Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 12 - चंद्रावरची शाळा [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 12: चंद्रावरची शाळा

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 34]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 12 चंद्रावरची शाळा स्वाध्याय [Page 34]

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 34

चंद्रावरती शाळा कोणत्या शतकात भरेल?

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 34

चंद्रावरच्या शाळेत जाताना कशाचे ओझे नसेल?

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 34

चंद्रावरच्या शाळेत कशाची कटकट राहणार नाही?

स्वाध्याय | Q १. (ई) | Page 34

चंद्रावरच्या शाळेत अभ्यास कसा करावा लागेल?

दोन-तीन वाक्यांत उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 34

चंद्रावरच्या शाळेत पास केव्हा केले जाते?

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 34

चंद्रावरच्या शाळेत चांदण्यांशीच का खेळावे लागणार आहे?

स्वाध्याय | Q ३. (अ) | Page 34

योग्य कारण शोधा.

चंद्रावरच्या शाळेत जाताना ऑक्सिजनचा सिलिंडर न्यावा लागेल कारण...

  • दप्तराऐवजी सिलिंडर न्यावा हा नियम असल्यामुळे

  • चंद्रावरती प्राणवायूचे प्रमाण कमी असल्यामुळे.

  • सिलिंडर नेला तरच शाळेत येऊ देतात म्हणून.

स्वाध्याय | Q ३. (आ) | Page 34

योग्य कारण शोधा.

चंद्रावर एक उडी मारताच तरंगत राहतात कारण...

  • शिक्षक अशीच पी.टी. शिकवतात.

  • विद्यार्थ्याचे वजन कमी असते म्हणून तरंगतात.

  • चंद्रावर गेल्यावर गुरुत्वाकर्षण कमी होते म्हणून तरंगतात.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 34

शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. 

उदा., भरेल-नसेल.

स्वाध्याय | Q ५. | Page 34

‘पटपट’ यासारखे शब्द लिहा.

स्वाध्याय | Q ६. | Page 34

कवितेत आलेले इंग्रजी शब्द शोधून यादी करा.

स्वाध्याय | Q ७. | Page 34

तुम्ही डब्यात रोज काेणकोणते पदार्थ नेता? नावे लिहा.

स्वाध्याय | Q ८. | Page 34

कोणते पदार्थ डब्यात आणायचे नाहीत असे शिक्षक तुम्हांला वारंवार सांगतात? का ते लिहा.

स्वाध्याय | Q ९. | Page 34

चंद्रावरच्या शाळेत तुम्ही शिकत आहात. तुम्हांला ‘पृथ्वीचे’ वर्णन करायला सांगितले आहे. कल्पना करा व लिहा.

Chapter 12: चंद्रावरची शाळा

स्वाध्याय
Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 12 - चंद्रावरची शाळा

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 12 (चंद्रावरची शाळा) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 12 चंद्रावरची शाळा are पद्य (6th Standard), व्याकरण (6th Standard).

Using Balbharati 6th Standard solutions चंद्रावरची शाळा exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 6th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 12 चंद्रावरची शाळा 6th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×