Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 5 - सुगरणीचे घरटे [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 5: सुगरणीचे घरटे

स्वाध्यायआपण समजून घेऊया
स्वाध्याय [Page 10]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 5 सुगरणीचे घरटे स्वाध्याय [Page 10]

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 10

एक-दोन शब्दात उत्तरे लिहा.

सुगरण पक्षी घरटे कशापासून बनवतो?

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 10

एक-दोन शब्दात उत्तरे लिहा.

सुगरण पक्षी घरटे कुठे बांधतो?

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 10

एक-दोन शब्दात उत्तरे लिहा.

सुगरण पक्ष्याचा महत्त्वाचा गुण कोणता?

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 10

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

सुगरण पक्षी सुबक वीण कशाने घालतो?

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 10

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

सुगरण पक्ष्याचे हे घरटे वादळात शाबूत का राहते?

स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 10

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

नयना सुगरण पक्ष्याबद्दल काय म्हणाली?

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 10

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

सुगरण पक्षी कुटुंबवत्सल कसा? ते लिहा.

स्वाध्याय | Q २. (उ) | Page 10

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

सुगरण पक्ष्याला कसबी विणकर का म्हटले आहे?

स्वाध्याय | Q ३. | Page 10

वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा.

अ.क्र ‘अ’ गट अ.क्र ‘ब’ गट
(अ) शाबूत राहणे (१) बरोबरी करणे
(आ) वाखाणणे (२) टिकून राहणे
(इ) सर येणे (३) स्तुती करणे
स्वाध्याय | Q ४. (अ) | Page 10

खालील शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

सुबक-

स्वाध्याय | Q ४. (आ) | Page 10

खालील शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

कसब-

स्वाध्याय | Q ४. (इ) | Page 10

खालील शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

चिकाटी-

स्वाध्याय | Q ४. (ई) | Page 10

खालील शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

मजबूत-

स्वाध्याय | Q ५. | Page 10

तुम्हांला या पाठातून काय शिकायला मिळाले ते लिहा.

स्वाध्याय | Q ६. | Page 10

तुम्ही सुगरण पक्ष्याचे घरटे पाहिले आहे का? त्याचा आकार तुम्हांला कसा वाटला? त्याचे वर्णन करा.

स्वाध्याय | Q ७. | Page 10

खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्यांपैकी सुगरण पक्ष्याला लागू होणारे शब्द शोधून आकृती पूर्ण करा.

नीटनेटकी, चिकाटी, आळशी, जबाबदार, सहनशील, कष्टाळू, स्तुतीप्रिय, निर्दयी, झोपाळू.

स्वाध्याय | Q ८. | Page 10

सुगरण पक्ष्याप्रमाणे तुमच्यात जर चिकाटी असेल, तर कोणकोणती कामे तुम्ही चांगली करू शकाल ते सांगा.

आपण समजून घेऊया [Page 11]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 5 सुगरणीचे घरटे आपण समजून घेऊया [Page 11]

आपण समजून घेऊया | Q १. (अ) | Page 11

खालील वाक्यातील सर्वनाम अधोरेखित करा.

मी कुमारला हाक मारली.

आपण समजून घेऊया | Q १. (आ) | Page 11

खालील वाक्यातील सर्वनाम अधोरेखित करा.

तुला नवीन दप्तर आणले.

आपण समजून घेऊया | Q १. (इ) | Page 11

खालील वाक्यातील सर्वनाम अधोरेखित करा.

त्याचा फोटो छान येतो.

आपण समजून घेऊया | Q १. (ई) | Page 11

खालील वाक्यातील सर्वनाम अधोरेखित करा.

मी त्यांना सुविचार सांगितला.

आपण समजून घेऊया | Q १. (उ) | Page 11

खालील वाक्यातील सर्वनाम अधोरेखित करा.

त्याने घर झाडून घेतले.

आपण समजून घेऊया | Q १. (ऊ) | Page 11

खालील वाक्यातील सर्वनाम अधोरेखित करा.

आपण पतंग उडवूया.

आपण समजून घेऊया | Q २. | Page 11

खालील परिच्छेद वाचा व त्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा.

सलीम नुकताच शाळेत दाखल झाला होता. त्याला शाळेत करमत नव्हते. तो त्याच्या आईबरोबर शाळेत यायचा. तेवढ्यात त्याला त्याची मैत्रीण दिसली. सलीम त्याच्या आईला म्हणाला, ‘‘तू जा. मी आज तिच्याबरोबर घरी येईन."

Chapter 5: सुगरणीचे घरटे

स्वाध्यायआपण समजून घेऊया
Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 5 - सुगरणीचे घरटे

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 5 (सुगरणीचे घरटे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 5 सुगरणीचे घरटे are गद्य (6th Standard), व्याकरण (6th Standard).

Using Balbharati 6th Standard solutions सुगरणीचे घरटे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 6th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 5 सुगरणीचे घरटे 6th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×