती (५) | Q 1 | Page 39

स्वमत.

‘मानवाला निसर्गाची जी ओढ युगानुयुगांपासून लागून राहिली आहे, ती या आदिम, ॠजु, स्नेहबंधांमुळे तर नाही?...’ या विधानासंबंधी तुमचे मत लिहा.

कृती (५) | Q 2 | Page 39

स्वमत.

‘रेशीमबंध’ या शीर्षकाची समर्पकता तुमच्या शब्दांत लिहा.

कृती (६) [Page 39]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 रेशीमबंध कृती (६) [Page 39]

कृती (६) | Q 1 | Page 39

अभिव्यक्ती.

निसर्ग आणि मानव यांच्यातील परस्परसंबंध तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

कृती (६) | Q 2 | Page 39

अभिव्यक्ती.

डॉ. यू. म. पठाण यांच्या लेखनाची भाषिक वैशिष्ट्ये पाठाधारे स्पष्ट करा.

कृती (६) | Q 3 | Page 39

अभिव्यक्ती.

संत तुकाराम महाराज यांनी वृक्षवल्लींना ‘सोयरी’ असे म्हटले आहे, यामागील तुम्हांला समजलेली कारणे लिहा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 2: रेशीमबंध

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)कृती (६)
Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - रेशीमबंध - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - रेशीमबंध

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 (रेशीमबंध) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 रेशीमबंध are व्याकरण (12th Standard), रेशीमबंध, गद्य (Prose) (12th Standard), बहु असोत सुंदर... (काव्यानंद), पद्य (Poetry) (12th Standard).

Using Balbharati 12th Board Exam solutions रेशीमबंध exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 रेशीमबंध 12th Board Exam extra questions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×