Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 6: प्राण्यांचे वर्गीकरण

Below listed, you can find solutions for Chapter 6 of Maharashtra State Board Balbharati for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी].


स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 75 - 76]

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण स्वाध्याय [Pages 75 - 76]

स्वाध्याय | Q 1. अ. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

मी द्विस्तरीय प्राणी असून मला देहगुहा नाही. मी कोणत्या संघातील प्राणी आहे?

स्वाध्याय | Q 1. आ. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

माझे शरीर अरिय सममिती दाखवते. माझ्या शरीरात (जलसंवहनी) जलाभिसरण संस्था आहे. मी मासा नसतानाही मला मासा संबोधतात. माझे नाव काय?

स्वाध्याय | Q 1. इ. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

मी तुमच्या लहान आतड्यामध्ये राहतो. माझ्या धाग्यासारख्या शरीरामध्ये आभासी देहगुहा आहे. माझा समावेश कोणत्या संघात कराल?

स्वाध्याय | Q 1. ई. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

मी बहुपेशीय प्राणी असूनसुद्धा माझ्या शरीरात ऊती नाहीत. माझ्या प्राणीसंघाचे नाव सांगा.

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

रोहू मासा

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

नाकतोडा

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

हत्ती

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

पेंग्वीन

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

सुसर

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

टोड

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

उडणारा सरडा

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्याची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

हुक वर्म

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

जेलीफिश

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्याची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

गोम

स्वाध्याय | Q 3 | Page 75

प्राणी वर्गीकरणाच्या पद्धती कशा बदलत गेल्या आहेत?

स्वाध्याय | Q 4 | Page 75

रचनात्मक संघटन व सममिती यांमध्ये नेमका काय फरक आहे? उदाहरणांसहीत स्पष्ट करा.

थोडक्यात उत्तरे द्या.

स्वाध्याय | Q 5. अ. | Page 75

शार्कचे ‘वर्गापर्यंत’ शास्त्रीय वर्गीकरण लिहा.

स्वाध्याय | Q 5. आ. | Page 75

कंटकचर्मी संघाचे चार गुणधर्म लिहा.

स्वाध्याय | Q 5. इ. | Page 75

फुलपाखरू व वटवाघूळ यांतील फरकाचे चार मुद्दे स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 5. ई. | Page 75

झुरळ कोणत्या संघातील प्राणी आहे? उत्तर सकारण स्पष्ट करा.

शास्त्रीय कारणे द्या.

स्वाध्याय | Q 6. अ. | Page 75

कासव जमिनीवर आणि पाण्यातही राहते, तरीही त्याचा उभयचर या वर्गामध्ये समावेश करता येत नाही.

स्वाध्याय | Q 6. आ. | Page 75

जेलीफिश या प्राण्याबरोबर संपर्क आल्यास आपल्या शरीराचा दाह होतो.

स्वाध्याय | Q 6. इ. | Page 75

सर्व पृष्ठवंशीय प्राणी समपृष्ठरज्जू आहेत, पण सर्व समपृष्ठरज्जू प्राणी पृष्ठवंशीय नाहीत.

स्वाध्याय | Q 6. ई. | Page 75

बॅलॅनोग्लॉससला असमपृष्ठरज्जू आणि समपृष्ठरज्जू प्राणी यांमधील दुवा म्हणतात.

स्वाध्याय | Q 6. उ. | Page 75

सरीसृप प्राण्यांच्या शरीराचे तापमान अस्थिर असते.

स्वाध्याय | Q 7. अ. | Page 75

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

रंध्रीय प्राण्यांच्या (स्पाँजेस) शरीरात कोणत्या वैशिष्ट्यपूर्ण पेशी असतात?

 • कॉलर पेशी

 • निडोब्लास्ट

 • अंतर्जनस्तर पेशी

 • बहिर्जनस्तर पेशी

स्वाध्याय | Q 7. आ. | Page 75

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

खालीलपैकी कोणत्या प्राण्याचे शरीर द्विसममिती दाखवते?

 • तारामासा

 • जेलीफिश

 • गांडूळ

 • स्पाँज

स्वाध्याय | Q 7. इ. | Page 75

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

खालीलपैकी कोणता प्राणी आपल्या शरीराच्या तुटलेल्या भागाची पुननिर्मिती करू शकतो?

 • झुरळ

 • बेडूक

 • चिमणी

 • तारामासा

स्वाध्याय | Q 7. ई. | Page 76

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

वटवाघळाचा समावेश कोणत्या वर्गात होतो?

 • उभयचर

 • सरीसृप

 • पक्षी

 • सस्तन

स्वाध्याय | Q 8 | Page 76

खालील तक्ता पूर्ण करा.

देहगुहा जननस्तर संघ
नसते ______ रंध्रीय प्राणीसंघ
नसते त्रिस्तर ______
आभासी ______ गोलकृमींचा संघ
असते ______ संधिपाद प्राणीसंघ
स्वाध्याय | Q 9 | Page 76

तक्ता पूर्ण करा.

प्रकार वैशिष्ट्ये उदाहरणे
चक्रमुखी    
  कल्ल्याद्वारे श्वसन  
उभयचर    
    देवमासा
  शीतरक्ती  
स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

हायड्रा

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

जेलीफिश

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

प्लॅनेरीया

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

गोलकृमी

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

फुलपाखरू

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

गांडूळ

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

ऑक्टोपस

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

तारामासा

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

शार्क

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

बेडूक

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

पाल

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

कबुतर

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

Solutions for Chapter 6: प्राण्यांचे वर्गीकरण

स्वाध्याय
Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 6 (प्राण्यांचे वर्गीकरण) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण are प्राणी वर्गीकरणाचा इतिहास (History of animal classification), प्राणी वर्गीकरणाची पारंपरिक पद्धती (Traditional method of animal classification), प्राणी वर्गीकरणाची नवीन पद्धती : वापरलेले आधारभूत मुद्दे, प्राणीसंघ (Phylum), रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum-Porifera), सिलेंटराटा/निडारीया प्राणीसंघ (Phylum - Coelenterata/Cnidaria), चपट्या कृमींचा संघ (Phylum - Platyhelminthes), गोलकृमी प्राणीसंघ (Phylum- Aschelminthes), वलयी प्राणीसंघ (Phylum - Annelida), संधिपाद प्राणीसंघ (Phylum- Arthropoda), मृदुकाय प्राणीसंघ (Phylum- Mollusca), कंटकचर्मी प्राणीसंघ (Phylum- Echinodermata), अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राणीसंघ (Phylum- Hemichordata), समपृष्ठरज्जू प्राणीसंघ (Phylum- Chordata), उपसंघ पृष्ठवंशीय प्राण्यांचे सहा वर्गांत वर्गीकरण.

Using Balbharati Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions प्राण्यांचे वर्गीकरण exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 6, प्राण्यांचे वर्गीकरण Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×