Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 3 - प्रभात [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 3: प्रभात

स्वाध्यायखेळूया शब्दांशी
स्वाध्याय [Pages 7 - 8]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 3 प्रभात स्वाध्याय [Pages 7 - 8]

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 7

खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

कवीने वर्णिलेली प्रतिभेची प्रभात कुठे होणार आहे?

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 7

खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत कोणते गुण रुजतील?

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 7

खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

प्रगतीची नवपरिभाषा कोणती?

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 7

चौकटीतील शब्दाचा आधार घेऊन उत्तर लिहा.

सुंदर जग → कोणाचे  
स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 7

चौकटीतील शब्दाचा आधार घेऊन उत्तर लिहा.

पसरणारा सुवास → कशाचा  
स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 7

चौकटीतील शब्दाचा आधार घेऊन उत्तर लिहा.

अमूल्य शिकवण → कोणाची  
स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 7

चौकटीतील शब्दाचा आधार घेऊन उत्तर लिहा.

पायाभरणी → कशाची  
स्वाध्याय | Q ३. (अ) | Page 7

कवितेच्या आधारे योग्य पर्याय निवडा.

कलागुणांच्या क्षितिजावर प्रतिभेची पहाट उगवली, कारण..

  • सूर्योदय होऊन सकाळ झाली.

  • नवे युग उजाडले.

  • ज्ञानाचे तेज नव्या युगाच्या नभात पसरले.

  • पक्ष्यांचा चिवचिवाट सुरू झाला.

स्वाध्याय | Q ३. (आ) | Page 7

कवितेच्या आधारे योग्य पर्याय निवडा.

कवीच्या मते ‘मानवतेचे युग’ म्हणजे-

  • मानवांचे युग.

  • नव्या विचारांचे युग.

  • माणसाच्या प्रगतीचे युग.

  • भेदाभेद नसलेले युग.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 7

योग्य जोड्या जुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
(१) नव्या युगाच्या नभात (अ) व्यक्तित्वाची जडणघडण
(२) प्रतिभेची प्रभात (आ) स्वत:चे अस्तित्व मजबूत करणे.
(३) पायाभरणी अस्तित्वाची (इ) नवनिर्मितीची पहाट
(४) व्यक्तित्वाची प्रयोगशाळा (ई) नव्या विचारांच्या क्षेत्रात
स्वाध्याय | Q ५. (अ) | Page 8

तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा.

‘तन सुदृढ’ आणि ‘मन विशाल’ या शब्दसमूहांचा तुम्हांला कळलेला अर्थलिहा.

स्वाध्याय | Q ५. (आ) | Page 8

तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा.

तुम्हांला कळलेली कवीची प्रगतीची नवपरिभाषा स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ५. (इ) | Page 8

तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा.

‘मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात’ या ओळीचा तुम्हांला कळलेला सरळ अर्थ लिहा.

स्वाध्याय | Q ६. (अ) | Page 8

कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दाच्या जोड्या शोधून लिहा.

नभात- 

स्वाध्याय | Q ६. (आ) | Page 8

कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दाच्या जोड्या शोधून लिहा.

मनोहर- 

स्वाध्याय | Q ६. (इ) | Page 8

कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दाच्या जोड्या शोधून लिहा.

अस्तित्वाची- 

स्वाध्याय | Q ६. (ई) | Page 8

कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दाच्या जोड्या शोधून लिहा.

युगात- 

खेळूया शब्दांशी [Page 8]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 3 प्रभात खेळूया शब्दांशी [Page 8]

खेळूया शब्दांशी | Q (अ) | Page 8

खालील शब्दांसाठी कवितेतील शब्द शोधा.

(अ) आकाश- 

(आ) सुगंध- 

(इ) सुंदर- 

(ई) शरीर- 

खेळूया शब्दांशी | Q (आ) | Page 8

विशेष्य विशेषणाच्या योग्य जोड्या जुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
(१) भव्य (अ) मन
(२) अमूल्य (आ) युग
(३) नवे (इ) शिकवण
(४) सुंदर (ई) पटांगण
(५) विशाल (उ) जग

Chapter 3: प्रभात

स्वाध्यायखेळूया शब्दांशी
Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 3 - प्रभात

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 3 (प्रभात) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 3 प्रभात are पद्य (8th Standard), व्याकरण (8th Standard).

Using Balbharati 8th Standard solutions प्रभात exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 8th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 3 प्रभात 8th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×