Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 16 - मुक्या प्राण्यांची कैफियत [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 16: मुक्या प्राण्यांची कैफियत

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 46 - 49]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत स्वाध्याय [Pages 46 - 49]

स्वाध्याय | Q १. | Page 46

तक्रार व वनचर यांच्या माध्यमातून जोड्या पूर्ण करा.

तक्रार वनचर
(१) मोबाइलच्या आवाजाची भीती चिमणी
(२) प्लॅस्टिक सेवनाने पोटदुखी _________
(३) _______________________ मासोळी
(४) वारूळ, शेत नष्ट _________

दोन-तीन वाक्यांत उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 46

'मुक्या प्राण्यांची कैफियत' या पाठात कोणाकोणांत संवाद झालेला आहे?

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 46

चिमणीला कोणता त्रास होतो?

स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 46

गाईचे डोळे का पाणावले?

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 46

मासोळीने आपली कोणती समस्या मांडली आहे?

स्वाध्याय | Q २. (उ) | Page 46

नागोबाची तक्रार कोणती आहे?

स्वाध्याय | Q ३. | Page 46

घोटभर, मैलभर, तासभर, कणभर, चमचाभर हे शब्द वापरून वाक्ये लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. (१) | Page 47

कोण ते सांगा.

पाण्यात राहणारे-

 • वनचर 

 • भूचर

 • जलचर 

 • उभयचर

स्वाध्याय | Q ४. (२) | Page 47

कोण ते सांगा.

जमिनीवर राहणारे-

 • वनचर 

 • भूचर

 • जलचर 

 • उभयचर

स्वाध्याय | Q ४. (३) | Page 47

कोण ते सांगा.

जंगलात राहणारे-

 • वनचर 

 • भूचर

 • जलचर 

 • उभयचर

स्वाध्याय | Q ४. (४) | Page 47

कोण ते सांगा.

जमीन व पाणी या दोन्ही ठिकाणी राहणारे-

 • वनचर 

 • भूचर

 • जलचर 

 • उभयचर

स्वाध्याय | Q ५. (१) | Page 47

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द "मुक्या प्राण्यांची कैफियत" या पाठातून शोधून लिहा.

किनारा- 

स्वाध्याय | Q ५. (२) | Page 47

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द "मुक्या प्राण्यांची कैफियत" या पाठातून शोधून लिहा.

शेवट- 

स्वाध्याय | Q ५. (३) | Page 47

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द "मुक्या प्राण्यांची कैफियत" या पाठातून शोधून लिहा.

जल- 

स्वाध्याय | Q ५. (४) | Page 47

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द "मुक्या प्राण्यांची कैफियत" या पाठातून शोधून लिहा.

आठवण- 

स्वाध्याय | Q ५. (५) | Page 47

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द "मुक्या प्राण्यांची कैफियत" या पाठातून शोधून लिहा.

मासा- 

स्वाध्याय | Q ५. (६) | Page 47

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द "मुक्या प्राण्यांची कैफियत" या पाठातून शोधून लिहा.

नातेवाईक- 

स्वाध्याय | Q ६. | Page 47

खालील शब्दांचे अर्थ शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या.

सगेसोयरे, पाहुणे, नातेवाईक, भाऊबंद

स्वाध्याय | Q ७. (१) | Page 47

खालील शब्दाचे लिंग बदला.

चिमणी- 

स्वाध्याय | Q ७. (२) | Page 47

खालील शब्दाचे लिंग बदला.

नाग- 

स्वाध्याय | Q ७. (३) | Page 47

खालील शब्दाचे लिंग बदला.

वाघ- 

स्वाध्याय | Q ८. (अ) | Page 47

खालील वाक्यात पर्यायातील योग्य वाक्प्रचार घाला.

सह्याद्री डोंगर चढताना आमचा जीव पाणी पिण्यासाठी ____________ होत होता.

 • उदास दिसणे 

 • कासावीस होणे 

 • डोळे पाणावणे

 • डोळे उघडणे

स्वाध्याय | Q ८. (आ) | Page 47

खालील वाक्यात पर्यायातील योग्य वाक्प्रचार घाला.

आवडते पेन हरवल्याने संजय आज ______ होता.

 • उदास दिसणे 

 • कासावीस होणे 

 • डोळे पाणावणे

 • डोळे उघडणे

स्वाध्याय | Q ८. (इ) | Page 47

खालील वाक्यात पर्यायातील योग्य वाक्प्रचार घाला.

पाणीटंचाई भासू लागताच पाणी बचतीबाबत सर्वांचे ______ उघडले.

 • उदास दिसणे 

 • कासावीस होणे 

 • डोळे पाणावणे

 • डोळे उघडणे

स्वाध्याय | Q ८. (ई) | Page 47

खालील वाक्यात पर्यायातील योग्य वाक्प्रचार घाला.

रस्त्यावर घडलेला अपघात बघून सर्वांचे ______.

 • उदास दिसणे 

 • कासावीस होणे 

 • डोळे पाणावणे

 • डोळे उघडणे

स्वाध्याय | Q ९. | Page 47

धडधड, तगमग यासारखे आणखी शब्द लिहा.

स्वाध्याय | Q १०. | Page 47

खालील चौकटीत काही प्राणी व काही पक्ष्यांची नावे लपलेली आहेत. ते शोधा व त्यांची नावे लिहा. उदा., वटवाघूळ.

स्वाध्याय | Q ११. (१) | Page 48

दवाखान्याच्या ठिकाणी लावलेल्या पाट्या वाचा. त्या पाट्यांमध्ये आपल्याला सूचना दिलेल्या असतात. या सूचनांव्यतिरिक्त आणखी काही सूचनांच्या पाट्या तुम्ही तयार करा.

स्वाध्याय | Q ११. (२) | Page 48

शाळेच्या परिसरात स्वच्छताविषयक पाट्या लावायच्या आहेत, तर तुम्ही कोणत्या पाट्या तयार कराल.

स्वाध्याय | Q १२. | Page 49

‘पर्यावरण संरक्षण’ याविषयी पाठाच्या शेवटी माणसाने केलेली प्रतिज्ञा तुमच्या शब्दांत लिहा.

प्रतिज्ञा

आम्ही आमचे वर्तन बदलू.

__________________

__________________

__________________

Chapter 16: मुक्या प्राण्यांची कैफियत

स्वाध्याय
Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 16 - मुक्या प्राण्यांची कैफियत

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 16 (मुक्या प्राण्यांची कैफियत) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत are व्याकरण (6th Standard), लेखन (6th Standard), गद्य (6th Standard).

Using Balbharati 6th Standard solutions मुक्या प्राण्यांची कैफियत exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 6th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत 6th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×