Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 7 - नातवंडांस पत्र [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 7: नातवंडांस पत्र

स्वाध्यायखेळूया शब्दांशीचर्चा करूयालिहिते होऊयावाचापत्रलेखन
स्वाध्याय [Pages 21 - 22]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 7 नातवंडांस पत्र स्वाध्याय [Pages 21 - 22]

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 21

आकृत्या पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 21

आकृत्या पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 21

आकृत्या पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 22

एका शब्दात उत्तर लिहा.

लेखक जेथे शिकले ते गाव-

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 22

एका शब्दात उत्तर लिहा.

लेखकाला मिळालेला पुरस्कार-

स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 22

एका शब्दात उत्तर लिहा.

खास व्यायामासाठीच असलेले ठिकाण-

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 22

एका शब्दात उत्तर लिहा.

लेखकाचा आवडता खेळ-

स्वाध्याय | Q ३. (अ) | Page 22

तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा.

लेखकाने सांगितलेले व्यायामाचे महत्त्व स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ३. (आ) | Page 22

तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा.

खेळ आपल्याला स्वावलंबी बनवतो व निर्णयक्षमता वाढवतो, तुमच्या शब्दांत लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 22

गमतीचा नजराणा आणणारे निसर्गातील घटक व त्यासंदर्भातील तुम्ही अनुभवलेली एखादी घटना, याविषयीची माहिती सांगा.

खेळूया शब्दांशी [Page 22]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 7 नातवंडांस पत्र खेळूया शब्दांशी [Page 22]

खेळूया शब्दांशी | Q (अ) | Page 22

खालील तक्ता पूर्ण करा.

एकवचन अनेकवचन
पुस्तक  
गाव  
मैदान  
नदी  
खेळूया शब्दांशी | Q (आ)(१) | Page 22

खालील वाक्य वाचा व त्याआधारे तक्ता पूर्ण करा.

सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे.

खेळूया शब्दांशी | Q (आ)(२) | Page 22

खालील वाक्य वाचा व त्याआधारे तक्ता पूर्ण करा.

चांगले काय आणि वाईट काय हे तुमचे तुम्हांला कळते.

चर्चा करूया [Page 22]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 7 नातवंडांस पत्र चर्चा करूया [Page 22]

चर्चा करूया | Q १. | Page 22

‘वनडे’ क्रिकेटची मॅच बघत असताना प्रेक्षकांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांबाबत मित्रांशी चर्चा करून यादी तयार करा.

लिहिते होऊया [Page 23]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 7 नातवंडांस पत्र लिहिते होऊया [Page 23]

लिहिते होऊया | Q १. | Page 23

खालील मुद्द्यांच्या आधारे ‘माझा आवडता खेळ’ या विषयावर आठ ते दहा ओळी निबंध लिहा.

वाचा [Page 23]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 7 नातवंडांस पत्र वाचा [Page 23]

वाचा | Q १. | Page 23

खालील उतारा वाचा व त्यास योग्य शीर्षक द्या.

प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात सुखदु:खाचे क्षण नेहमीच येत असतात. दु:खाच्या व अडचणीच्या प्रसंगांना जे खिलाडू वृत्तीने सामोरे जातात, जे जिंकण्याच्या उर्मीने हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करतात, तेच आयुष्यात यश मिळवतात. कोणतीही वाईट परिस्थिती तुम्हांला अडवू किंवा हरवू शकत नाही. वेळप्रसंगी तुम्हांला दोन पावले मागेही टाकावी लागतात; परंतु जर आपण मनानेच हरलो, तर पुढील कार्य पूर्ण करण्यासाठी आपण तयार होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत कायम आपले आपल्या मनावर नियंत्रण असणे आवश्यक असते.

नकारात्मक विचार करण्यापासून आपण स्वत:ला थांबवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्या मनाला चांगल्या सवयी लावणेही आवश्यक आहे. आपल्या मनाला चांगली सवय लावणे हे कठीण असले, तरी अशक्य मात्र नक्कीच नाही! आपल्या अंगी असणाऱ्या चांगल्या सवयी, वाईट सवयींना जवळ येऊ देत नाहीत. मनाला चांगल्या विचारांची सवय लावली, तर ती सवय वाईट विचारांपासून तुम्हांला नक्कीच दूर ठेवील.

यासाठी तुम्हांला काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. उदा., चांगले वाचन, चांगल्या मित्रमैत्रिणींची संगत, घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींशी असणारे जिव्हाळ्याचे व आपुलकीचे संबंध इत्यादी. जो दुसऱ्याच्यादु:खात नेहमी सहभागी होतो त्यालाच जीवनाचा खरा अर्थ कळतो. मानसिक आधार देऊन, विचारांच्या देवाणघेवाणीतून आपण एकमेकांचे दु:ख सहज हलके करू शकतो.

असे सुखदु:खाचे प्रसंग प्रत्येकाच्या आयुष्यात सतत येत असतात मात्र या प्रसंगांना जो धीराने सामोरा जातो, तोच जीवनात यशस्वी होतो.

पत्रलेखन [Page 25]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 7 नातवंडांस पत्र पत्रलेखन [Page 25]

पत्रलेखन | Q १. | Page 25

तुमच्या शाळेमध्ये उन्हाळी सुट्टीत ‘हस्ताक्षर सुंदर करूया!’ हे १० दिवसांचे शिबिर आयोजित केले आहे. त्यात तुम्हांला सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र वर्ग शिक्षकांना लिहा.

Chapter 7: नातवंडांस पत्र

स्वाध्यायखेळूया शब्दांशीचर्चा करूयालिहिते होऊयावाचापत्रलेखन
Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 7 - नातवंडांस पत्र

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 7 (नातवंडांस पत्र) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 7 नातवंडांस पत्र are गद्य (8th Standard), व्याकरण (8th Standard), लेखन (8th Standard).

Using Balbharati 8th Standard solutions नातवंडांस पत्र exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 8th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 7 नातवंडांस पत्र 8th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×