Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 1 - युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 1 - युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 8 - 9]

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] Chapter 1 युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास स्वाध्याय [Pages 8 - 9]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून पूर्ण विधाने पुन्हा लिहा.

स्वाध्याय | Q १ (अ) १. | Page 8

इ.स. १४४० मध्ये ______ याने छापखाना सुरू केला.

 • जेम्स वॅट

 • गुटेनबर्ग

 • ॲरिस्टॉटल

 • होमर

स्वाध्याय | Q १ (अ) २. | Page 8

इ.स. १६०९ मध्ये ______ ने अधिक सुधारित दुर्बीण तयार केली.

 • जॉन के

 • कोपर्निकस

 • गॅलिलिओ

 • केपलर

स्वाध्याय | Q १ (अ) ३. | Page 8

आफ्रिका खंडाला वळसा घालणारा ______ हा पहिला दर्यावर्दी होता.

 • हेन्री द नॅव्हीगेटर

 • मार्को पोलो

 • बार्थोलोम्यु डायस

 • कोलंबस

स्वाध्याय | Q १ (ब) | Page 8

पुढील संचामधील 'ब' गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा.

‘अ' गट

‘ब’  गट

१. जॉन के

- धावता धोटा

२. सॅम्युएल क्रॉम्प्टन

- कॉटन जीन

३. एडमंड कार्टराईट

- यंत्रमाग

४. जेम्स वॅट

- स्टीम इंजिन

स्वाध्याय | Q २.१ | Page 8

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

आधुनिक विज्ञानाचा जनक - ______

स्वाध्याय | Q २.२ | Page 8

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

ग्रहमाला सूर्यकेंद्रित आहे, असे प्रतिपादित करणारा शास्त्रज्ञ - ______

स्वाध्याय | Q २.३ | Page 8

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

वराहमिहीर यांनी लिहिलेला ग्रंथ – ______

स्वाध्याय | Q ३ | Page 9

खालील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

 

स्वाध्याय | Q ४.१ | Page 9

टीप लिहा.

युरोपातील धर्मयुद्धे

स्वाध्याय | Q ४.२ | Page 9

टीप लिहा.

युरोपातील धातुविज्ञान

पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ५.१ | Page 9

युरोपातील १५-१६ वे शतक हा प्रबोधनाचा उत्कर्षकाळ समजला जातो.

स्वाध्याय | Q ५.२ | Page 9

औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात सर्वप्रथम इंग्लंडमध्ये झाली.

स्वाध्याय | Q ६.१ | Page 9

तुमचे मत नोंदवा.

युरोपात सतराव्या शतकात निसर्गाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनीच आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानाचा पाया रचला.

स्वाध्याय | Q ६.२ | Page 9

तुमचे मत नोंदवा.

औद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपात आर्थिक राष्ट्रवाद व साम्राज्यवाद उदयास आला.

खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ७.१ | Page 9

युरोपातील धर्मयुद्धाच्या अपयशाची कारणे आणि परिणाम स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ७.२ | Page 9

प्रबोधनकाळातील विज्ञानाचा विकास व वैज्ञानिक शोध यांची सविस्तर माहिती लिहा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 1: युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास

स्वाध्याय
Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 1 - युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास - Shaalaa.com

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 1 - युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 1 (युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 1 युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास are युरोपातील धर्मयुद्धे (क्रुसेडस) आणि त्याचे दूरगामी परिणाम, युरोपातील प्रबोधनाचा काळ, विज्ञानाचा विकास, विविध क्षेत्रांतील वैज्ञानिक शोध, भौगोलिक शोध व शोधक, औद्योगिक क्रांती, आर्थिक राष्ट्रवाद.

Using Balbharati 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×