Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 2 - माझा अनुभव [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: माझा अनुभव

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 3 - 4]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 2 माझा अनुभव स्वाध्याय [Pages 3 - 4]

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 3

का ते लिहा.

रिमाने आनंदाने उड्या मारल्या.

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 3

का ते लिहा.

मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले.

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 3

का ते लिहा.

मुलाचे मन आनंदाने थुईथुई नाचू लागले.

स्वाध्याय | Q १. (ई) | Page 3

का ते लिहा.

मुलांना गहिवरून आले.

स्वाध्याय | Q २. | Page 3

‘सुट्टी कधी संपली, ते आम्हांला समजलेच नाही.’ असे मुलाला का वाटले? तुमच्या शब्दांत लिहा.

स्वाध्याय | Q ३. | Page 3

वाचा. सांगा. लिहा.

नादमय शब्द उदा., छुमछुम, झुकझुक.

स्वाध्याय | Q ४. (अ) | Page 3

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

वारा- 

स्वाध्याय | Q ४. (आ) | Page 3

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

तोंड- 

स्वाध्याय | Q ४. (इ) | Page 3

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

रस्ता- 

स्वाध्याय | Q ४. (ई) | Page 3

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

आई- 

स्वाध्याय | Q ४. (उ) | Page 3

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

शेत- 

स्वाध्याय | Q ५. | Page 3

जोड्या जुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
(अ) आगगाडी (१) खुळखुळ
(आ) पैंजण (२) खडखड
(इ) घुंगूरमाळा (३) झुकझुक
(ई) बैलगाडी (४) खळखळ
(उ) पाणी (५) छुमछुम
स्वाध्याय | Q ६. | Page 4

‘गाईचे हंबरणे’ तसे खालील पशुपक्ष्यांचे आवाजदर्शक शब्द लिहा.

(अ) बकरी-
(आ) वाघ-
(इ) बेडूक-
(ई) कुत्रा-
(उ) मांजर-
(ऊ) मोर-

स्वाध्याय | Q ७. (अ) | Page 4

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

खुदकन हसणे-

स्वाध्याय | Q ७. (आ) | Page 4

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

गाढ झोपणे-

स्वाध्याय | Q ७. (इ) | Page 4

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

कडकडून भेटणे-

स्वाध्याय | Q ७. (ई) | Page 4

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

टुकुटुकु पाहणे-

स्वाध्याय | Q ७. (उ) | Page 4

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

आनंदाने थुईथुई नाचणे- 

स्वाध्याय | Q ७. (ऊ) | Page 4

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

गहिवरून येणे-

स्वाध्याय | Q ८. | Page 4

‘बाजारहाट’ यासारखे आणखी काही जोडशब्द लिहा.

स्वाध्याय | Q ९. | Page 4

तुम्ही एखादे चांगले काम केले आहे, त्या प्रसंगाचे अनुभवलेखन करा.

स्वाध्याय | Q १०. | Page 4

तुमच्या घरातील व्यक्तींबरोबर सुट्टीच्या दिवशी तुम्ही कशी मजा करता ते लिहा.

स्वाध्याय | Q ११. (अ) | Page 4

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

सळसळ-

स्वाध्याय | Q ११. (आ) | Page 4

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

भुरभुर-

स्वाध्याय | Q ११. (इ) | Page 4

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

लुकलुक-

स्वाध्याय | Q ११. (ई) | Page 4

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

खडखड-

स्वाध्याय | Q १२. | Page 4

हे शब्द असेच लिहा.

उद्या, उन्हाने, तल्लीन, स्टेशन, स्वागत, वाऱ्यांच्या, तेवढ्यात, येणाऱ्या, रस्त्याला, कोंबड्यांचा, स्पर्श, प्रेमळ, दुसऱ्या, कैऱ्या, सुट्टी, आंब्याच्या.
स्वाध्याय | Q १३ | Page 4

खालील शब्द आपण कधी वापरतो?

कृपया, माफ करा, आभारी आहे.
स्वाध्याय | Q १३. (अ) | Page 4

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

बाबांचा सदरा उसवला.

स्वाध्याय | Q १३. (आ) | Page 4

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

सुमनने गुलाबाचे रोपटे लावले.

स्वाध्याय | Q १३. (इ) | Page 4

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

पाकिटात पैसे नव्हते.

स्वाध्याय | Q १३. (ई) | Page 4

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

मुले बागेत खेळत होती.

स्वाध्याय | Q १३. (उ) | Page 4

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

समोरून बैल येत होता.

स्वाध्याय | Q १३. (ऊ) | Page 4

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

सरिता व फरिदा चांगल्या मैत्रिणी आहेत.

स्वाध्याय | Q १३. (ए) | Page 4

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

पंकजने परीक्षेत पहिला नंबर मिळवला.

Chapter 2: माझा अनुभव

स्वाध्याय
Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 2 - माझा अनुभव

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 2 (माझा अनुभव) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 2 माझा अनुभव are गद्य (6th Standard), व्याकरण (6th Standard).

Using Balbharati 6th Standard solutions माझा अनुभव exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 6th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 माझा अनुभव 6th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×