Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language chapter 12 - रंग मजेचे रंग उदयाचे [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language - Shaalaa.com

Chapter 12: रंग मजेचे रंग उदयाचे

कृती
कृती [Page 46]

Balbharati solutions for मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language Chapter 12 रंग मजेचे रंग उदयाचे कृती [Page 46]

कृती | Q (१)(अ) | Page 46

कवितेच्या आधारे बी रुजण्याच्या क्रियेचा ओघतक्ता तयार करा.

कृती | Q (१)(आ) | Page 46

आकृती पूर्ण करा.

कृती | Q (२)(अ) | Page 46

वाक्य पूर्ण करा.

जेथे दृष्टी पोहोचते असे ठिकाण- 

कृती | Q (२)(आ) | Page 46

वाक्य पूर्ण करा.

कवयित्रीच्या मते जपायची गोष्ट-

कृती | Q (३)(अ) | Page 46

कवितेत आलेल्या खालील संकल्पना स्पष्ट करा.

आभाळाचे छत्र-

कृती | Q (३)(आ) | Page 46

कवितेत आलेल्या खालील संकल्पना स्पष्ट करा.

गर्भरेशमी सळसळ-

कृती | Q (४)(अ) | Page 46

कृती पूर्ण करा.

'कष्ट करणाऱ्यांना मदत करू' या आशयाची ओळ शोधा.

कृती | Q (४)(आ) | Page 46

कृती पूर्ण करा.

‘दौलत’ हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा.

कृती | Q (४)(इ) | Page 46

कृती पूर्ण करा.

कवितेतील ‘यमक’ अलंकार साधणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा.

कृती | Q (५)(अ) | Page 46

खालील ओळींचे रसग्रहण करा.

‘हिरवी हिरवी मने भोवती, किती छटा हिरव्याच्या
गर्भरेशमी सळसळण्याच्या जगात सांगू गोष्टी’

कृती | Q (५)(आ) | Page 46

पृथ्वीला वाचवण्यासाठी काय काय करावे असे कवयित्रीला वाटते.

कृती | Q (५)(इ) | Page 46

वसुंधरेचे हिरवेपण जपण्यासाठी उपाय सुचवा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 12: रंग मजेचे रंग उदयाचे

कृती
मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language - Shaalaa.com

Balbharati solutions for मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language chapter 12 - रंग मजेचे रंग उदयाचे

Balbharati solutions for मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language chapter 12 (रंग मजेचे रंग उदयाचे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language chapter 12 रंग मजेचे रंग उदयाचे are पद्य (10th Standard), व्याकरण (10th Standard).

Using Balbharati 10th Standard Board Exam solutions रंग मजेचे रंग उदयाचे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 12 रंग मजेचे रंग उदयाचे 10th Standard Board Exam extra questions for मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×