Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 2 - मी चित्रकार कसा झालो! [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] - Shaalaa.com

Chapter 2: मी चित्रकार कसा झालो!

स्वाध्यायखेळूया शब्दांशीआपण समजून घेऊया
स्वाध्याय [Pages 3 - 4]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 2 मी चित्रकार कसा झालो! स्वाध्याय [Pages 3 - 4]

स्वाध्याय | Q १. | Page 3

उत्तर लिहा.

लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले दोन विषय-

(१) ______

(२) ______

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 3

काय ते सांगा.

मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय.

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 3

काय ते सांगा.

लेखकाचा कॅनव्हास

स्वाध्याय | Q ३. (अ) | Page 4

आकृती पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q ३. (आ) | Page 4

आकृती पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 4

योग्य जोड्या जुळवा. 

‘अ’ गट ‘ब’ गट
(१) पिवळा (अ) झाडांच्या पानापासून
(२) जांभळा (आ) दगडांपासून
(३) भगवा (इ) काटेसावरीच्या फुलातील परागकणांपासून
(४) हिरवा (ई) शेंदरी झाडाच्या बियांपासून
स्वाध्याय | Q ५. (अ) | Page 4

एका शब्दांत उत्तर लिहा.

बांबूच्या कोवळ्या काडीपासून तयार व्हायचा-

स्वाध्याय | Q ५. (आ) | Page 4

एका शब्दांत उत्तर लिहा.

चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागद-

स्वाध्याय | Q ५. (इ) | Page 4

एका शब्दांत उत्तर लिहा.

लालभडक मातीपासून तयार केल्या जायच्या-

स्वाध्याय | Q ५. (ई) | Page 4

एका शब्दांत उत्तर लिहा.

ओलं असताना जसं असतं तसंच वाळल्यावरही राहतं-

स्वाध्याय | Q ५. (उ) | Page 4

एका शब्दांत उत्तर लिहा.

घोड्याच्या शेणाला म्हणतात- 

स्वाध्याय | Q ६. | Page 4

‘तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते’ या विधानाचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

Advertisement Remove all ads
खेळूया शब्दांशी [Page 4]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 2 मी चित्रकार कसा झालो! खेळूया शब्दांशी [Page 4]

खेळूया शब्दांशी | Q १. | Page 4

खाली दिलेल्या शब्दांतून नाम व विशेषणे ओळखून त्यांच्या योग्य जोड्या लावा.

हिरवी, सावली, डोंगर, राने, निळे, दाट

 

नामे विशेषणे
   
Advertisement Remove all ads
आपण समजून घेऊया [Page 5]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] Chapter 2 मी चित्रकार कसा झालो! आपण समजून घेऊया [Page 5]

आपण समजून घेऊया | Q १. | Page 5

विधानार्थी, उद्गारार्थी, प्रश्नार्थी व आज्ञार्थी या चारही प्रकारांतील वाक्यांचे नमुने तयार करा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 2: मी चित्रकार कसा झालो!

स्वाध्यायखेळूया शब्दांशीआपण समजून घेऊया
Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 2 - मी चित्रकार कसा झालो!

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 2 (मी चित्रकार कसा झालो!) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] chapter 2 मी चित्रकार कसा झालो! are गद्य (8th Standard), व्याकरण (8th Standard).

Using Balbharati 8th Standard solutions मी चित्रकार कसा झालो! exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 8th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 मी चित्रकार कसा झालो! 8th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×