Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 1 - परिमळ [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: परिमळ

कृती
कृती [Pages 22 - 24]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board Chapter 1 परिमळ कृती [Pages 22 - 24]

कृती | Q (१) (अ) (१) | Page 22

कृती करा.
लेखक प्र., के, आने यांच्या मते कवयित्रीचे गुणविशेष

कृती | Q (१) (अ) (२) | Page 22

कृती करा.
बहिणाबाई यांच्या काव्याचे विशेष

कृती | Q (१) (अ) (३) | Page 23

कृती करा.
अमर काव्य जन्माला येण्याची लेखकाने सांगितलेली लक्षणे.

कृती | Q (१) (आ) | Page 23

खलील घटनांचे पाठाच्या आधारे परिणाम लिहा.

घटना

परिणाम

   
   
   

 

कृती | Q (१) (इ) | Page 23

तुलना करा.

मुद्दे

माणूस

प्राणी

     
     
कृती | Q (१) (ई) (१) | Page 23

खालील आशयाची कवितेची उदाहरणे पाठातून शोधून लिहा.
शब्दांची मौज वाटेल, अशी बहिणाबाईंनी दिलेली उदाहरणे-

कृती | Q (१) (ई) (२) | Page 23

खालील आशयाची कवितेची उदाहरणे पाठातून शोधून लिहा.
बहिणाबाई प्राणिमात्रांविषयीची कृतज्ञता -

कृती | Q (२) (अ) | Page 23

प्रस्तुत पाठात दिलेल्या कवितेच्या उदाहरणांतून यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या पाच जोड्या शोधून लिहा.

कृती | Q (२) (आ) | Page 23

शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा :
(१) बावनकशी सोने-  _________
(२) सोन्याची खाण - __________
(३) करमाची रेखा - ___________
(४) चतकोर चोपडी - _________

कृती | Q (२) (इ) (१) | Page 23

पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा :
तोंडात बोटे घालणे:

कृती | Q (२) (इ) (२) | Page 23

पुढील वाकपचाराचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा :
तोंडात मूग धरून बसणे

कृती | Q (२) (ई) | Page 23

खालील शब्दांना उपसर्गव प्रत्यय लावून शब्द तयार करा.
उदा., वाद-विवाद, संवाद, निर्विवाद, वादक, वादी
(अ) अर्थ-
(आ) कृपा-
(इ) धर्म-
(ई) बोध-
(उ) गुण

कृती | Q (३) (अ) | Page 24

'बहिणाबाईंचे साहित्य जुन्यात चमकणारे व नव्यात झळकणारे आहे,' हे लेखकांचे विचार तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

कृती | Q (३) (आ) | Page 24

'बहिणाबाई शेताला निघाल्या, की काव्य आपले निघालेच त्यांच्याबरोबर,' या विधानाचा तुम्हांला समजलेला अर्थ सविस्तर लिहा.

कृती | Q (३) (इ) | Page 24

 'मानसा मानसा, कधी व्हशीन मानूस!' या उद्गारातून व्यक्त झालेला बहिणाबाईचा विचार तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

कृती | Q (४) (अ) | Page 24

प्र. के. अत्रेयांच्या प्रस्तावना लेखनाची तुम्हांला जाणवलेली वैशिष्ट्येलिहा.

कृती | Q (४) (आ) | Page 24

बहिणाबाईंच्या काव्यातील भाषेची वैशिष्ट्ये लिहा.

कृती | Q (४) (इ) | Page 24

माणसातील माणुसकीचा तुम्ही घेतलेला अनुभव शब्दबद्ध करा.

Chapter 1: परिमळ

कृती
Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 1 - परिमळ

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 1 (परिमळ) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 1 परिमळ are गद्य (Prose) (11th Standard), व्याकरण (Grammar) (11th Standard).

Using Balbharati 11th solutions परिमळ exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 11th prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 परिमळ 11th extra questions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×