Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण [Latest edition]

Chapters

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 6: प्राण्यांचे वर्गीकरण

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 75 - 76]

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण स्वाध्याय [Pages 75 - 76]

स्वाध्याय | Q 1. अ. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

मी द्विस्तरीय प्राणी असून मला देहगुहा नाही. मी कोणत्या संघातील प्राणी आहे?

स्वाध्याय | Q 1. आ. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

माझे शरीर अरिय सममिती दाखवते. माझ्या शरीरात (जलसंवहनी) जलाभिसरण संस्था आहे. मी मासा नसतानाही मला मासा संबोधतात. माझे नाव काय?

स्वाध्याय | Q 1. इ. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

मी तुमच्या लहान आतड्यामध्ये राहतो. माझ्या धाग्यासारख्या शरीरामध्ये आभासी देहगुहा आहे. माझा समावेश कोणत्या संघात कराल?

स्वाध्याय | Q 1. ई. | Page 75

ओळखा पाहू, मी कोण?

मी बहुपेशीय प्राणी असूनसुद्धा माझ्या शरीरात ऊती नाहीत. माझ्या प्राणीसंघाचे नाव सांगा.

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

रोहू मासा

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

नाकतोडा

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

हत्ती

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

पेंग्वीन

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

सुसर

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

टोड

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

उडणारा सरडा

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्याची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

हुक वर्म

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्या प्राण्यांची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

जेलीफिश

स्वाध्याय | Q 2 | Page 75

खालील दिलेल्याची लक्षणे वर्गीकरणाच्या आधारे लिहा.

गोम

स्वाध्याय | Q 3 | Page 75

प्राणी वर्गीकरणाच्या पद्धती कशा बदलत गेल्या आहेत?

स्वाध्याय | Q 4 | Page 75

रचनात्मक संघटन व सममिती यांमध्ये नेमका काय फरक आहे? उदाहरणांसहीत स्पष्ट करा.

थोडक्यात उत्तरे द्या.

स्वाध्याय | Q 5. अ. | Page 75

शार्कचे ‘वर्गापर्यंत’ शास्त्रीय वर्गीकरण लिहा.

स्वाध्याय | Q 5. आ. | Page 75

कंटकचर्मी संघाचे चार गुणधर्म लिहा.

स्वाध्याय | Q 5. इ. | Page 75

फुलपाखरू व वटवाघूळ यांतील फरकाचे चार मुद्दे स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 5. ई. | Page 75

झुरळ कोणत्या संघातील प्राणी आहे? उत्तर सकारण स्पष्ट करा.

शास्त्रीय कारणे द्या.

स्वाध्याय | Q 6. अ. | Page 75

कासव जमिनीवर आणि पाण्यातही राहते, तरीही त्याचा उभयचर या वर्गामध्ये समावेश करता येत नाही.

स्वाध्याय | Q 6. आ. | Page 75

जेलीफिश या प्राण्याबरोबर संपर्क आल्यास आपल्या शरीराचा दाह होतो.

स्वाध्याय | Q 6. इ. | Page 75

सर्व पृष्ठवंशीय प्राणी समपृष्ठरज्जू आहेत, पण सर्व समपृष्ठरज्जू प्राणी पृष्ठवंशीय नाहीत.

स्वाध्याय | Q 6. ई. | Page 75

बॅलॅनोग्लॉससला असमपृष्ठरज्जू आणि समपृष्ठरज्जू प्राणी यांमधील दुवा म्हणतात.

स्वाध्याय | Q 6. उ. | Page 75

सरीसृप प्राण्यांच्या शरीराचे तापमान अस्थिर असते.

स्वाध्याय | Q 7. अ. | Page 75

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

रंध्रीय प्राण्यांच्या (स्पाँजेस) शरीरात कोणत्या वैशिष्ट्यपूर्ण पेशी असतात?

 • कॉलर पेशी

 • निडोब्लास्ट

 • अंतर्जनस्तर पेशी

 • बहिर्जनस्तर पेशी

स्वाध्याय | Q 7. आ. | Page 75

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

खालीलपैकी कोणत्या प्राण्याचे शरीर द्विसममिती दाखवते?

 • तारामासा

 • जेलीफिश

 • गांडूळ

 • स्पाँज

स्वाध्याय | Q 7. इ. | Page 75

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

खालीलपैकी कोणता प्राणी आपल्या शरीराच्या तुटलेल्या भागाची पुननिर्मिती करू शकतो?

 • झुरळ

 • बेडूक

 • चिमणी

 • तारामासा

स्वाध्याय | Q 7. ई. | Page 76

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

वटवाघळाचा समावेश कोणत्या वर्गात होतो?

 • उभयचर

 • सरीसृप

 • पक्षी

 • सस्तन

स्वाध्याय | Q 8 | Page 76

खालील तक्ता पूर्ण करा.

देहगुहा जननस्तर संघ
नसते ______ रंध्रीय प्राणीसंघ
नसते त्रिस्तर ______
आभासी ______ गोलकृमींचा संघ
असते ______ संधिपाद प्राणीसंघ
स्वाध्याय | Q 9 | Page 76

तक्ता पूर्ण करा.

प्रकार वैशिष्ट्ये उदाहरणे
चक्रमुखी    
  कल्ल्याद्वारे श्वसन  
उभयचर    
    देवमासा
  शीतरक्ती  
स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

हायड्रा

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

जेलीफिश

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

प्लॅनेरीया

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

गोलकृमी

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

फुलपाखरू

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

गांडूळ

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

ऑक्टोपस

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

तारामासा

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

शार्क

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

बेडूक

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

पाल

स्वाध्याय | Q 10 | Page 76

आकृती काढून योग्य नावे द्या व वर्गीकरण लिहा.

कबुतर

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

स्वाध्याय | Q 11 | Page 76

आकृतीस योग्य नावे द्या.

Chapter 6: प्राण्यांचे वर्गीकरण

स्वाध्याय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 - प्राण्यांचे वर्गीकरण

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 (प्राण्यांचे वर्गीकरण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण are प्राणी वर्गीकरणाचा इतिहास (History of animal classification), प्राणी वर्गीकरणाची पारंपरिक पद्धती (Traditional method of animal classification), प्राणी वर्गीकरणाची नवीन पद्धती : वापरलेले आधारभूत मुद्दे, प्राणीसंघ (Phylum), रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum-Porifera), सिलेंटराटा/निडारीया प्राणीसंघ (Phylum - Coelenterata/Cnidaria), चपट्या कृमींचा संघ (Phylum - Platyhelminthes), गोलकृमी प्राणीसंघ (Phylum- Aschelminthes), वलयी प्राणीसंघ (Phylum - Annelida), संधिपाद प्राणीसंघ (Phylum- Arthropoda), मृदुकाय प्राणीसंघ (Phylum- Mollusca), कंटकचर्मी प्राणीसंघ (Phylum- Echinodermata), अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राणीसंघ (Phylum- Hemichordata), समपृष्ठरज्जू प्राणीसंघ (Phylum- Chordata), उपसंघ पृष्ठवंशीय प्राण्यांचे सहा वर्गांत वर्गीकरण.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions प्राण्यांचे वर्गीकरण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 6 प्राण्यांचे वर्गीकरण 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×