Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 - आयुष्य... आनंदाचा उत्सव [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: आयुष्य... आनंदाचा उत्सव

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)
कृती (१) [Page 14]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव कृती (१) [Page 14]

कृती (१) | Q 1.1 | Page 14

कृती करा.

लेखकाने सांगितलेल्या आनंदाच्या गमत

कृती (१) | Q 1.2 | Page 14

कृती करा.

लेखकाने वर्णिलेली खऱ्या आनंदाची लक्षण

कृती (१) | Q 1.3 | Page 14

कृती करा.

माणसाच्या एकटेपणातून निर्माण होणारे आविष्कार

कृती (१) | Q 2.1 | Page 14

खालील विधाने योग्य की अयोग्य ते लिहा.

यश, वैभव ही आनंद अनुभवण्याची निमित्तं आहेत.

 • योग्य

 • अयोग्य

कृती (१) | Q 2.2 | Page 14

खालील विधाने योग्य की अयोग्य ते लिहा.

पैशाने आनंद विकत घेता येऊ शकतो.

 • योग्य

 • अयोग्य

कृती (१) | Q 2.3 | Page 14

खालील विधाने योग्य की अयोग्य ते लिहा.

शिकण्यातला आनंद तात्पुरता असतो.

 • योग्य

 • अयोग्य

कृती (१) | Q 2.4 | Page 14

खालील विधाने योग्य की अयोग्य ते लिहा.

यशामुळे आत्मविश्वास वाढतो.

 • योग्य

 • अयोग्य

कृती (१) | Q 2.5 | Page 14

खालील विधाने योग्य की अयोग्य ते लिहा.

ज्यात तुम्हांला खरा आनंद वाटतो, तेच काम करा.

 • योग्य

 • अयोग्य

कृती (१) | Q 3.1 | Page 14

हे केव्हा घडेल ते लिहा.

माणसाला आनंद दुसऱ्याला वाटावासा वाटतो, जेव्हा...

कृती (१) | Q 3.2 | Page 14

हे केव्हा घडेल ते लिहा.

माणूस दु:खातून बाहेर पडत नाही, जेव्हा...

कृती (१) | Q 3.3 | Page 14

हे केव्हा घडेल ते लिहा.

आनंद हा तुमचा स्वभाव होईल, जेव्हा...

कृती (१) | Q 3.4 | Page 14

हे केव्हा घडेल ते लिहा.

एका वेगळ्या विश्वात वावरता येतं, जेव्हा...

कृती (२) [Pages 14 - 15]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव कृती (२) [Pages 14 - 15]

कृती (२) | Q 1.1 | Page 14

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

मनाची कवाडं-

कृती (२) | Q 1.2 | Page 14

खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

आनंदाचा पाऊस-

कृती (२) | Q 2.1 | Page 15

खालील चौकटी पूर्ण करा.

आनंदाला आकर्षित करणारा- ____________

कृती (२) | Q 2.2 | Page 15

खालील चौकटी पूर्ण करा.

शरीर आणि मन यांना जोडणारा सेतू- ____________

कृती (२) | Q 2.3 | Page 15

खालील चौकटी पूर्ण करा.

बाहेर दाराशी घुटमळणारा- ____________

कृती (२) | Q 2.4 | Page 15

खालील चौकटी पूर्ण करा.

आनंदाला प्रसवणारा- ____________

कृती (२) | Q 2.5 | Page 15

खालील चौकटी पूर्ण करा.

आनंद अनुभवण्याची निमित्तं- ______ ______

कृती (३) [Pages 15 - 16]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव कृती (३) [Pages 15 - 16]

कृती (३) | Q 1.1 | Page 15

खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखून लिहा.

एवढं मिळवूनही मी आनंदात का नाहीये? ____________

कृती (३) | Q 1.2 | Page 15

खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखून लिहा.

‘गोडधोड’ हे सुद्धा पूर्णब्रह्मच असतं की! ____________

कृती (३) | Q 1.3 | Page 15

खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखून लिहा.

आनंदासाठी मन मोकळं असावं लागतं. ____________

कृती (३) | Q 2.1 | Page 15

योग्य पर्याय निवडा व लिहा.

माणसं स्वत:चा छंद कसा विसरू शकतात? या वाक्याचे विधानार्थी वाक्य-

 • माणसं स्वत:चा छंद नेहमी विसरतात.

 • माणसं स्वत:चा छंद लक्षात ठेवतात.

 • माणसं स्वत:चा छंद विसरू शकत नाहीत.

 • माणसं स्वत:चा छंद किती लक्षात ठेवतात.

कृती (३) | Q 2.2 | Page 15

योग्य पर्याय निवडा व लिहा.

हा आनंद सर्वत्र असतो. या वाक्याचे प्रश्नार्थी वाक्य-

 • हा आनंद कुठे नसतो?

 • हा आनंद कुठे असतो?

 • हा आनंद सर्वत्र नसतो का?

 • हा आनंद सर्वत्र असतो का?

कृती (३) | Q 2.3 | Page 15

योग्य पर्याय निवडा व लिहा.

किती आतून हसतात ती! या वाक्याचे विधानार्थी वाक्य-

 • ती आतून हसतात.

 • ती फार हसतात आतून.

 • ती आतून हसत राहतात.

 • ती खूप आतून हसतात.

कृती (३) | Q 3 | Page 15

खालील तक्ता पूर्ण करा.

क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

समासाचे नाव

(१)

झुणका भाकर

 

 

(२)

 

सूर्याचा अस्त

 

(३)

 

अक्षर असा आनंद

 

(४)

प्रतिक्षण

 

 

कृती (३) | Q 4.1 | Page 16

खालील वाक्यांतील प्रयोग ओळखा व लिहा.

स्वत:च्या आवडीचे काम निवडा. ______

कृती (३) | Q 4.2 | Page 16

खालील वाक्यांतील प्रयोग ओळखा व लिहा.

लोकांना पेढे वाटणं वेगळं. ______

कृती (३) | Q 4.3 | Page 16

खालील वाक्यांतील प्रयोग ओळखा व लिहा.

कष्टाची भाकर गोड लागते. ______

कृती (३) | Q 5 | Page 16

‘आनंद’ या शब्दासाठी पाठात आलेली विशेषणे शोधा व लिहा.

______ ______ ______ ______ ______

कृती (४) [Page 16]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव कृती (४) [Page 16]

कृती (४) | Q 1 | Page 16

स्वमत.

‘जे काम करायचचं आहे, त्यात आनंद घ्यायला शिकणं हेही शक्य असतं’, या विधानाबाबत तुमचे मत सविस्तर लिहा.

कृती (४) | Q 2 | Page 16

स्वमत.

‘सौंदर्य जसं पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असतं, तसा आनंद घेणाऱ्याच्या वृत्तीत असतो’, या विधानाबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा.

कृती (४) | Q 3 | Page 16

स्वमत.

‘आनंदाचं खुल्या दिलानं स्वागत करावं लागतं’, या विधानाचा तुम्हांला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा.

कृती (४) | Q 4 | Page 16

स्वमत.

‘प्रत्येक माणसाला आपल्या अस्तित्वाचे भान असणे अत्यंत गरजेचे आहे’, तुमचे मत लिहा.

कृती (५) [Page 16]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव कृती (५) [Page 16]

कृती (५) | Q 1 | Page 16

अभिव्यक्ती.

खरा, टिकाऊ आनंद मिळवण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न तुमच्या शब्दांत लिहा.

कृती (५) | Q 2 | Page 16

अभिव्यक्ती.

तुमचे जीवन आनंदी होण्यासाठी तुम्ही काय काय कराल, ते लिहा.

Chapter 1: आयुष्य... आनंदाचा उत्सव

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)कृती (५)
Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 - आयुष्य... आनंदाचा उत्सव

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 (आयुष्य... आनंदाचा उत्सव) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव are गद्य (Prose) (12th Standard), व्याकरण (12th Standard).

Using Balbharati 12th Board Exam solutions आयुष्य... आनंदाचा उत्सव exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 आयुष्य... आनंदाचा उत्सव 12th Board Exam extra questions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×