Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - विंचू चावला... [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: विंचू चावला...

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)
कृती (१) [Pages 33 - 34]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 विंचू चावला... कृती (१) [Pages 33 - 34]

कृती (१) | Q 1.1 | Page 33

योग्य पर्याय निवडा व विधान पूर्ण करा.

तम घाम अंगासी आला, म्हणजे -

 • संपूर्ण शरीराला घाम आला

 • घामाने असह्यता आली

 • घामामुळे मन अस्थिर झाले

 • शीघ्रकोपी वृत्ती वाढीस लागली

कृती (१) | Q 1.2 | Page 33

योग्य पर्याय निवडा व विधान पूर्ण करा.

मनुष्य इंगळी अति दारुण, म्हणजे -

 • माणसातील विकाररूपी इंगळी अतिशय भयंकर असते

 • मनुष्याला इंगळी चावणे वाईट

 • इंगळी मनुष्याचा दारुण पराभव करते

 • मनुष्याला इंगळी नांगा मारते

कृती (१) | Q 1.3 | Page 33

योग्य पर्याय निवडा व विधान पूर्ण करा.

सत्त्व उतारा देऊन, म्हणजे-

 • जीवनसत्त्व देऊन

 • सत्त्वगुणांचा आश्रय घेऊन

 • सात्त्विक आहार देऊन

 • सत्त्वाचे महत्त्व सांगून

कृती (१) | Q 1.4 | Page 33

योग्य पर्याय निवडा व विधान पूर्ण करा.

‘विंचू चावला वृश्चिक चावला’, शब्दांच्या या द्विरुक्तीमुळे -

 • भारूड उत्तम गाता येते

 • वेदनांचा असह्यपणा तीव्रतेने जाणवतो

 • भारूडाला अर्थप्राप्त होतो

 • भारूड अधिक रंजक बनत

कृती (१) | Q 2 | Page 33

कृती करा.

कामक्राेधरूपी विंचू-इंगळी उतरवण्याचे उपाय

कृती (१) | Q 3.1 | Page 34

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

वृश्चिक ______

कृती (१) | Q 3.2 | Page 34

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

दाह ______

कृती (१) | Q 3.3 | Page 34

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

क्रोध ______

कृती (१) | Q 3.4 | Page 34

खालील शब्दांचे अर्थ लिहा.

दारुण ______

कृती (२) [Page 34]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 विंचू चावला... कृती (२) [Page 34]

कृती (२) | Q 1 | Page 34

खालील ओळींचा अर्थलिहा.

ह्या विंचवाला उतारा । तमोगुण मागें सारा ।
सत्त्वगुण लावा अंगारा । विंचू इंगळी उतरे झरझरां ।।

कृती (३) [Page 34]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 विंचू चावला... कृती (३) [Page 34]

कृती (३) | Q 1 | Page 34

काव्यसौंदर्य.

सत्त्व उतारा देऊन ।
अवघा सारिला तमोगुण ।
किंचित् राहिली फुणफुण ।
शांत केली जनार्दनें ।।४।।
वरील ओळींतील भावसौंदर्य स्पष्ट करा.

कृती (४) [Page 34]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 विंचू चावला... कृती (४) [Page 34]

कृती (४) | Q 1 | Page 34

रसग्रहण.

खालील ओळींचे रसग्रहण करा.

विंचू चावला वृश्चिक चावला ।
कामक्रोध विंचू चावला ।
तम घाम अंगासी आला ।।धृ.।।
पंचप्राण व्याकुळ झाला ।
त्याने माझा प्राण चालिला ।
सर्वांगाचा दाह झाला ।।१।।
मनुष्य इंगळी अति दारुण ।
मज नांगा मारिला तिनें ।
सर्वांगी वेदना जाण ।
त्या इंगळीची ।।२।।

कृती (५) [Page 34]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 2 विंचू चावला... कृती (५) [Page 34]

कृती (५) | Q 1 | Page 34

अभिव्यक्ती.

तुमच्यातील दुर्गुणांचा शोध घ्या. हे दुर्गुण कमी करून सद्गुण अंगी बाणवण्यासाठी तुम्ही काय कराल ते लिहा.

कृती (५) | Q 2 | Page 34

अभिव्यक्ती.

‘दुर्जनांची संगत इंगळीच्या दंशाइतकी दाहक आहे, त्यावर सत्संग हा सर्व दाह शांत करणारा उपाय आहे’, स्पष्ट करा.

Chapter 2: विंचू चावला...

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)
Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 - विंचू चावला...

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 (विंचू चावला...) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 2 विंचू चावला... are पद्य (Poetry) (12th Standard).

Using Balbharati 12th Board Exam solutions विंचू चावला... exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 विंचू चावला... 12th Board Exam extra questions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×