Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] chapter 16 - विश्वकोश [Latest edition]

Chapters

Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 16: विश्वकोश

शब्दकोडेस्वाध्यायभाषा सौंदर्यभाषाभ्यास
शब्दकोडे [Page 59]

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] Chapter 16 विश्वकोश शब्दकोडे [Page 59]

शब्दकोडे | Q १. | Page 59

खालील शब्दकोडे दिलेल्या वाक्यांच्या आधारे सोडवा.

(१) ‘स्वेदगंगा’ या कवितासंग्रहाचे कवी.
(२) एका साहित्यिकाचे आडनाव ‘श्रीपाद कृष्ण....’
(३) तुरुंगात असतानादेखील ज्यांची काव्यप्रतिभा बहरून येई, असे साहित्यिक(देशभक्त).
(४) ‘सुधारक’ चे संपादक.
(५) कवी यशवंत यांचे आडनाव.
(६) विनोदी साहित्य लिहिणाऱ्या एका साहित्यिकाचे आडनाव.
(७) मालतीबाई बेडेकर यांनी वापरलेल्या टोपणनावातील आडनाव.
(८) कवी कुसुमाग्रज यांचे आडनाव.

स्वाध्याय [Page 62]

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] Chapter 16 विश्वकोश स्वाध्याय [Page 62]

स्वाध्याय | Q १. (१) | Page 62

टीप लिहा.

विश्वकोशाचा उपयोग-

स्वाध्याय | Q १. (२) | Page 62

टीप लिहा.

विश्वकोशाची निर्मितीप्रक्रिया -

स्वाध्याय | Q २. | Page 62

‘शब्दकोडे सोडवल्यामुळे भाषिक कौशल्य वाढते’, याविषयी तुमचे मत लिहा.

स्वाध्याय | Q ३. | Page 62

विश्वकोश पाहण्याचे तुम्हांला लक्षात आलेले फायदे लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 62

केशभूषेचे उद्देश सांगून त्यात कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो, ते स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ५. | Page 62

विश्वकोशाचा उपयोग तुम्हांला मराठी भाषेतील ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कसा होऊ शकेल, ते लिहा.

भाषा सौंदर्य [Page 62]

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] Chapter 16 विश्वकोश भाषा सौंदर्य [Page 62]

भाषा सौंदर्य | Q १. | Page 62

खालील कोडे सोडवा व त्याच्या शेवटच्या रकान्यातील वर्णांचे विशेष ओळखा.

(१) पैसे न देता, विनामूल्य.
(२) पाणी साठवण्याचे मातीचे गोल भांडे.
(३) जिच्यात रेतीचे प्रमाण खूप जास्त असते अशी जमिनीची जात.
(४) रहस्यमय.
(५) खास महाराष्ट्रीयन पक्वान्न. पोळ्या, मोदक, करंज्या यांमध्ये हे भरतात.

(१)       
(२)  ×    
(३)      
(४) ×    
(५)      
भाषाभ्यास [Pages 2 - 62]

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] Chapter 16 विश्वकोश भाषाभ्यास [Pages 2 - 62]

भाषाभ्यास | Q १ | Page 62

पर-सवर्णाने लिहा.

घंटा-

मंदिर-

चंपा-

चंचल-

मंगल-

भाषाभ्यास | Q २ | Page 2

दिलेले शब्द अनुस्वार वापरून लिहा.

जङ्गल -

चेण्डू -

सञ्च -

गोन्धळ -

बम्ब -

Chapter 16: विश्वकोश

शब्दकोडेस्वाध्यायभाषा सौंदर्यभाषाभ्यास
Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] chapter 16 - विश्वकोश

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] chapter 16 (विश्वकोश) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] chapter 16 विश्वकोश are स्थूल वाचन (9th Standard), व्याकरण (9th Standard).

Using Balbharati 9th Standard solutions विश्वकोश exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 9th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 16 विश्वकोश 9th Standard extra questions for Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×