Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 14 - अप्पाजींचे चातुर्य [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 14: अप्पाजींचे चातुर्य

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 40 - 42]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य स्वाध्याय [Pages 40 - 42]

एक-दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 40

अप्पाजींनी बैलगाडीत कशाचे पीक घ्यायला लावले?

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 40

उत्कृष्ट दर्जाची मूर्ती कोणती?

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 40

कलिंगचा राजा संतुष्ट का झाला?

तीन-चार वाक्यांत उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 40

अप्पाजींनी ताजी कोबी कलिंग देशाकडे कशी पाठवली?

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 40

कलिंगच्या राजाने अप्पाजींची दुसऱ्यांदा कशी परीक्षा घेतली?

स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 41

मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तोंडातून बाहेर येते याचा अप्पाजींनी कोणता अर्थ लावला?

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 41

अप्पाजींच्या मते उत्तम माणूस कोणता?

स्वाध्याय | Q ३. | Page 41

पाणी टंचाईमुळे तुम्हांला पाणी दुरून आणायचे आहे. कमी श्रमात ते आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न कराल?

स्वाध्याय | Q ४. (अ) | Page 41

विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

हित ×

स्वाध्याय | Q ४. (आ) | Page 41

विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

अवघड ×

स्वाध्याय | Q ४. (इ) | Page 41

विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

निकृष्ट ×

स्वाध्याय | Q ४. (ई) | Page 41

विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

कीर्ती ×

स्वाध्याय | Q ५. | Page 41

खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे चौकट पूर्ण करा.

गाडी-गाडीवान चतुर-चतुराई खरा-खरेपणा
_____ - धनवान महाग- _____ ______ - साधेपणा
_____ - दयावान _____ - स्वस्ताई ______ - शहाणपणा
बल- ______ _____ - नवलाई भोळा- ______
स्वाध्याय | Q ६. | Page 41

खालील शब्द वाचा व समजून घ्या.

(अ) चतुर -  
(आ) चोरी - 
(इ) क्रूर-  
(ई) शूर - 
(उ) सुंदर -    
(ऊ) धीर - 

स्वाध्याय | Q ७. | Page 41

खालील शब्दांना तो, ती, ते शब्द लावून लिंग ओळखा.

(अ) दरी -
(आ) पान-
(इ) माठ -
(ई) लाडू-
(उ) पुस्तक-  
(ऊ) वही-

स्वाध्याय | Q ८. | Page 41

तुमच्या मित्राच्या/मैत्रिणीच्या चतुरपणाचे कौतुक झाल्याचा प्रसंग घरी व वर्गात सांगा.

स्वाध्याय | Q ९. | Page 41

अप्पाजींसारख्या अनेक चतुर व्यक्ती इतिहासात होऊन गेल्या आहेत. उदा., बिरबल, तेनालीराम. यांच्या गोष्टी मिळवा. वाचा. वर्गात सांगा.

स्वाध्याय | Q १०. | Page 41

खालील आकृतीत दिलेल्या शब्दास विशेषणे लावा.

स्वाध्याय | Q १०. | Page 41

खालील आकृतीत दिलेल्या शब्दास विशेषणे लावा.

स्वाध्याय | Q ११. (१) | Page 42

सांगा पाहू.

शर्टाच्या खिशावर
रुबाबात बसतो,
काहीही लिहिण्यासाठी
माझ्याशिवाय पर्याय नसतो.
स्वाध्याय | Q ११. (२) | Page 42

सांगा पाहू.

वेली अन् वनस्पतींनी
नटले मी फुलांनी,
खेळण्यासाठी मजेत
शोधले मला मुलांनी.
स्वाध्याय | Q १२. (१) | Page 42

दिलेल्या सूचनाप्रमाणे खालील वाक्यात बदल करा.

रिमा सहलीला गेली. (वाक्य भविष्यकाळी करा.)

स्वाध्याय | Q १२. (२) | Page 42

दिलेल्या सूचनाप्रमाणे खालील वाक्यात बदल करा.

मला आंबा आवडतो. (वाक्य भूतकाळी करा.)

स्वाध्याय | Q १२. (३) | Page 42

दिलेल्या सूचनाप्रमाणे खालील वाक्यात बदल करा.

चंदाने लाडू खाऊन संपवला. (वाक्य वर्तमानकाळी करा.)

स्वाध्याय | Q १२. (४) | Page 42

दिलेल्या सूचनाप्रमाणे खालील वाक्यात बदल करा.

सुभाष माझा मित्र आहे. (वाक्य भूतकाळी करा.)

स्वाध्याय | Q १२. (५) | Page 42

दिलेल्या सूचनाप्रमाणे खालील वाक्यात बदल करा.

वंदना अभ्यास करते. (वाक्य भूतकाळी करा.)

स्वाध्याय | Q १२. (६) | Page 42

दिलेल्या सूचनांप्रमाणे खालील वाक्यांत बदल करा.

संजू क्रिकेट खेळतो. (वाक्य भविष्यकाळी करा.)

स्वाध्याय | Q १३. | Page 42

पूर, गाव, नगर, बाद ही अक्षरे शेवटी असणाऱ्या गावांची, शहरांची, ठिकाणांची नावे खालील तक्त्यात लिहा.

गाव पूर नगर बाद
मानगाव सोलापूर अहमदनगर औरंगाबाद
       

Chapter 14: अप्पाजींचे चातुर्य

स्वाध्याय
Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 14 - अप्पाजींचे चातुर्य

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 14 (अप्पाजींचे चातुर्य) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य are गद्य (6th Standard), व्याकरण (6th Standard).

Using Balbharati 6th Standard solutions अप्पाजींचे चातुर्य exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 6th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य 6th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×