Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] chapter 9 - औक्षण [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Chapter 9: औक्षण

कृती
कृती [Page 34]

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] Chapter 9 औक्षण कृती [Page 34]

कृती | Q (१)(अ) | Page 34

खालील प्रश्नाचे एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते?

कृती | Q (१)(आ) | Page 34

खालील प्रश्नाचे एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते?

कृती | Q (१)(इ) | Page 34

खालील प्रश्नाचे एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

डोळे भरून पाहावे असे दृश्य कोणते?

कृती | Q (२)(अ) | Page 34

योग्य पर्याय निवडा.

सैनिकाचे औक्षण केले जाते _________

  • भरलेल्या डोळ्यांनी/भरलेल्या अंत:करणाने

  • डोळ्यांतील आसवांच्या ज्योतींनी

  • तबकातील निरांजनाने

  • भाकरीच्या तुकड्याने

कृती | Q (२)(आ) | Page 34

योग्य पर्याय निवडा.

कवितेतील ‘दीनदुबळे’ म्हणजे _______

  • कष्टाचे, पैसे नसलेले

  • सैनिकाबरोबर लढणारे

  • शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसलेले

  • सैनिकांच्या कार्याचा अभिमान बाळगणारे देशवासीय

कृती | Q (३)(अ) | Page 34

खालील ओळींचे रसग्रहण करा.

‘अशा असंख्य ज्योतींची
तुझ्यामागून राखण;
दीनदुबळ्यांचे असें
तुला एकच औक्षण.’

कृती | Q (३)(आ) | Page 34

‘सैनिक सीमेवर तैनात असतो, म्हणून आपण सुरक्षित राहतो’, या विधानातील भाव स्पष्ट करा.

कृती | Q (३)(इ) | Page 34

कवितेच्या संदर्भात ‘दीनदुबळे’ याचा कवयित्रीला अभिप्रेत असलेला अर्थ स्पष्ट करा.

कृती | Q (३)(ई) | Page 34

‘देशसेवा हीच ईश्वरसेवा’ असे समजून कार्य करणाऱ्या सैनिकांसाठी तुम्हांला काय करावेसे वाटते ते लिहा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 9: औक्षण

कृती
Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] chapter 9 - औक्षण

Balbharati solutions for Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] chapter 9 (औक्षण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] chapter 9 औक्षण are पद्य (10th Standard), व्याकरण (10th Standard).

Using Balbharati 10th Standard Board Exam solutions औक्षण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 9 औक्षण 10th Standard Board Exam extra questions for Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×