Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 8 - कुंदाचे साहस [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 8: कुंदाचे साहस

स्वाध्यायआपण समजून घेऊया
स्वाध्याय [Pages 19 - 20]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 8 कुंदाचे साहस स्वाध्याय [Pages 19 - 20]

दोन-तीन वाक्यात उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 19

झाडे, शेते हिरवीगार कशामुळे झाली होती?

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 19

कुंदा केव्हा पोहायला शिकली होती?

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 19

कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले?

स्वाध्याय | Q १. (ई) | Page 19

नदीच्या काठावरचे लोक कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते?

स्वाध्याय | Q १. (उ) | Page 19

रझियाच्या आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू का आले?

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 19

खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

प्रसन्न ×

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 19

खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

दूरवर ×

स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 19

खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

शूर ×

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 19

खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

हसणे ×

स्वाध्याय | Q २. (उ) | Page 19

खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

पुढे ×

स्वाध्याय | Q २. (ऊ) | Page 19

खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

लवकर ×

स्वाध्याय | Q ३. | Page 19

पोहण्यामध्ये तरबेज असलेल्या व्यक्तीला ‘जलतरणपटू’ म्हणतात. या प्रकारचे खालील शब्द वाचा व त्यांच्या योग्य जोड्या लावा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
(अ) क्रिकेट खेळण्यात पटाईत (१) वक्ता
(आ) धावण्यात पटाईत (२) क्रिकेटपटू
(इ) भाषण करण्यात पटाईत (३) धावपटू
स्वाध्याय | Q ४. (अ) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

क्रिकेट -

स्वाध्याय | Q ४. (आ) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

कबड्डी -

स्वाध्याय | Q ४. (इ) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

फुटबॉल -

स्वाध्याय | Q ४. (ई) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

लिंबूचमचा -

स्वाध्याय | Q ४. (उ) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

संगीतखुर्ची -

स्वाध्याय | Q ४. (ऊ) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

विटीदांडू -

स्वाध्याय | Q ४. (ए) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

लगोरी -

स्वाध्याय | Q ४. (ऐ) | Page 19

खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू/गोष्टी लिहा.

पोहणे -

खालील पर्यायातील वाक्प्रचार दिलेल्या वाक्यांत योग्य ठिकाणी वापरा.

स्वाध्याय | Q ५. (अ) | Page 19

शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा ______ वाढला.

  • दंग होणे

  • गलका वाढणे

स्वाध्याय | Q ५. (आ) | Page 20

परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात ______ झाली.

  • दंग होणे

  • गलका वाढणे

स्वाध्याय | Q ६. | Page 20

आंतरजालाचा उपयोग करून भारतीय जलतरणपटू यांची माहिती घ्या. प्रत्येक खेळाडूची माहिती चारपाच वाक्यांत लिहा.

स्वाध्याय | Q ७. | Page 20

तुम्ही रझियाचे ‘हितचिंतक’ आहात, या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्याल?

स्वाध्याय | Q ८. | Page 20

"कुंदाचे साहस" पाठ वाचून तुम्हांला कुंदाचे कोणकोणते गुण जाणवले ते लिहा.

स्वाध्याय | Q ९. | Page 20

कुंदाचे अभिनंदन करणारा कोणता संदेश तुम्ही भ्रमणध्वनीवरून पाठवाल ते खालील चौकाेनात लिहा.

आपण समजून घेऊया [Page 21]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 8 कुंदाचे साहस आपण समजून घेऊया [Page 21]

आपण समजून घेऊया | Q १. | Page 21

खालील चित्राला दोन-दोन विशेषणे लावा.

आपण समजून घेऊया | Q २. | Page 21

खालील चित्राला दोन-दोन विशेषणे लावा.

आपण समजून घेऊया | Q ३. | Page 21

खालील चित्राला दोन-दोन विशेषणे लावा.

आपण समजून घेऊया | Q ४. | Page 21

खालील चित्राला दोन-दोन विशेषणे लावा.

Chapter 8: कुंदाचे साहस

स्वाध्यायआपण समजून घेऊया
Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 8 - कुंदाचे साहस

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 8 (कुंदाचे साहस) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 8 कुंदाचे साहस are गद्य (6th Standard), व्याकरण (6th Standard).

Using Balbharati 6th Standard solutions कुंदाचे साहस exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 6th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 8 कुंदाचे साहस 6th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×